Zmluva o firemnej výučbe anglického jazyka                                                   


Uzatvorená v zmysle § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.

                                                         

I.Zmluvné strany

1.1 ANGLICKÝ INŠTITÚT, (ďalej len "poskytovateľ")

Andrej Sejna-ANGLICKÝ INŠTITÚT

Sídlo: Jégého 220/19, 82108, Bratislava - Ružinov

Miesto podnikania: Sklenárova 1, 82109, Bratislava - Ružinov

IČO: 45 432 678

DIČ: .......................

DIČ DPH: SK..................

Zapísaný v registri: Okr. úradu Bratislava, č.živnostenského registra: 110-19384

Bankové spojenie: xxxxxxxxxxx

IBAN: xxxxxxxxxxx

BIC (SWIFT): xxxxxxxxxxx

Zastúpený: ...................................., riaditeľ

1.2    Názov spoločnosti: XXXXX (ďalej len "objednávateľ")

Sídlo: ............................

IČO: ...........................

DIČ: ...........................

Zapísaná: Obch. register OS ………..., odd. Po, vložka ……………….

IBAN: xxxxxxxxx

BIC (SWIFT): xxxxxxxx

Zastúpená: ......................................., konateľ/majiteľ

(objednávateľ a poskytovateľ spolu ďalej len "zmluvné strany)

II.

Základné zmluvné údaje

2.1 Názov kurzu, úroveň: ....................................................

2.2 Celkový mesačný počet hodín kurzu: ...............................................

2.3 Vyučovacia jednotka kurzu (hodina, počet minút): 90/60 minút

2.4 Dátum začatia a ukončenia kurzu: ..............................

2.5 Zmluvná cena za 1 vyučovaciu jednotku kurz: ..........€ slovom (...... Eur,0 centov)

2.6 Celková zmluvná cena za mesiac: ....€ slovom (..... Eur) za ..... hodín

2.7 Forma úhrady kurzu: mesačná fakturácia, domácim bankovým prevodom, po odučení,

s lehotou splatnosti 10 dní odo dňa doručenia faktúry

2.8 Kontaktná osoba pre účel komunikácie zmluvných strán (meno, telefón, email):

a) za Poskytovateľa: .......................................

b) za Odberateľa: ............................................

2.9 Trvanie zmluvy: od........ do......

2.10 Miesto a dátum podpisu zmluvy:........................

III.Predmet zmluvy

3.1 Predmetom tejto zmluvy je záväzok poskytovateľa poskytnúť osobám, ktoré určí objednávateľ, výučbu anglického jazyka (ďalej aj ako " kurz firemnej angličtiny") s názvom a v kategórii podľa bodu 2.1/ (II. Základné zmluvné údaje) za podmienok a v rozsahu stanovenom v tejto zmluve. Zmluvné strany sa dohodli, že výučba bude prebiehať ako individuálna/ skupinová výučba: viď Zoznam študentov, Individuálny študent.

IV.Termín a miesto plnenia predmetu zmluvy

4.1 Poskytovateľ sa zaväzuje zabezpečiť v mieste plnenia výučbu anglického jazyka v rozsahu podľa bodu 2.2/ (II. Základné zmluvné údaje), pričom dĺžka jednej vyučovacej jednotky kurzu je stanovená podľa bodu 2.3 (II. Základné zmluvné údaje).

4.2 Poskytovateľ a objednávateľ súhlasia že na nasledovnom čerpaní vyučovacích hodín:

Deň/Dni: .........................

Čas/y výučby: .............................

Miesto výučby: .................................

Poskytovanie výučby študentovi v dohodnutých termínoch je pre poskytovateľa záväzné a v prípade zrušenia výučby bude objendávateľovi automaticky poskytnutá náhradná vyučovacia hodina. Termíny a priestory poskytovania vyučovacích hodín sú záväzné pre obe strany a nie je možné ich meniť bez písomného súhlasu jednej zo strán.V prípade mimoriadnej situácie, môže študent požiadať o dočasnú zmenu termínu výučby poskytovateľovi najneskôr do posledného pracovného dňa, ktorým je Piatok okrem štátnych sviatkov pripadajúcich na tento deň, v predchádzajúcom týždni kedy bude výučba realizovaná, formou emailu, sms správy, alebo telefonicky. Poskytovateľ si vyhradzuje právo nevyhovieť žiadosti objednávateľa v prípadoch ak nie je možné zabezpečiť výučbu v inom ako dohodnutom termíne, a to z akéhokoľvek dôvodu. Vyučovacia hodina sa bude v prípade poskytovateľom neuznanej zmeny termínu navrhovaného objednávateľom, považovať za riadne zrušenú hodinu a bude odučená v zmysle dohodnutých podmienok zrušenia vyučovacích hodín podľa bodov 8.3 VIII.Ostatné dojednania.

