ZMLUVA O VÝUČBE 

FIREMNÁ VÝUČBA


Uzatvorená v zmysle § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.

                                                         

I. Zmluvné strany

1. ANGLICKÝ INŠTITÚT, (ďalej len "poskytovateľ")

Andrej Sejna-ANGLICKÝ INŠTITÚT  

Sídlo: Jégého 220/19, 82108, Bratislava - Ružinov

Miesto podnikania: Sklenárova 1, 82109, Bratislava - Ružinov

IČO: 45 432 678

DIČ: .......................

Zapísaný v registri: Okr. úradu Bratislava, č. živnostenského registra: 110-19384

Bankové spojenie: ............................................................................

IBAN: ...................................................................................

BIC (SWIFT): ................................................................

Zastúpená: ......................................, riaditeľ


2.   Názov spoločnosti: .............................................. (ďalej len "objednávateľ")

a) Sídlo: ............................

    IČO: ...........................

    DIČ: ...........................

Zapísaná: Obch. register OS ………..., odd. Po, vložka ……………….

    IBAN: ......................................................................................

    BIC (SWIFT): ....................................................................

    Zastúpená: ......................................., konateľ/majiteľ

b) fakturačná adresa - (ak je iná ako adresa sídla)

............................................................................................


(objednávateľ a poskytovateľ spolu ďalej len "zmluvné strany)


II. Základné zmluvné údaje

1.   Názov kurzu: ....................................................

2.  Celkový počet odučených hodín za mesiac:      

      a)  minimálny :.............................

       b) maximálny:..............................

3.  Vyučovacia jednotka kurzu (hodina, počet minút): 60/90 minút

4.  Dátum začatia a ukončenia kurzu: ..............................

5.  Zmluvná cena za 1 vyučovaciu jednotku kurz: ................€ slovom (........................... Eur,0 centov)

6.  Celková minimálna a maximálna fakturovaná suma za mesiac: 

 minimálna suma: ...................€ slovom (........................................... Eur) za ..... hodín 

 maximálna suma: .................€ slovom (.......................................... Eur) za ..... hodín

7.  Forma úhrady kurzu a spôsob doručenia faktúry: 

a) mesačná fakturácia 

b) bankovým prevodom 

c) po odučení s lehotou splatnosti 10 dní odo dňa doručenia faktúry

d) elektronickým nosičom /emailom/ papierová forma prostredníctvom slovenskej pošty na vyžiadanie 

8.  Kontaktná osoba pre účel komunikácie zmluvných strán  a kontaktný fakturačný email:

a) za Poskytovateľa:  Titul, Meno a Priezvisko......................................., tel.č....................................... 

b) za Odberateľa:       Titul, Meno a Priezvisko......................................., tel.č.......................................

c) kontaktný fakturačný email:   

Poskytovateľ:................................................

Objednávateľ:...............................................

9. Trvanie zmluvy: 

10. Miesto a dátum:


III. Predmet zmluvy

1. Predmetom tejto zmluvy je záväzok poskytovateľa poskytnúť osobám, ktoré určí objednávateľ, výučbu anglického jazyka (ďalej aj ako " kurz ") s názvom podľa bodu 1. (II. Základné zmluvné údaje) za podmienok a v rozsahu stanovenom v tejto zmluve. Zmluvné strany sa dohodli, že výučba bude prebiehať ako individuálna/ skupinová výučba: viď Zoznam študentov /Individuálny študent.


IV. Termín a miesto plnenia predmetu zmluvy

1. Poskytovateľ sa zaväzuje zabezpečiť v mieste plnenia výučbu anglického jazyka v rozsahu podľa bodu 2. (II. Základné zmluvné údaje), pričom dĺžka jednej vyučovacej jednotky kurzu je stanovená podľa bodu 3.(II. Základné zmluvné údaje).

2. Poskytovateľ a objednávateľ súhlasia že na nasledovnom čerpaní vyučovacích hodín:

Deň/Dni: .........................

Čas/y výučby: .............................

 Spôsob a miesto výučby: .................................

