CAE • CAE je prípravný kurz na Cambridge certifikát úrovne C1-Advanced.
 • Kurz je vyučovaný v súlade so všeobecnými platnými princípmi pre Spoločný Európsky Referenčný Rámec pre Jazyky -SERR (Common European Framework of Reference for Languages).
 • Učebná Literatúra:   Objective Advanced,Cambridge edition, testy + doplňujúce materiály školy 

Skupinová výučba

 • Status:                 X -nie je možné sa zatiaľ prihlásiť
 • Kurz:                    Príprava na certifikát
 • Skupina:              4-6 študenti
 • Dni výučby:         Utorok-Štvrtok
 • Čas výučby:        18:00-19:30h
 • Počet hodín:       48 hodín (1h=90min.)
 • Intenzita:             2x90 min. týždenne
 • Dĺžka kurzu:        24 týždňov
 • Cena:                 456,00€                    Nie sme platci DPH.
 • Kurz sa otvára po naplnení minimálneho počtu 4 študentov.
 • Rozvrh a cena platí pre skupinovú výučbu.
 • Učebnice sú v cene kurzu.

             Individuálna výučba, dvojice a firmy

 • Máte záujem o tento kurz ako individuálny, dvojica, alebo firma?
 • Vyberte si prihlášku -indviduálna výučba a dvojice.
 • Zvoľte si cenu kurzu v prihláške na základe mesačnej intenzity. 
 • Ak máte záujem o firemnú výučbu vyplňte žiadosť o cenovú ponuku. 


                                           INFORMÁCIE O SKÚŠKE

  

CAE-Certificate in Advanced English

 • CAE je skúška určená pre pokročilých používateľov angličtiny. (C1)
 • CAE predstavuje úroveň C1 Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky (CEFR) - medzinárodne uznávaného rámca, na ktorom sa podieľal aj Cambridge ESOL. Na popis jazykových zručností Rámec používa šesť úrovní od A1 až po C2.
 • Táto skúška je zameraná na tých, ktorí používajú písanú a hovorenú angličtinu predovšetkým v profesionálnej sfére.
 • Je široko uznávaná pre pracovné a študijné účely v zahraničí aj u nás.

Aké výhody má CAE?

 • Certifikát CAE platí na celý život. Nemusíte skúšku znovu opakovať.
 • CAE je skutočne medzinárodný certifikát, ktorý sa uznáva na celom svete a je určený pre študijné a pracovné účely,
 • stovky zamestnávateľov, univerzty a zložky vlád oficiálne uznávajú CAE ako skúška z anglického jazyka na pokročilej úrovni,
 • absolvovanie CAE Vás bude inšpirovať urobiť skúšku Certificate of Proficiency in English (CPE), najvyššia úroveň (C2)

Od používateľov s úrovňou C1 sa očakáva:

 • schopnosť čítať rýchlo, aby dokázali zvládnuť teoretickú časť testu
 • schopnosť porozumieť zložito vyjadreným názorom
 • schopnosť vytvoriť podrobnú a dobre štruktúrovanú písomnú kompozíciu na zložité témy bez chýb
 • schopnosť dobrého vyjadrovania sa na vysokej úrovni plynulosti
 • schopnosť pružne používať angličtinu pre spoločenské, profesionálne a študijné účely
 • počas prípravy na skúšku CAE si osvojíte všetky hore uvedené jazykové zručnosti

Z čoho sa skladá skúška CAE?

CAE sa skladá z piatich hárkov:

 • Čítanie: 1 hodina
 • Vašou úlohou bude porozumieť úryvkom z umeleckej a odbornej literatúry, novín a časopisov.
 • Písomný prejav: 1 hod. 20 min.
 • Vašou úlohou bude ukázať, že viete vytvoriť dve rôzne písomné práce ako napríklad poviedka, list, článok, reportáž, kritika alebo esej.
 • Používanie angličtiny: 45 minút
 • Vyskúšame si Vašu schopnosť používať angličtinu a to pomocou úloh, ktoré nám ukážu, ako dobre ovládate gramatiku a slovnú zásobu.
 • Posluch: 40 minút
 • Vašou úlohou bude ukázať schopnosť porozumieť širokej škále nahrávok vrátane spravodajských relácií, prejavov, príbehov, anekdot a verejných oznámení.
 • Ústny prejav: 14 minút
 • Absolvujete skúšku spolu s iným kandidátom a vyskúšame Vašu schopnosť samostatne sa podieľať na rozličných druhoch výmen informácií: so skúšajúcim a ostatnými kandidátmi.

Príprava na skúšku

 • Ako v prípade iných skúšok Cambridge English Language Assessment (pôvodný názov ESOL), aj v prípade tejto skúšky existuje široká škála možností prípravy od samoštúdia až po prípravu prostredníctvom individuálnych alebo skupinových kurzov.
 • Študenti ktorí uprednostňujú možnosť absolvovania prípravných individuálnych alebo skupinových kurzov, si môžu vybrať prípravný kurz z ponuky našej jazykovej školy Anglický Inštitút.
 • Na webovej stránke Cambridge English Language Assessment (www.cambridgeenglish.org) máte prístup k rozličným prípravným materiálom, ktoré obsahujú krátku príručku, informácie pre kandidátov a vzory skúšobných hárkov so zvukovými súbormi s materiálom na posluchovú časť skúšky.Môžu vám pomôcť pripraviť sa na skúšku FCE aj v prípade samoštúdia.
 • Mnoho vydavateľstiev ponúka širokú škálu kníh a iných pomôcok, ktoré Vám pomôžu pripraviť sa na skúšku FCE. Pre podrobnejšie informácie navštívte kníhkupectvá vo Vašom okolí prípadne vám radi pomôžeme zorientovať sa v knižných tituloch aj v našej jazykovej škole Anglický Inštitút.

Hodnotenie

 • Každá časť skúšky tvorí 20% z celkového počtu bodov.
 • Kandidáti si môžu pozrieť výsledky na https://cambridgeesol-results.org.
 • Existujú tri druhy známok s hodnotením Pass (absolvoval/a): A, B, C - kandidáti, ktorí dosiahnu tieto známky, dostanú certifikát. Kandidáti so známkou D alebo E nedostanú certifikát.
 • Ak máte otázky ohľadom výsledkov, skontaktujte sa s centrom, kde ste absolvovali skúšku.