Zmluva o firemnej výučbe anglického jazyka                                                   


Uzatvorená v zmysle § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.

                                                         

I.Zmluvné strany

1.1 ANGLICKÝ INŠTITÚT, (ďalej len "poskytovateľ")

Andrej Sejna-ANGLICKÝ INŠTITÚT

Sídlo: Jégého 220/19, 82108, Bratislava - Ružinov

Miesto podnikania: Sklenárova 1, 82109, Bratislava - Ružinov

IČO: 45 432 678

DIČ: .......................

DIČ DPH: SK..................

Zapísaný v registri: Okr. úradu Bratislava, č.živnostenského registra: 110-19384

Bankové spojenie: xxxxxxxxxxx

IBAN: xxxxxxxxxxx

BIC (SWIFT): xxxxxxxxxxx

Zastúpený: ...................................., riaditeľ

1.2    Názov spoločnosti: XXXXX (ďalej len "objednávateľ")

Sídlo: ............................

IČO: ...........................

DIČ: ...........................

Zapísaná: Obch. register OS ………..., odd. Po, vložka ……………….

IBAN: xxxxxxxxx

BIC (SWIFT): xxxxxxxx

Zastúpená: ......................................., konateľ/majiteľ

(objednávateľ a poskytovateľ spolu ďalej len "zmluvné strany)

II.Základné zmluvné údaje

2.1 Názov kurzu, úroveň: ....................................................

2.2 Celkový mesačný počet hodín kurzu: ...............................................

2.3 Vyučovacia jednotka kurzu (hodina, počet minút): 90/60 minút

2.4 Dátum začatia a ukončenia kurzu: ..............................

2.5 Zmluvná cena za 1 vyučovaciu jednotku kurz: ..........€ slovom (...... Eur,0 centov)

2.6 Celková zmluvná cena za mesiac: ....€ slovom (..... Eur) za ..... hodín

2.7 Forma úhrady kurzu: mesačná fakturácia, domácim bankovým prevodom, po odučení,

s lehotou splatnosti 10 dní odo dňa doručenia faktúry

2.8 Kontaktná osoba pre účel komunikácie zmluvných strán (meno, telefón, email):

a) za Poskytovateľa: .......................................

b) za Odberateľa: ............................................

2.9 Trvanie zmluvy: od........ do......

2.10 Miesto a dátum podpisu zmluvy:........................

III.Predmet zmluvy

3.1 Predmetom tejto zmluvy je záväzok poskytovateľa poskytnúť osobám, ktoré určí objednávateľ, výučbu anglického jazyka (ďalej aj ako " kurz firemnej angličtiny") s názvom a v kategórii podľa bodu 2.1/ (II. Základné zmluvné údaje) za podmienok a v rozsahu stanovenom v tejto zmluve. Zmluvné strany sa dohodli, že výučba bude prebiehať ako individuálna/ skupinová výučba: viď Zoznam študentov, Individuálny študent.

IV.Termín a miesto plnenia predmetu zmluvy

4.1 Poskytovateľ sa zaväzuje zabezpečiť v mieste plnenia výučbu anglického jazyka v rozsahu podľa bodu 2.2/ (II. Základné zmluvné údaje), pričom dĺžka jednej vyučovacej jednotky kurzu je stanovená podľa bodu 2.3 (II. Základné zmluvné údaje).

4.2 Poskytovateľ a objednávateľ súhlasia že na nasledovnom čerpaní vyučovacích hodín:

Deň/Dni: .........................

Čas/y výučby: .............................

Miesto výučby: .................................

Poskytovanie výučby  v dohodnutých termínoch je pre poskytovateľa záväzné a v prípade zrušenia výučby bude objendávateľovi automaticky poskytnutá náhradná vyučovacia hodina. Termíny a priestory poskytovania vyučovacích hodín sú záväzné pre obe strany a nie je možné ich meniť bez písomného súhlasu jednej zo strán.V prípade mimoriadnej situácie, môže študent požiadať o dočasnú zmenu termínu výučby poskytovateľovi najneskôr do posledného pracovného dňa, ktorým je Piatok okrem štátnych sviatkov pripadajúcich na tento deň, v predchádzajúcom týždni kedy bude výučba realizovaná, formou emailu, sms správy, alebo telefonicky. Poskytovateľ si vyhradzuje právo nevyhovieť žiadosti objednávateľa v prípadoch ak nie je možné zabezpečiť výučbu v inom ako dohodnutom termíne, a to z akéhokoľvek dôvodu. Vyučovacia hodina sa bude v prípade poskytovateľom neuznanej zmeny termínu navrhovaného objednávateľom, považovať za riadne zrušenú hodinu a bude odučená v zmysle dohodnutých podmienok zrušenia vyučovacích hodín podľa bodov 8.3 VIII.Ostatné dojednania.