Poskytovanie výučby  v dohodnutých termínoch je pre poskytovateľa záväzné a v prípade zrušenia výučby podľa bodu 5. (VIII. Podmienky zrušenia vyučovacích hodín),  bude objednávateľovi automaticky poskytnutá náhradná a bezplatná vyučovacia hodina. Termíny, priestory a spôsob poskytovania vyučovacích hodín sú záväzné pre obe strany a nie je možné ich meniť bez písomného súhlasu jednej zo strán. V prípade mimoriadnej situácie, môže objednávateľ požiadať o dočasnú zmenu termínu výučby poskytovateľovi najneskôr do posledného pracovného dňa, ktorým je Piatok okrem štátnych sviatkov pripadajúcich na tento deň, v predchádzajúcom týždni kedy bude výučba realizovaná, formou emailu, alebo textovej sms správy. Poskytovateľ si vyhradzuje právo nevyhovieť žiadosti objednávateľa v prípadoch ak nie je možné zabezpečiť výučbu v inom ako dohodnutom termíne, a to z akéhokoľvek dôvodu. Vyučovacia hodina sa bude v prípade poskytovateľom neuznanej zmeny termínu navrhovaného objednávateľom, považovať za riadne zrušenú hodinu a bude odučená v nasledujúcom vzájomne dohodnutom termíne.

V. Cena

1.  Zmluvné strany sa dohodli, že zmluvná cena za 1 vyučovaciu jednotku kurzu ďalej len "vyučovacia hodina",  je stanovená v bode. 5. (II. Základné zmluvné údaje). Celková zmluvná cena za kurz je uvedená v bode 6. (II. Základné  zmluvné údaje), za celkový počet vyučovacích hodín uvedených v bode 2. (II. Základné zmluvné údaje).

2.  Poskytovateľ nie je platcom DPH.

VI. Platobné podmienky

1. Podkladom pre úhradu celkovej zmluvnej ceny za plnenie predmetu tejto zmluvy bude faktúra vystavená poskytovateľom. Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ uhradí cenu kurzu spôsobom uvedeným v bode 7. (II. Základné zmluvné údaje).                                                                                  

2.  Faktúra je vystavená na celkový počet odučených hodín pri mesačnej fakturácií, na základe zmluvnej hodinovej ceny uvedenej v bode 5. (II. Základné zmluvné údaje).,a mesačného výkazu hodín, podľa počtu hodinových reportov, podpísaných študentom zúčastňujúceho sa výučby. Vyučovacie hodiny pripadajúce na štátne sviatky, alebo vzájomne dohodnutú dni voľna v daný mesiac, nebudú započítané.

3.  Faktúra má náležitosti daňového dokladu a bude uhradená výhradne prevodným príkazom na účet poskytovateľa. Faktúra sa považuje za uhradenú pripísaním fakturovanej čiastky na účet poskytovateľa uvedený v bode 1. I. Zmluvné strany), najneskôr posledným dňom jej splatnosti.                                                     

4. Pri mesačnej fakturácii po odučení, objednávateľ uhrádza zálohový depozit v celkovej maximálnej cene za mesiac výučby, a to pred začiatkom výučby.                                                                              

5. Poskytovateľ si ponecháva zálohový depozit, ktorý bude použitý na posledný mesiac výučby a  objednávateľovi sa súčasne vystaví faktúra na prvý mesiac výučby na skutočný počet odučených hodín na konci prvého kalendárneho mesiaca  kedy výučba začala a zálohový depozit bol uhradený.                                                                                                                                                             

6. V prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúry 7 dňom po jej splatnosti, si poskytovateľ vyhradzuje právo výučbu okamžite pozastaviť až do uhradenia faktúry v jej plnej výške.                                                                                                                                              

7.  Ak objednávateľ mešká s úhradou faktúry viac ako 14 dní po dni splatnosti, poskytovateľ si vyhradzuje právo od zmluvy okamžite odstúpiť, ponechať si zálohový depozit v jeho plnej výške a nárokovať si zostatkovú dlžnú sumu neuhradenej faktúry podľa bodu č.4 a bodu č.5. (X. Záverečné ustanovenia).

