ZMLUVA O VÝUČBE INDIVIDUÁLNA , SKUPINOVÁ  VÝUČBA  A  DVOJICE

Zmluvné podmienky pre sú platné od 23.04.2019  


Typ zmluvy podľa kurzu:...................................., číslo zmluvy:..................................

I. ZMLUVNÉ STRANY

V Bratislave, dňa .................................

Poskytovateľ výučby anglického jazyka je Anglický Inštitút zastúpený fyzickou osobou zapísanou v , Živnostenskom registri Okresného úradu Bratislava, Číslo živnostenského registra: 110-193846 Andrej Sejna-Anglický Inštitút , IČO 45 432 678, miesto podnikania Jégého 220/19, 82108 Bratislava, prevádzkáreň: Sklenárova 1, 82109 Bratislava Slovenská republika, ďalej len "poskytovateľ ",

a

Titul:.............

Meno a Priezvisko: ........................................................

Adresa trvalého pobytu: ........................................................

, ďalej len "student"

II. PREDMET ZMLUVY

1. Predmetom tejto zmluvy je odplatná výučba anglického jazyka v zmysle § 2 69 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, za podmienok stanovených v tejto zmluve a pokynov poskytovateľa, ktoré sú uvedené v článkoch IV. až VI. tejto zmluvy.

2. Zmluva sa uzatvára na .................. mesiacov od dňa úhrady vystavenej faktúry.

III. CENA A FAKTURÁCIA

1. Cena objednaného kurzu je uvedená v účtovom doklade, ktorým je faktúra vystavená objednávateľom. Cena kurzu sa stanovuje podľa zverejneného cenníka.

2. Cena je splatná v deň uvedený v účtovnom doklade ako dátum splatnosti. Účtovný doklad bude vystavený ako príloha tejto zmluvy.

3. Faktúra sa považuje za uhradenú dňom pripísania fakturovanej sumy na účet poskytovateľa.

4. Mesačná fakturácia po odučení je kalkulovaná na celý kalendárny mesiac a faktúra sa vystavuje vždy k prvému týždňu nasledujúceho kalendárneho mesiaca s 10 dňovou lehotou splatnosti na základe vystaveného zaraďovacieho formuláru do kurzu individuálnej výučby, výučby dvojíc a skupiny Exclusive 4  kód:................................................., (príloha tejto zmluvy).

5. Pri mesačnej fakturácii po odučení do kurzu individuálnej výučby, výučby dvojíc a výučby skupiny Exclusive 4, študent uhrádza zálohový depozit v celkovej maximálnej cene za mesiac výučby, a to pred začiatkom výučby. Poskytovateľ si ponecháva depozit, ktorý bude použitý na posledný mesiac výučby a študentovi sa súčasne vystaví faktúra na prvý mesiac výučby na skutočný počet odučených hodín.

6. Študent môže ukončiť výučbu žiadosťou s jednomesačnou výpovednou lehotou a posledná fakturácia bude účtovaná z depozitu.

7. Poskytovateľ vracia zálohový depozit študentovi iba bezhotovostne formou odučenia vyučovacích hodín v jednomesačnej výpovednej lehote.

8. Jednorázová fakturácia na celkovú sumu je fakturovaná ku dňu vystavenia zaraďovacieho formuláru do kurzu skupinovej výučby, kód X, (príloha č.1 tejto zmluvy), so splatnosťou maximálne do jedného dňa pred začiatkom výučby.

IV. PLATOBNÉ PODMIENKY

1. Cena kurzu je zaplatená dňom jej pripísania na účet poskytovateľa.

2. Zmluvné strany sa dohodli že, študent v kurze skupinovej výučby začne a bude pokračovať až po zaplatení dohodnutej fakturovanej ceny resp. zálohového depozitu v pri individuálnej výučbe a výučbe dvojíc .

3. V prípade omeškania študenta s úhradou faktúry prvým dňom po jej splatnosti, si poskytovateľ vyhradzuje právo výučbu jazykového kurzu okamžite pozastaviť až do uhradenia faktúry v jej plnej výške.

4. Ak študent mešká s úhradou faktúry viac ako 7 dní po dni splatnosti, poskytovateľ si vyhradzuje právo od zmluvy okamžite odstúpiť.

5. Súčasťou odstúpenia od zmluvy je v prípade individuálnej výučby a výučby dvojíc konečná výzva na úhradu faktúry.

6. Zmluvné strany sa dohodli, že účinky doručenia odstúpenia od zmluvy v zmysle bodu 5,článok IV.Platobné podmienky podľa tohto článku nastávajú tiež dňom vrátenia nedoručenej zásielky odosielateľovi alebo dňom odmietnutia prijatia zásielky obsahujúcej písomnú dohodu, alebo odstúpenie zmluvy adresátom.

7. Zmluvné strany sa dohodli že v prípade doručenia odstúpenia od zmluvy v zmysle bodu 5,článok IV.Platobné podmienky, zálohový depozit prepadá v prospech poskytovateľa v jeho plnej výške ako kompenzácia neuhradenej faktúry.

8. V prípade skupinovej v‎‎ýučby si poskytovateľ vyhradzuje právo neumožniť študentovi, ktor‎ý neuhradil cenu za kurz včas do dátumu splatnosti, účasť na vyučovacích hodinách.

