HODNOTENIE VÝUČBY

       TEACHING   EVALUATION  QUESTIONNAIRE   -  DOTAZNÍK   HODNOTENIA   VÝUČBY

                                            Uvedené povinné údaje vyplňte a pre nehodiace sa doplňte X.