VII. Práva a povinnosti zmluvných strán

1. Objednávateľ je povinný poskytnúť poskytovateľovi súčinnosť pri plnení predmetu zmluvy bez zbytočného odkladu.                                                                                                                                      

2. Obe zmluvné strany sa zaväzujú pripraviť vo vzájomne dohodnutom čase technické prostriedky potrebné pre poskytnutie výučby, v zodpovedajúcej kvalite a v čo najkratšom možnom čase. Pod technickými prostriedkami sa v prípade prezenčnej výučby rozumejú: učebné priestory, dohodnuté audio-pomôcky a tabule , a v prípade online výučby, počítač alebo tablet s prístupom k internetu a celkovým softvérovým vybavením, ktoré umožní prenos audia a videa počas online vyučovacích hodín, spolu s priestorom, ktorý je na túto výučbu vhodný, pod ktorými sa rozumie  znížená hlučnosť a minimálne rušivé vizuálne a spoločenské vnemy.  

3. Objednávateľ môže písomne, listovou doporučenou zásielkou, alebo elektronickým nosičom-emailom, požiadať poskytovateľa o prerušenie výučby bez udania dôvodu, najviac však po dobu jeden (1) mesiac, okrem posledného mesiaca výučby trvania zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli že objednávateľ bude o tejto skutočnosti informovať poskytovateľa jeden (1) týždeň vopred. V prípade ak objednávateľ nezačne s riadnou výučbou po vypršaní lehoty prerušenia, poskytovateľ si vyhradzuje právo výučbu zrušiť a od zmluvy odstúpiť aj pred skončením zmluvného obdobia, a 1 mesačný zálohový depozit prepadne v prospech poskytovateľa bez akejkoľvek finančnej, alebo inej kompenzácie voči objednávateľovi. 

4. Skončením dátumu trvania kurzu a zmluvy podľa bodu č.9. (II. Základné zmluvné údaje), zvyšné predplatené a neodučené vyučovacie hodiny, ktoré si objednávateľ riadne do konca trvania kurzu a zmluvy nevyčerpal, prepadnú v prospech poskytovateľa bez akejkoľvek finančnej, alebo inej kompenzácie. 

5. Obe zmluvné strany súhlasia, že poskytovateľ  môže prerušiť výučbu v prípade štátnych sviatkov, a mimoriadnych okolností spôsobené vyššou mocou, akými sú napr. prerušenie dodávok elektrickej energie, živelné katastrofy, požiar atď., najviac však po dobu jeden (1) kalendárny mesiac,  okrem posledného mesiaca výučby trvania zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli že poskytovateľ bude o tejto skutočnosti informovať objednávateľa, listovou doporučenou zásielkou, alebo elektronickým nosičom-emailom s vyžiadaním potvrdením o doručení,  jeden (1) týždeň vopred.

VIII. Podmienky zrušenia vyučovacích hodín

1.  Objednávateľ a poskytovateľ sa dohodli na čerpaní kurzu v rozsahu zaplatených hodín v dohodnutých termínoch a časoch.                                                                                                                  

2. Kontaktné osoby pre účel zrušenia vyučovacích hodín a komunikácie zmluvných strán zo strany poskytovateľa, a zo strany objednávateľa sú uvedené v bode č.8. (II. Základné zmluvné údaje).                                                            

3.  Čerpanie hodín objednávateľom v stanovenom minimálnom počte, je záväzné v zmysle bodu č.2.(II. Základné zmluvné údaje). a pri jeho nedodržaní si poskytovateľ vyhradzuje právo odpočítať  neodučené vyučovacie  hodiny zo zálohového depozitu objednávateľa v celkovej hodnote rovnajúcej sa minimálnemu počtu mesačne fakturovaných vyučovacích hodín. Poskytovateľ tak môže urobiť opakovane, najviac však do celkovej sumy a počtu hodín zálohového depozitu. V prípade ak zálohový depozit bude uvedeným spôsobom vyčerpaný, sa obe strany dohodli, že výučba bude pokračovať až po úhrade nasledujúceho v poradí druhého zálohového depozitu, tzv. núdzového zálohového depozitu, s hodnotou maximálneho počtu hodín v zmysle bodu. č.6.(II. Základné zmluvné údaje). Ak objednávateľ núdzový zálohový depozit neuhradí do 14 dní odo dňa vystavenia faktúry, poskytovateľ si vyhradzuje právo od zmluvy okamžite odstúpiť.   

