E-REPORT ZOOM

  E-REPORT 

ZOOM


AKO VYPLNIŤ E-REPORT ZOOM?

 • E-REPORT ZOOM je účtovný report, ktorý vyučujúci vypĺňa kvôli podkladom pre jeho mesačnú odmenu za vykonanú prácu, a poskytuje všeobecné účtovné informácie študenta, alebo dvojice a skupiny študentov pre školu.
 • Odporúčaná lehota vyplnenia účtovného reportu je do 24 hodín od odučenia hodiny.
 • Do kolonky VYUČUJÚCI, je potrebné uvádzať celé meno a priezvisko vyučujúceho.
 • Do kolonky s číslom napíšte symbol: Č . ,konkrétne číslo doplní škola.

 • Dátum odučenej hodiny vypĺňajte v nasledovnom formáte: DD.MM.RRRR.

 • Ak je hodina zrušená a neospravedlnená môžete si vybrať z kolonky niekoľko možností naraz.

 • Ak hodinu zrušila škola vyberte: ŠKOLA, NEOSPRAVEDLNENÁ, študent následne dostáva bonusovú hodinu, ktorá bude v dohodnutý termín odučená bezplatne.

 • Ak hodinu zrušil študent vyberte: ŠTUDENT/KLIENT-FIRMA*, NEOSPRAVEDLNENÁ, hodina bude započítaná ako keby bola odučená, resp. bude uhradená.

 • BONUSOVÁ HODINA s úhradou vyučujúcemu- vyučujúci bude včas informovaný, ktorá hodina bude pre študenta odučená bez úhrady, vyučujúci ju má v plnej výške uhradenú.

 • BONUSOVÁ HODINA bez úhrady vyučujúcemu- ak sa hodina neodučila z dôvodu zlyhania vyučujúceho, resp. jej neskorého zrušenia, vyučujúci je povinný hodinu odučiť bez nároku na jej úhradu.

 • Vypíšte celé meno a priezvisko študenta, alebo študentov pri výučbe dvojíc a skupín.

 • Ak je výučba firemná, resp. fakturácia je na spoločnosť napíšte názov spoločnosti do kolonky FIRMA/ŠKOLA, v prípade súkromnej výučby AI-/Anglický Inštitút/*.