ANGLICKÝ INŠTITÚT-jazykové vzdelávanie

   INDIVIDUÁLNE KURZY       


INDIVIDUÁLNA VÝUČBA  

     DETI     

DVOJICE 


 • Individuálne kurzy ponúkame pre jednotlivcov, dvojice a deti od 7 rokov.
 • Poskytujeme jazykové kurzy všeobecnej, obchodnej a soft skills angličtiny všetkých úrovní, s  možnosťou výberu prípravného kurzu na Cambridge certifikáty úrovne B2 -FCE,  a C1 -CAE. 
 • Výučbu poskytujeme online formou, alebo v priestoroch školy, prípadne kombináciou oboch typov výučby.
 • Výhodou je flexibilné nastavenie vyučovacích hodín v súlade s časovými a finančnými možnosťami študenta. 
 • Učebnice pre individuálnu výučbu a dvojice sú zdarma.


 

PLATBA ZA KURZ -Mesačne po odučení                                                                                                                           

 • Platba za kurz prebieha mesačne na základe odučených hodín za predchádzajúci mesiac.
 • Na začiatku výučby sa platí zálohový depozit vo forme jedno-mesačnej splátky podľa zvolenej intenzity výučby.
 • Zálohový depozit vraciame iba bezhotovostne formou odučenia vyučovacích hodín.
 • Mesačná platba predstavuje maximálny počet hodín,ktoré budú odučené podľa intenzity výučby.
 • Intenzita výučby je násobok počtu hodín a dĺžky vyučovacej hodiny počas jedného mesiaca.
 • Počet odučených hodín môže byť aj nižší ako zvolená mesačná platba v prípade plánovaného zrušenia výučby.
 • Pri tomto type výučbe poskytujeme originály učebných materiálov spolu s poštovný doručením bezplatne.
 • Podrobný prehľad cien nájdete v cenníku.

PLATBA ZA KURZ- Celkové predplatné

 • Platba za kurz prebieha vopred s možnosťou si predplatiť 1 až 10 vyučovacích hodín.
 • Učebné materiály nie sú v cene kurzu pri tomto type výučby.
 • Tento typ výučby odporúčame pre všetkých záujemcov, ktorí potrebujú krátkodobú a intenzívnu jazykovú prípravu.


ZRUŠENIE KURZU A STORNO PODMIENKY   

 • Kurz prebieha na základe zmluvy o výučbe, ktorú nájdete v zmluvných podmienkach. 
 • Kurz je možné ukončiť, kedykoľvek počas obdobia výučby s mesačnou výpovednou lehotou.
 • Zostatkový počet odučených hodín za posledný mesiac sa odpočíta zo zálohového depozitu.
 • KURZ NA MIERU ja špeciálny individuálny kurz s možnosťou čerpania predplatených hodín, na ktoré sa vzťahujú zmluvné podmienky s predplatenými hodinami.
 • Nie sme platcami DPH.
 • Viac informácii nájdete v doleuvedených zmluvných podmienkach, prípadne nás kontaktujte na tel.č. 0903 321 243.