4. Objednávateľ má právo zrušiť vyučovacie hodiny. Medzi zrušené hodiny sa nezaraďujú neodučené hodiny počas štátnych sviatkov, alebo vzájomne dohodnutého voľna, resp. školských prázdnin.  Zrušenie vyučovacej hodiny objednávateľ oznamuje poskytovateľovi, respektíve riaditeľovi, alebo ním poverenou osobou najneskôr 1 deň pred dňom kedy vyučovacia hodina bude prebiehať maximálne do 20:00h, v prípade rannej výučby od 8:00-12:00h, a pri dennej a večernej výučbe od 12:01 do 20:00h, 3 hodiny pred začiatkom vyučovacej hodiny, v opačnom prípade bude vyučovacia hodina započítaná ako odučená.

5. Ak poskytovateľ zruší vyučovaciu hodinu 1 deň pred dňom kedy vyučovacia hodina bude prebiehať neskôr ako po 20:00h pri rannej výučbe a v časovom intervale menej ako 3 hodín počas dennej a večernej výučby, objednávateľovi bude poskytnutá bezplatná bonusová hodina.               

6. Obe zmluvné strany súhlasia, že poskytovateľ môže trikrát krát do roka prerušiť výučbu a vyhlásiť školské prázdniny v prípade štátnych sviatkov, najviac však po dobu 1 kalendárneho-fakturačného mesiaca. Zmluvné strany sa dohodli že poskytovateľ bude objednávateľa o tejto skutočnosti informovať jeden (1) týždeň vopred.                                                                                                                                                 

IX. Platnosť zmluvy a výpovedná lehota

1.   Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, s účinnosťou podľa bodu č. 10.(II. Základné zmluvné údaje).        

2.   Platnosť zmluvy môže pred uplynutím doby uvedenej v bode č.9. (II. Základné zmluvné údaje), zaniknúť písomnou dohodou, podpísanou oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.                                                                                                                                                              

 3.   Obe zmluvné strany môžu vypovedať zmluvu kedykoľvek počas zmluvného obdobia formou žiadosti písomnou formou s podpisom prevzatia, alebo prostredníctvom doporučenej poštovej zásielky, prípadne prostredníctvom elektronického nosiča-emailu s vyžiadaním potvrdenia o prijatí. Ukončenie zmluvy s jedno (1) mesačnou výpovednou lehotou, začína plynúť prvým dňom nasledujúceho mesiaca odo dňa doručenia žiadosti.

4. Zálohový depozit je výlučne predplatná forma odplaty a je možné ju použiť iba na posledný mesiac výučby, ktorý bol riadne objednávateľom oznámený v zmysle bodu 3.( IX. Platnosť zmluvy a výpovedná lehota), a vracia sa iba bezhotovostnou formou, prostredníctvom odučenia predplateného počtu vyučovacích hodín, v jednomesačnej výpovednej lehote.

5. Zálohový depozit nie je možné použiť ako spätnú formu odplaty za už odučené hodiny v mesiaci, v ktorom bola žiadosť o ukončenie výučby poskytovateľovi doručená. V prípade nedodržania jednomesačnej výpovednej lehoty, objednávateľovi prepadá zálohový depozit, alebo núdzový zálohový depozit v plnej výške v prospech poskytovateľa, a súčasne bude objednávateľovi vystavená faktúra za posledný mesiac výučby za riadne odučené hodiny.