V.Cena

5.1 Zmluvné strany sa dohodli, že zmluvná cena za 1 vyučovaciu jednotku kurzu je stanovená v bode.      2.5/ (II. Základné zmluvné údaje). Celková zmluvná cena za kurz je uvedená v bode 2.6/ (II. Základné  zmluvné údaje), za celkový počet vyučovacích hodín uvedených v bode 2.2/ (II. Základné zmluvné údaje).

5.2 Poskytovateľ nie je platcom DPH. Cena dohodnutá v tomto článku zmluvy je konečná a zahŕňa cestovné náklady poskytovateľa.

VI.Platobné podmienky

6.1 Podkladom pre úhradu celkovej zmluvnej ceny za plnenie predmetu tejto zmluvy bude faktúra vystavená poskytovateľom. Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ uhradí cenu kurzu spôsobom uvedeným v bode 2.7/ (II. Základné zmluvné údaje).

6.2 Faktúra je vystavená na celkový počet odučených hodín, na základe zmluvnej hodinovej ceny

uvedenej v bode 2.5/ (II. Základné zmluvné údaje).,a mesačného výkazu hodín,

podľa počtu hodinových reportov, podpísaných študentom zúčastňujúceho sa výučby.

Vyučovacie hodiny pripadajúce na štátne sviatky v daný mesiac nebudú započítané.

6.3 Faktúra má náležitosti daňového dokladu a bude uhradená výhradne prevodným príkazom na

účet poskytovateľa. Faktúra sa považuje za uhradenú pripísaním fakturovanej čiastky na účet

poskytovateľa uvedený v bode 1.1 zmluvy, najneskôr posledným dňom jej splatnosti.

6.4 Pri mesačnej fakturácii po odučení, objednávateľ uhrádza zálohový depozit v celkovej maximálnej

cene za mesiac výučby, a to pred začiatkom výučby.

6.5 Poskytovateľ si ponecháva depozit, ktorý bude použitý na posledný mesiac výučby a  objednávateľovi sa súčasne vystaví faktúra na prvý mesiac výučby na skutočný počet odučených hodín.

6.6 Objednávateľ môže ukončiť výučbu podaním žiadosti s jednomesačnou výpovednou lehotou bez

udania dôvodu. Posledná faktúra bude účtovaná z depozitu.

6.7 Poskytovateľ vracia zálohový depozit objednávateľovi iba bezhotovostne formou odučenia

vyučovacích hodín v jednomesačnej výpovednej lehote, resp. si vyhradzuje právo si tento depozit ponechať v prípade neuhradenia faktúry podľa bodu č.6.9.

6.8 V prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúry prvým dňom po jej splatnosti, si poskytovateľ vyhradzuje právo výučbu všetkých kurzov okamžite pozastaviť až do uhradenia faktúry v jej plnej výške.

6.9 Ak objednávateľ mešká s úhradou faktúry viac ako 7 dní po dni splatnosti, poskytovateľ si

vyhradzuje právo od zmluvy okamžite odstúpiť a nárokovať si dlžnú sumu podľa bodu č.10.4 a bodu č.6.9.

VII.Práva a povinnosti zmluvných strán

7.1 Objednávateľ je povinný poskytnúť poskytovateľovi súčinnosť pri plnení predmetu zmluvy bez

zbytočného odkladu.

7.2 Poskytovateľ sa zaväzuje pripraviť vo vzájomne dohodnutom čase technické prostriedky potrebné

pre poskytnutie, v zodpovedajúcej kvalite a v čo najkratšom možnom čase. Pod technickými

prostriedkami zmluvné strany rozumejú: učebné priestory, dohodnuté audio-pomôcky a tabule.

VIII.Ostatné dojednania

8.1 Objednávateľ a poskytovateľ sa dohodli na čerpaní kurzu v rozsahu zaplatených hodín v

dohodnutých termínoch a časoch.

8.2. V prípade choroby vyučujúceho, alebo inej mimoriadnej situácie, má poskytovateľ právo zrušiť

vyučovaciu hodinu kedykoľvek pred, a aj po začatí vyučovacej hodiny.

Vyučovacia hodina bude odučená v náhradnom vzájomne vyhovujúcom termíne a čase.

8.3 Čerpanie hodín individuálneho kurzu, objednávateľom v stanovenom počte uvedenom v bode

2.2/(II.Základné zmluvné údaje), je záväzné. Objednávateľ má právo zrušiť vyučovacie hodiny.

