CAE

 • Typ kurzu:                        Metodický dvoj-kurz na prípravu Cambridge certifikátu /I.Kurz
 • Úroveň:                            C1 Pokročilý
 • Vyučujúci:                        Slovenský lektor, alebo Native Speaker*
 • Výučba:                            Individuálna, Dvojice, Skupiny
 • Celkový počet hodín:     24 hodín (1h=90min.)
 • Doplňujúce informácie:
 • I.kurz prípravného dvoj-kurzu na Cambridge certifikát úrovne FCE.
 • Na dosiahnutie komplexných znalostí potrebné na úspešné získanie certifikátu príslušnej úrovne je potrebné absolvovať 2 kurzy.
 • Kurz je vyučovaný v súlade so všeobecnými platnými princípmi pre Spoločný Európsky Referenčný Rámec pre Jazyky -SERR (Common European Framework of Reference for Languages).
 • Učebná Literatúra: Cambridge edition

Skupinová výučba

 • Počet študentov: Skupina (4-6 študentov)
 • Rozvrh, cena a počet hodín platí iba pre skupinovú výučbu.

Máte záujem o tento kurz?

 • Kliknite na spodné tlačidlo- MÁM ZÁUJEM.
 • Kurz je metodicky pripravený s určeným počtom hodín a učebnou literatúrou.

 • Vyberte si prihlášku podľa počtu študentov -indviduálna výučba, dvojice, alebo skupiny.
 • Cena kurzu je vypočítaná podľa hodinovej sadzby uvedenej v cenníku a počtu študentov.

CAE-Certificate in Advanced English

 • CAE je skúška určená pre pokročilých používateľov angličtiny. (C1)
 • CAE predstavuje úroveň C1 Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky (CEFR) - medzinárodne uznávaného rámca, na ktorom sa podieľal aj Cambridge ESOL. Na popis jazykových zručností Rámec používa šesť úrovní od A1 až po C2.
 • Táto skúška je zameraná na tých, ktorí používajú písanú a hovorenú angličtinu predovšetkým v profesionálnej sfére.
 • Je široko uznávaná pre pracovné a študijné účely v zahraničí aj u nás.

Aké výhody má CAE?

 • Certifikát CAE platí na celý život. Nemusíte skúšku znovu opakovať.
 • CAE je skutočne medzinárodný certifikát, ktorý sa uznáva na celom svete a je určený pre študijné a pracovné účely,
 • stovky zamestnávateľov, univerzty a zložky vlád oficiálne uznávajú CAE ako skúška z anglického jazyka na pokročilej úrovni,
 • absolvovanie CAE Vás bude inšpirovať urobiť skúšku Certificate of Proficiency in English (CPE), najvyššia úroveň (C2)

Od používateľov s úrovňou C2 sa očakáva:

 • schopnosť čítať rýchlo, aby dokázali zvládnuť teoretickú časť kurzu ,
 • schopnosť porozumieť zložito vyjadreným názorom,
 • schopnosť vytvoriť podrobnú a dobre štruktúrovanú písomnú kompozíciu na zložité témy bez chýb,
 • schopnosť dobrého vyjadrovania sa na slušnej úrovni plynulosti,
 • schopnosť pružne používať angličtinu pre spoločenské, profesionálne a študijné účely.
 • Počas prípravy na skúšku CAE si osvojíte všetky hore uvedené jazykové zručnosti.

Z čoho sa skladá skúška CAE?

CAE sa skladá z piatich hárkov:

 • Čítanie: 1 hod. 15 min. Vašou úlohou bude porozumieť úryvkom z umeleckých a odborných publikácií, novín a časopisov.
 • Písomný prejav: 1 hod. 30 min. Vašou úlohou bude ukázať, že viete vytvoriť dve rozličné písomné práce ako napríklad článok, reportáž, návrh a kritika.
 • Používanie angličtiny: 1 hodina Vyskúšame si Vašu schopnosť používať angličtinu a to úlohami, ktoré nám ukážu, ako dobre ovládate gramatiku a slovnú zásobu.
 • Posluch: 40 minút Vašou úlohou bude ukázať schopnosť porozumieť významu širokej škále nahrávok vrátane prednášok, rádiových relácií, príhovorov a rozhovorov.
 • Ústny prejav: 15 minút Absolvujete skúšku spolu s iným kandidátom alebo v trojici a vyskúšame Vašu schopnosť samostatne sa podieľať na rozličných druhoch výmen informácií: so skúšajúcim a iným kandidátom.

Príprava na skúšku

 • Ako v prípade iných skúšok Cambridge English Language Assessment (pôvodný názov ESOL), aj v prípade tejto skúšky existuje široká škála možností prípravy od samoštúdia až po prípravu prostredníctvom individuálnych alebo skupinových kurzov.
 • Študenti ktorí uprednostňujú možnosť absolvovania prípravných individuálnych alebo skupinových kurzov, si môžu vybrať prípravný kurz z ponuky našej jazykovej školy Anglický Inštitút.
 • Na webovej stránke Cambridge English Language Assessment (www.cambridgeenglish.org) máte prístup k rozličným prípravným materiálom, ktoré obsahujú krátku príručku, informácie pre kandidátov a vzory skúšobných hárkov so zvukovými súbormi s materiálom na posluchovú časť skúšky.Môžu vám pomôcť pripraviť sa na skúšku FCE aj v prípade samoštúdia.
 • Mnoho vydavateľstiev ponúka širokú škálu kníh a iných pomôcok, ktoré Vám pomôžu pripraviť sa na skúšku FCE. Pre podrobnejšie informácie navštívte kníhkupectvá vo Vašom okolí prípadne vám radi pomôžeme zorientovať sa v knižných tituloch aj v našej jazykovej škole Anglický Inštitút.

Hodnotenie

 • Každá časť skúšky tvorí 20% z celkového počtu bodov.
 • Kandidáti si môžu pozrieť výsledky na https://cambridgeesol-results.org.
 • Existujú tri druhy známok s hodnotením Pass (absolvoval/a): A, B, C - kandidáti, ktorí dosiahnu tieto známky, dostanú certifikát. Kandidáti so známkou D alebo E nedostanú certifikát.
 • Ak máte otázky ohľadom výsledkov, skontaktujte sa s centrom, kde ste absolvovali skúšku.