6. Obe zmluvné strany sa dohodli že po uplynutí jednomesačnej výpovednej lehoty kedy sa uplatňuje čerpanie zálohového depozitu, všetky ďalšie neodučené vyučovacie hodiny po tejto lehote zanikajú bez nároku na ich akúkoľvek náhradu.                                                                                                                                                                                                                      

7. Zmluvné strany sa dohodli, že účinky doručenia písomnej dohody, ako aj odstúpenia od zmluvy podľa tohto článku nastávajú tiež dňom vrátenia nedoručenej zásielky odosielateľovi alebo dňom odmietnutia prijatia zásielky obsahujúcej písomnú dohodu alebo odstúpenie zmluvy adresátom.

X. Záverečné ustanovenia

1. Táto zmluva sa vyhotovuje v dvoch (2) vyhotoveniach, z ktorých každá zmluvná strana obdrží jedno (1) vyhotovenie.                                                                                                                                                  

2. Práva a povinnosti zmluvných strán touto zmluvou výslovne neupravené sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky.                                                                                                                                  

3. Akékoľvek zmeny alebo doplnenia tejto zmluvy je možné uskutočniť výlučne formou číslovaných písomných dodatkov k tejto zmluve podpísaných oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán, ktoré budú jej neoddeliteľnou súčasťou .                                                                                                      

4. Prípadné spory, týkajúce sa tejto zmluvy, riešia obe strany predovšetkým dohodou. Pokiaľ k dohode nedôjde, spory rieši príslušný súd Slovenskej republiky.                                                                

5. Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu riadne prečítali, jej obsahu porozumeli a že túto zmluvu uzatvárajú na základe ich slobodnej, vážnej, určitej a zrozumiteľnej vôle, že zmluva nebola uzatvorená pod nátlakom, v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok a na znak súhlasu s jej obsahom ju považujú za platne uzatvorenú dňom úhrady faktúry zálohového depozitu objednávateľom v zmysle bodu č.4.(VI. Platobné podmienky), bezhotovostným prevodom na účet poskytovateľa, prostredníctvom vystavenej faktúry do dátumu splatnosti.

Zásady ochrany osobných údajov

Osobné údaje sú spracovávané v súlade s NARIADENÍM EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov. Podľa článku I tejto zmluvy je poskytovateľ prevádzkovateľom osobných údajov a kontaktná osoba za objednávateľa subjektom údajov. Osobné údaje sú spracovávané vyslovene za účelom nevyhnutným pre plnenie tejto zmluvy, pre potreby komunikácie, fakturácie, kontaktovanie a identifikáciu, pre potreby uzatvorenia tejto zmluvy a po dobu trvania záväzkov vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu. Rozsah spracovávaných údajov sú kontaktné údaje subjektu údajov (najmä meno, priezvisko, poštová adresa, adresa elektronickej pošty a telefónne číslo). Osobné údaje budú prevádzkovateľom spracovávané v elektronickej forme a manuálne v listinnej forme. Subjekt údajov berie na vedomie, že jeho/jej osobné údaje nebudú predmetom automatizovaného rozhodovania a profilovania a nebudú prenášané do tretích krajín. Osobné údaje subjektu údajov nebudú poskytnuté k spracovávaniu iným sprostredkovateľom. V súvislosti so spracovávaním osobných údajov má subjekt údajov nasledujúce práva: (i) požadovať prístup k svojím osobným údajom, (ii) na opravu svojich osobných údajov, (iii) na vymazanie svojich osobných údajov, (iv) na obmedzenie spracovávania svojich osobných údajov, (v) namietať proti spracovávaniu svojich osobných údajov, (vi) na prenosnosť svojich osobných údajov, (vii) na podanie sťažnosti k príslušnému kontrolnému úradu, ktorým je Úrad pre ochranu osobných údajov. Kontakt pre poskytnutie ďalších informácií o ochrane a spracovávania osobných údajov je ochrana_udajov@anglickyinstitut.sk Podrobnejšie informácie k spracovávaniu a ochrane mojich osobných údajov nájdem na https://www.anglickyinstitut.sk/ochrana-osobnych-udajov