ZARAĎOVACÍ TESTANGLICKÝ JAZYK


 • Zaraďovací test pozostáva zo 45 vetných príkladov so stupňujúcou sa náročnosťou. 
 • Vetné príklady majú tri až štyri možnosti, z ktorých je iba jedna správna.
 • Ak si nebudete istý odpoveďou, odporúčame vyhnúť sa tipovaniu, zvoľte radšej možnosť- ´Neviem presne odpovedať´, a zvýšite tým presnosť vášho výsledku, ktorý ukáže autentickejšie vašu gramatickú jazykovú úroveň.
 • Test bude vyhodnotení okamžite po jeho ukončení.
 • V prípade poslednej spätnej kontroly testu, kliknite na tlačidlo ´odoslať inú odpoveď ´ ,a vaše odpovede si môžete ešte raz skontrolovať pred konečným vyhodnotením.
 • Pre výsledok testu kliknite na tlačidlo ´Zobraziť skóre´ a ukáže sa Vám konečný počet získaných bodov.
 • Vašu jazykovú úroveň podľa počtu bodov nájdete v opisoch úrovní pod testom.
 • *Ak ste úplný začiatočník, test nevypĺňajte.
 • V prípade ak dosiahnete výsledok 1 až 3 body, odporúčame aby ste sa zaradili medzi úplných začiatočníkov.        
 • Ak test vypĺňate cez mobilné zariadenie odporúčame použiť Chrome prehliadač, a v nastaveniach si prepnúť našu web stránku do formátu ´Desktop site´ pre optimálne zobrazenie testu.   
 •  Dĺžka testu je stanovená na 15 minút.                                  
 • Rozdelenie jednotlivých jazykových úrovní kurzov je v súlade so všeobecnými platnými princípmi pre Spoločný Európsky Referenčný Rámec pre Jazyky -SERR (Common European Framework of Reference for Languages).


A0 Complete Beginner                                                                       (Úplný Začiatočník)  

                                                                                       0-3 bodov

Študent pozná iba zopár základných všeobecných fráz, a slovných spojení, alebo  nemá žiadnu jazykovú znalosť.   Pozn.:  V prípade ak je študent bez akejkoľvek jazykovej znalosti, test nie je potrebné vypĺňať.


A1 Breakthrough Beginner                                                            (Začiatočník)                                    4-14 bodov

Študent rozumie známym každodenným výrazom a základným frázam zameraným na uspokojovanie potrieb konkrétneho typu. Vie predstaviť seba a ostatných, klásť jednoduché otázky týkajúce sa informácií osobného života, ako napríklad - kde on/ona žije, čo robí a pod. Dokáže sa veľmi jednoduchým spôsobom, v základných vetách, dohovoriť.

A2 Waystage Elementary 

(Mierne Pokročilý)                             15-29 bodov      

Študent rozumie vetám a často používaným výrazom, vzťahujúcim sa k oblastiam, ktoré sa ho  bezprostredne týkajú ( napr. základné osobné a rodinné informácie, nakupovanie, práca, vzťahy či zemepis). Dokáže komunikovať prostredníctvom jednoduchých a bežných úloh, ktoré vyžadujú len jednoduchú a priamu výmenu informácií obežných skutočnostiach.

B1 Threshold Intermediate 

(Stredne Pokročilý)                             30-35 bodov

Študent dokáže porozumieť hlavnej myšlienke zrozumiteľnej spisovnej vstupnej informácie týkajúcej sa bežných tém, s ktorými sa pravidelne stretáva v práci, v škole, vo voľnom čase a pod. Vie si poradiť s väčšinou situácií, ktoré môžu nastať počas cestovania v oblasti, kde sa týmto jazykom hovorí. Vie napísať jednoduchý súvislý text na témy, ktoré dobre pozná, ktoré ho osobne zaujímajú. Dokáže opísať svoje zážitky, sny, nádeje a ciele, či vysvetliť a odôvodniť svoje názory a plány.

B2 Vantage Upper Intermediate 

(Stredne vyššie pokročilý)                  36-39 bodov

Študent dokáže porozumieť hlavným myšlienkam zložitých textov týkajúcich sa konkrétnej aj abstraktnej témy, vrátane odborne zameraných diskusií v jeho/jej odbore. Dokáže konverzovať s určitou mierou plynulosti a spontánnosti, ktorá umožňuje bežné rozhovory s rodenými hovorcami, bez napätia pre niektorú zo strán. Vie napísať zrozumiteľné podrobné texty na širokú škálu tém a vysvetliť svoje názorové stanovisko týkajúce sa aktuálneho problému s uvedením výhod, nevýhod.

C1  Proficient Speaker  

(Pokročilý)                                             40-43 bodov

Študent rozumie širokému záberu náročných a dlhých textov a rozpozná implicitné významy textov. Vie sa plynulo a pohotovo vyjadrovať bez zjavného hľadania výrazov. Vie používať jazyk flexibilne a efektívne pre spoločenské, akademické i profesijné účely. Vie vytvoriť zrozumiteľné, dobre usporiadané, podrobné texty na zložité témy, prejavujúc ovládanie kompozičných útvarov, spojovacích výrazov a prostriedkov kohézie.

C2  Proficient Speaker

(Vyššie Pokročilý)                                   44-45 bodov

Študent ľahko rozumie takmer všetkému, čo počuje alebo číta. Dokáže zhrnúť informácie z rôznych hovorených a písaných zdrojov, pričom dokáže predniesť polemiku a vysvetlenie v logicky usporiadanej podobe. Vie sa vyjadrovať spontánne, logicky, veľmi plynulo a presne, rozlišovať jemné významové odtiene i v zložitejších, odborných či humorných situáciach.