V.Cena

5.1 Zmluvné strany sa dohodli, že zmluvná cena za 1 vyučovaciu jednotku kurzu je stanovená v bode.      2.5/ (II. Základné zmluvné údaje). Celková zmluvná cena za kurz je uvedená v bode 2.6/ (II. Základné  zmluvné údaje), za celkový počet vyučovacích hodín uvedených v bode 2.2/ (II. Základné zmluvné údaje).

5.2 Poskytovateľ nie je platcom DPH. Cena dohodnutá v tomto článku zmluvy je konečná a zahŕňa cestovné náklady poskytovateľa.

VI.Platobné podmienky

6.1 Podkladom pre úhradu celkovej zmluvnej ceny za plnenie predmetu tejto zmluvy bude faktúra vystavená poskytovateľom. Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ uhradí cenu kurzu spôsobom uvedeným v bode 2.7/ (II. Základné zmluvné údaje).                                                                                  6.2 Faktúra je vystavená na celkový počet odučených hodín pri mesačnej fakturácií, na základe zmluvnej hodinovej ceny uvedenej v bode 2.5/ (II. Základné zmluvné údaje).,a mesačného výkazu hodín,podľa počtu hodinových reportov, podpísaných študentom zúčastňujúceho sa výučby. Vyučovacie hodiny pripadajúce na štátne sviatky v daný mesiac nebudú započítané.

6.3 Faktúra má náležitosti daňového dokladu a bude uhradená výhradne prevodným príkazom na účet poskytovateľa. Faktúra sa považuje za uhradenú pripísaním fakturovanej čiastky na účet poskytovateľa uvedený v bode 1.1 zmluvy, najneskôr posledným dňom jej splatnosti.                                                     6.4 Pri mesačnej fakturácii po odučení, objednávateľ uhrádza zálohový depozit v celkovej maximálnej cene za mesiac výučby, a to pred začiatkom výučby.                                                                                6.5 Poskytovateľ si ponecháva depozit, ktorý bude použitý na posledný mesiac výučby a  objednávateľovi sa súčasne vystaví faktúra na prvý mesiac výučby na skutočný počet odučených hodín.                                                                                                                                                             6.6 Objednávateľ môže ukončiť výučbu podaním žiadosti s jednomesačnou výpovednou lehotou bez udania dôvodu,kedykoľvek počas zmluvného obdobia okrem bodu 7.4 VIII.PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN formou písomnej žiadosti o jej ukončení s jedno (1) mesačnou výpovednou lehotou začínajúcou prvého dňa nasledujúceho mesiaca odo dňa doručenia žiadosti. . Posledná faktúra bude účtovaná z depozitu.                                                                        

6.7 Poskytovateľ vracia zálohový depozit objednávateľovi iba bezhotovostne formou odučenia vyučovacích hodín v jednomesačnej výpovednej lehote, resp. si vyhradzuje právo si tento depozit ponechať v prípade neuhradenia faktúry podľa bodu č.6.9.                                                                        

6.8 V prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúry prvým dňom po jej splatnosti, si poskytovateľ vyhradzuje právo výučbu všetkých kurzov okamžite pozastaviť až do uhradenia faktúry v jej plnej výške.                                                                                                                                               

6.9 Ak objednávateľ mešká s úhradou faktúry viac ako 7 dní po dni splatnosti, poskytovateľ si vyhradzuje právo od zmluvy okamžite odstúpiť a nárokovať si dlžnú sumu podľa bodu č.10.4 a bodu č.6.7.

VII.Práva a povinnosti zmluvných strán

7.1 Objednávateľ je povinný poskytnúť poskytovateľovi súčinnosť pri plnení predmetu zmluvy bez zbytočného odkladu.                                                                                                                                      7.2 Poskytovateľ sa zaväzuje pripraviť vo vzájomne dohodnutom čase technické prostriedky potrebné pre poskytnutie, v zodpovedajúcej kvalite a v čo najkratšom možnom čase. Pod technickými prostriedkami zmluvné strany rozumejú: učebné priestory, dohodnuté audio-pomôcky a tabule.