Medzi zrušené hodiny sa nezaraďujú neodučené hodiny počas štátnych sviatkov a školských

prázdnin. Zrušenie vyučovacej hodiny je potrebné oznámiť poskytovateľovi, respektíve riaditeľovi,

alebo ním poverenou osobou najneskôr 12(dvanásť) hodín pred začatím danej vyučovacej

hodiny, pri rannej výučbe (8:00-12:00h) a 4 hodiny (štyri) pri denne a večernej výučbe (12:00-

20:00h), v opačnom prípade bude vyučovacia hodina automaticky započítaná ako odučená.

8.4 Obe zmluvné strany súhlasia, že poskytovateľ môže dva krát do roka prerušiť výučbu a vyhlásiť

školské prázdniny v prípade štátnych sviatkov, najviac však po dobu 21 pracovných dní. Zmluvné

strany sa dohodli že poskytovateľ bude objednávateľa o tejto skutočnosti informovať jeden (1)

týždeň vopred.

8.5 Kontaktné osoby pre účel komunikácie zmluvných strán zo strany poskytovateľa, a zo strany

objednávateľa sú uvedené v bode 2.8/( II. Základné zmluvné údaje).

IX.Platnosť zmluvy a výpovedná lehota

9.1 Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, s účinnosťou podľa bodu 2.10/(II. Základné zmluvné údaje).

9.2 Platnosť zmluvy môže pred uplynutím doby uvedenej v prvej vete bodu 2.9/(II. Základné zmluvné údaje), zmluvy zaniknúť písomnou dohodou, podpísanou oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán

9.3 Obe zmluvné strany súhlasia, že poskytovateľ môže prerušiť výučbu a vyhlásiť školské prázdniny v prípade štátnych sviatkov, najviac však po dobu 21 pracovných dní. Zmluvné strany sa dohodli že poskytovateľ bude objednávateľa o tejto skutočnosti informovať jeden (1) týždeň vopred.

9.4 Obe zmluvné strany môžu vypovedať zmluvu kedykoľvek počas zmluvného obdobia formou písomnej žiadosti o jej ukončení s mesačnou výpovednou lehotou.

9.5 Zostatkový počet nevyfakturovaných odučených hodín sa odpočíta zo zálohového depozitu. Zálohový depozit sa objednávateľovi vracia iba bezhotovostne formou odučenia vyučovacích hodín v jednomesačnej výpovednej lehote.

9.6 Obe zmluvné strtany súhlasia, že po uplynutí jednomesačnej výpovednej lehoty kedy sa uplatňuje čepanie zálohového depozitu, všetky neodučené vyučovacie hodiny zanikajú bez nároku na ich akúkoľvek náhradu.

9.7 Zmluvné strany sa dohodli, že účinky doručenia písomnej dohody, ako aj odstúpenia od zmluvy

podľa tohto článku nastávajú tiež dňom vrátenia nedoručenej zásielky odosielateľovi alebo dňom

odmietnutia prijatia zásielky obsahujúcej písomnú dohodu alebo odstúpenie zmluvy adresátom.

X.Záverečné ustanovenia

10.1. Táto zmluva sa vyhotovuje v dvoch (2) vyhotoveniach, z ktorých každá zmluvná strana obdrží

jedno (1) vyhotovenie.

10.2. Práva a povinnosti zmluvných strán touto zmluvou výslovne neupravené sa riadia ustanoveniami

Obchodného zákonníka a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými na

území Slovenskej republiky.

10.3. Akékoľvek zmeny alebo doplnenia tejto zmluvy je možné uskutočniť výlučne formou

číslovaných písomných dodatkov k tejto zmluve podpísaných oprávnenými zástupcami oboch

zmluvných strán, ktoré budú jej neoddeliteľnou súčasťou .

10.4. Prípadné spory, týkajúce sa tejto zmluvy, riešia obe strany predovšetkým dohodou. Pokiaľ

k dohode nedôjde, spory rieši príslušný súd Slovenskej republiky.

10.5. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán

a účinnosť dňa podľa bodu 2.9 (II. Základné zmluvné údaje).

10.6. Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu riadne prečítali, jej obsahu porozumeli a že túto zmluvu

uzatvárajú na základe ich slobodnej, vážnej, určitej a zrozumiteľnej vôle, že zmluva nebola

uzatvorená pod nátlakom, v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok a na znak súhlasu

s jej obsahom ju vlastnoručne podpisujú.


..........................................................                                                                                                                             poskytovateľ                                                                                              ..........................................................                                                                                                                             objednávateľ