VÝUČBA

                                                                                                  ANGLICKÝ JAZYK


  • Pri výučbe používame najmodernejšie audiovizuálne elektronické pomôcky a vyučovacie softvérové online systémy.
  • Naša výučba rovnomerne rozvíja všetky jazykové zručnosti, a vysokou interaktivitou vyučovacích hodín zlepšuje postupné osvojovanie si anglického jazyka.
  • Vo vyučovacích hodinách aplikujeme naše interné metodické postupy, ktoré sú v súlade s CEFR-Európskym referenčným pásom pre cudzie jazyky, a so štandardnými jazykovými učebnicami od najznámejších jazykových vydavateľstiev. 

UČEBNÉ MATERIÁLY

Výučbu poskytujeme ku kurzom prostredníctvom učebníc a študijných materiálov od  renomovaných jazykových vydavateľstiev /Oxford, Pearson Longman, MacMillan, Cambridge, Fraus atď./, ktoré sú široko dostupné cez väčšinu sietí kníhkupectiev a online knižných obchodov, a dajú sa objednať prostredníctvom internetu často aj za akciové ceny. 

Ceny učebníc sa pohybujú v rozmedzí od 15,00€35,00€.

Študenti si učebnice objednávajú na vlastné náklady. 


ČAS VÝUČBY

Online výučba: Výučba prebieha 7 dní v týždni od Pondelka do Nedele vo vopred dohodnutých dňoch a časoch, okrem štátnych sviatkov a prázdnin.

  Ranný kurz: 08:00-12:00h                                                     Denný kurz: 12:00-16:00h                                                         Večerný kurz: 16:00-20:00h

Prezenčná výučba a firemné priestory klienta:

  Ranný kurz: 08:00-12:00h                                                        Denný kurz: 12:00-16:00h                                                         Večerný kurz: 16:00-20:00h 

     Výučba je poskytovaná štandardne d 8:00h do 20:00h, od Pondelka do Štvrtka, s výnimkou štátnych sviatkov.
     V Piatok výučba prebieha od 8:00h do 15:00h.
      Počas víkendov výučba v priestoroch školy neprebieha.*  

POČET ŠTUDENTOV


INDIVIDUÁLNA VÝUČBA: 1 študent


VÝUČBA DVOJÍC:             2 študenti


SKUPINOVÁ VÝUČBA:     4-8 študenti                  


SKUPINY Business:           4-8 študenti  


SKUPINY Soft skills:          4-8 študenti


SKUPINY  Konverzácie:    4-8 študentov


SKUPINY Deti:  4-6 detí v skupine*              


KATEGÓRIE VÝUČBY

INDIVIDUÁLNA VÝUČBA Face to Face Pri individuálnej výučbe sa študent zameriava predovšetkým na svoj osobný pokrok, ktorý je presne monitorovaný vyučujúcim, výhodou výučby je absolvovanie maximálneho množstva aktivít počas vyučovacích hodín, ktoré umožňujú rýchly jazykový progres.

VÝUČBA DVOJÍC Lessons for Couples
Kurzy pre dvojice sú určené pre jednotlivcov, ktorí hľadajú kompromis medzi skupinovou a individuálnou výučbou je to vynikajúca príležitosť pre jednotlivcov, ktorým v pokroku pomáha prítomnosť komunikačného "sparing-partnera" na rovnakej úrovni.

SKUPINOVÁ VÝUČBA Group Classes

Výučbu skupín poskytujeme skupinám zloženým z jednotlivcov rovnakej jazykovej úrovne. Študenti sú v menších, alebo stredne veľkých skupinách, ktoré sú v prípade úrovňovej výučby orientované na prednáškovú formu gramatiky a skladby vety, spolu s vyváženou účasťou študentov pri aktívnej časti rozprávania, a praktického používania získaných vedomostí. Pri konverzácii a soft skills kurzov sú skupiny obmedzené počtom študentov, a zameranie výučby je na interaktivitu, a aktívnu účasť študentov pri zdieľaní svojich názorov.

VYUČUJÚCI 

Naši vyučujúci sú slovensky hovoriaci lektori, ktorí majú odbor anglický jazyk s ukončeným vysokoškolským vzdelaním, alebo v kombinácií so živnostenským oprávnením, prípadne ukončené stredoškolské vzdelanie s bilingválnym zameraním na anglický jazyk a štátnou jazykovou skúškou. 


Niektorí naši vyučujúci absolvovali dlhodobý profesionálny pobyt v zahraničí, v anglofónnych krajinách, kde mali možnosti v anglickom jazyku aktívne komunikovať s rodenými hovorcami.  


Títo vyučujúci sa klasifikujú  medzi kategóriu tzv. "False Native Speaker" úrovňou C2, čo je najvyššia možná úroveň pre jednotlivca s anglickým jazykom ako druhým po jeho rodnom jazyku. 


Veľký dôraz kladieme na pravidelné interné školenia našich vyučujúcich, tak aby boli vyučovacie hodiny čo najviac interaktívne, akčné a edukatívne.