7.3 Obe zmluvné strany súhlasia, že poskytovateľ  môže prerušiť výučbu v prípade štátnych sviatkov, a mimoriadnych okolností spôsobené vyššou mocou, akými sú napr. prerušenie dodávok elektrickej energie, živelné katastrofy, požiar atď., najviac však po dobu jeden (1) kalendárny mesiac. Zmluvné strany sa dohodli že poskytovateľ bude o tejto skutočnosti informovať objednávateľa jeden (1) týždeň vopred v prípade štátnych sviatkov. V prípade ak poskytovateľ nezačne výučbu po vypršaní lehoty prerušenia výučby, je povinný vrátiť objednávateľovi 1 mesačný zálohový depozit v plnej výške do 14 pracovných dní od prvého dňa po uplynutí 1 mesačnej lehoty prerušenia výučby, formou bezhotovostného vkladu na účet objednávateľa.

7.4 Objednávateľ môže požiadať poskytovateľa o prerušenie výučby bez udania dôvodu, najviac však po dobu jeden (1) mesiac. Zmluvné strany sa dohodli že objednávateľ bude o tejto skutočnosti informovať poskytovateľa dva (2) týždne vopred. V prípade ak objednávateľ nezačne s riadnou výučbou po vypršaní lehoty prerušenia, poskytovateľ si vyhradzuje právo výučbu zrušiť a od zmluvy odstúpiť aj pred skončením zmluvného obdobia a 1 mesačný zálohový depozit prepadne v prospech objednávateľa bez akejkoľvek finančnej, alebo inej kompenzácie voči objednávateľovi.

VIII.Ostatné dojednania

8.1 Objednávateľ a poskytovateľ sa dohodli na čerpaní kurzu v rozsahu zaplatených hodín v dohodnutých termínoch a časoch.                                                                                                                  8.2. V prípade choroby vyučujúceho, alebo inej mimoriadnej situácie, má poskytovateľ právo zrušiťvyučovaciu hodinu kedykoľvek pred, a aj po začatí vyučovacej hodiny. Vyučovacia hodina bude odučená v náhradnom vzájomne vyhovujúcom termíne a čase.                                                                8.3 Čerpanie hodín individuálneho kurzu, objednávateľom v stanovenom počte uvedenom v bode 2.2/(II.Základné zmluvné údaje), je záväzné. Objednávateľ má právo zrušiť vyučovacie hodiny.Medzi zrušené hodiny sa nezaraďujú neodučené hodiny počas štátnych sviatkov.  Zrušenie vyučovacej hodiny je potrebné oznámiť poskytovateľovi, respektíve riaditeľovi, alebo ním poverenou osobou najneskôr 1 deň pred dňom kedy vyučovacia hodina bude prebiehať maximálne do 20:00h, v opačnom prípade bude vyučovacia hodina automaticky započítaná ako odučená. V prípade zrušenia hodiny poskytovateľom bude objednávateľovi automaticky poskytnutá náhradná hodina, ktorá bude odučená v dohodnutom termíne. Ak poskytovateľ zruší hodinu vyučovaciu hodinu 1 deň pred dňom kedy vyučovacia hodina bude prebiehať neskôr ako po 20:00h, poskytovateľovi bude poskytnutá bezplatná bonusová hodina.                                                                                                                                              8.4 Obe zmluvné strany súhlasia, že poskytovateľ môže dva krát do roka prerušiť výučbu a vyhlásiťškolské prázdniny v prípade štátnych sviatkov, najviac však po dobu 21 pracovných dní. Zmluvnéstrany sa dohodli že poskytovateľ bude objednávateľa o tejto skutočnosti informovať jeden (1) týždeň vopred.                                                                                                                                                  8.5 Kontaktné osoby pre účel komunikácie zmluvných strán zo strany poskytovateľa, a zo stranyobjednávateľa sú uvedené v bode 2.8/( II. Základné zmluvné údaje).

IX.Platnosť zmluvy a výpovedná lehota

9.1 Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, s účinnosťou podľa bodu 2.10/(II. Základné zmluvné údaje).        9.2 Platnosť zmluvy môže pred uplynutím doby uvedenej v prvej vete bodu 2.9/(II. Základné zmluvné údaje), zmluvy zaniknúť písomnou dohodou, podpísanou oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.                                                                                                                                                              9.3 Obe zmluvné strany súhlasia, že poskytovateľ môže prerušiť výučbu a vyhlásiť školské prázdniny v prípade štátnych sviatkov, najviac však po dobu 21 pracovných dní. Zmluvné strany sa dohodli že poskytovateľ bude objednávateľa o tejto skutočnosti informovať jeden (1) týždeň vopred.                     9.4 Obe zmluvné strany môžu vypovedať zmluvu kedykoľvek počas zmluvného obdobia formou písomnej žiadosti o jej ukončení s mesačnou výpovednou lehotou, začínajúcou prvým dňom nasledujúceho mesiaca odo dňa doručenia žiadosti.

9.5 Zálohový depozit je výlučne predplatná forma odplaty a je možné ju použiť iba na posledný mesiac výučby, ktorý bol riadne objednávateľom oznámený v zmysle bodu 9.4 IX.PLATNOSŤ ZMLUVY A VÝPOVEDNÁ LEHOTA, a vracia sa iba bezhotovostnou formou, prostredníctvom odučenia predplateného počtu vyučovacích hodín, v jednomesačnej výpovednej lehote.

9.6 Zálohový depozit nie je možné použiť ako formu odplaty za už odučené hodiny v mesiaci, v ktorom bola žiadosť o ukončenie výučby poskytovateľovi doručená. V prípade nedodržania 1 mesačnej výpovednej lehoty, si poskytovateľ bude nárokovať ušlý zisk prepadnutím celého depozitu, a súčasne bude objednávateľovi vystavená faktúra za posledný mesiac výučby za riadne odučené hodiny, na ktoré sa použitie zálohového depozitu nevzťahuje.

9.7 Obe zmluvné strany sa dohodli že po uplynutí jednomesačnej výpovednej lehoty kedy sa uplatňuje riadne čerpanie zálohového depozitu, všetky ďalšie neodučené vyučovacie hodiny po tejto lehote zanikajú bez nároku na ich akúkoľvek náhradu.                                                                                          9.8 Obe zmluvné strany súhlasia, že po uplynutí jednomesačnej výpovednej lehoty kedy sa uplatňuje čepanie zálohového depozitu, všetky neodučené vyučovacie hodiny zanikajú bez nároku na ich akúkoľvek náhradu.                                                                                                                                          9.9 Zmluvné strany sa dohodli, že účinky doručenia písomnej dohody, ako aj odstúpenia od zmluvy podľa tohto článku nastávajú tiež dňom vrátenia nedoručenej zásielky odosielateľovi alebo dňom          odmietnutia prijatia zásielky obsahujúcej písomnú dohodu alebo odstúpenie zmluvy adresátom.

X.Záverečné ustanovenia

10.1. Táto zmluva sa vyhotovuje v dvoch (2) vyhotoveniach, z ktorých každá zmluvná strana obdrží jedno (1) vyhotovenie.                                                                                                                                                  10.2. Práva a povinnosti zmluvných strán touto zmluvou výslovne neupravené sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky.                                                                                                                                  10.3. Akékoľvek zmeny alebo doplnenia tejto zmluvy je možné uskutočniť výlučne formou číslovaných písomných dodatkov k tejto zmluve podpísaných oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán, ktoré budú jej neoddeliteľnou súčasťou .                                                                                                      10.4. Prípadné spory, týkajúce sa tejto zmluvy, riešia obe strany predovšetkým dohodou. Pokiaľ k dohode nedôjde, spory rieši príslušný súd Slovenskej republiky.                                                                10.5. Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu riadne prečítali, jej obsahu porozumeli a že túto zmluvu uzatvárajú na základe ich slobodnej, vážnej, určitej a zrozumiteľnej vôle, že zmluva nebola uzatvorená pod nátlakom, v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok a na znak súhlasu s jej obsahom ju považujú za platne uzatvorenú dňom úhrady faktúry zálohového depozitu objednávateľom v zmysle bodu 6.4 VI. Platobné podmienky, bezhotovostným prevodom na účet poskytovateľa, prostredníctvom vystavenej faktúry do dátumu splatnosti.