V.TERMÍNY VYUČOVACÍCH HODÍN

Poskytovateľ a študent súhlasia že výučba a čerpanie vyučovacích hodín bude prebiehať v týchto dňoch, časových intervaloch a priestoroch:

Deň/Dni: ...............................

Čas/y výučby: . ..............................

Priestory výučby: ...........................

VI. PODMIENKY ČERPANIA VYUČOVACÍCH HODÍN INDIVIDUÁLNEJ VÝUČBY A DVOJÍC

1. Poskytovanie výučby študentovi v dohodnutých termínoch je pre poskytovateľa záväzné a v prípade zrušenia výučby bude študentovi automaticky poskytnutá náhradná vyučovacia hodina.

2. Termíny a priestory poskytovania vyučovacích hodín na týždennej báze sú záväzné pre obe strany ak nedôjde k dohode medzi poskytovateľom a študentom na konkrétnych termínoch za dané obdobie.

3. V prípade mimoriadnej situácie, môže študent požiadať o dočasnú zmenu termínu výučby poskytovateľovi najneskôr do posledného pracovného dňa, ktorým je Piatok okrem štátnych sviatkov pripadajúcich na tento deň, v predchádzajúcom týždni kedy bude výučba realizovaná, formou emailu, sms správy, alebo telefonicky.

4. Poskytovateľ si vyhradzuje právo nevyhovieť žiadosti študenta v prípadoch ak nie je možné zabezpečiť výučbu v inom ako dohodnutom termíne, a to z akéhokoľvek dôvodu.

5. Vyučovacia hodina sa bude v prípade poskytovateľom neuznanej zmeny termínu navrhovaného študentom, považovať za riadne zrušenú hodinu a bude odučená v zmysle dohodnutých podmienok zrušenia vyučovacích hodín podľa bodov v zmluve o výučbe 1 až 5/ VII. PODMIENKY ZRUŠENIA VYUČOVACÍCH HODÍN.

VII. PODMIENKY ZRUŠENIA VYUČOVACÍCH HODÍN

1. Študent má právo v prípade individuálnej výučby, zrušiť vyučovacie hodiny. Medzi zrušené hodiny sa nezaraďujú neodučené hodiny počas štátnych sviatkov a školských prázdnin.

2. V prípade výučby dvojíc, majú obaja študenti právo zrušiť vyučovaciu hodinu, ako dvojica a po vzájomnej dohode aj individuálne ktorýmkoľvek zo študentov dvojice. Ak je vyučovacia hodina zrušená jedným zo študentov v rámci maximálnej povolenej doby v zmysle bodu 3.,časti VII.PODMIENKY ZRUŠENIA VYUČOVACÍCH HODÍN, (ďalej len "bod č.4."), vyučovacia hodina sa automaticky ruší pre oboch študentov. Ak je vyučovacia hodina zrušená po povolenej maximálnej lehote uvedenom v bode č.3, danému študentovi vzniká povinnosť uhradiť pomernú časť vyučovacej hodiny, ktorá bude automaticky započítaná ako odučená. Ak jeden zo študentov bude mať záujem o už zrušenú vyučovaciu hodinu a tá sa po dohode uskutoční, hodina bude účtovaná individuálnou sadzbou v zmysle platného cenníka zverejneného na webovej stránke www.anglickyinstitut.sk.  

3. V prípade výučby skupiny exclusive majú všetci štyria študenti právo zrušiť vyučovaciu hodinu, ako skupina  a po vzájomnej dohode aj individuálne ktorýmkoľvek zo študentov skupiny. Ak je vyučovacia hodina zrušená jedným zo študentov v rámci maximálnej povolenej doby v zmysle bodu 3.,časti VII.PODMIENKY ZRUŠENIA VYUČOVACÍCH HODÍN, (ďalej len "bod č.4."), vyučovacia hodina sa automaticky ruší pre všetkých 4 študentov. Ak je vyučovacia hodina zrušená po povolenej maximálnej lehote uvedenom v bode č.3, danému študentovi vzniká povinnosť uhradiť pomernú časť vyučovacej hodiny, ktorá bude automaticky započítaná ako odučená. Ak nadpolovičná väčšina študentov- (minimálne 3 študenti), bude mať záujem o už zrušenú vyučovaciu hodinu a tá sa po dohode uskutoční, hodina bude účtovaná pomerným a rovnomerným rozdelením celkovej dohodnutej hodinovej sadzby každému z trojice študentov, v zmysle platného cenníka zverejneného na webovej stránke www.anglickyinstitut.sk.  

4. Zrušenie vyučovacej hodiny  je potrebné oznámiť poskytovateľovi, respektíve riaditeľovi, alebo ním poverenou osobou najneskôr 12(dvanásť) hodín pred začatím danej vyučovacej hodiny, pri rannej výučbe /8:00-11:30h/ a 4 hodiny (štyri) pri dennej a večernej výučbe (12:00-20:00h), v opačnom prípade bude vyučovacia hodina automaticky započítaná ako odučená.

5. Študentovi, ktor‎ý navštevuje skupinov‎‎‎ý kurz, hodiny prepadajú bez nároku na ich finančnú, alebo akúkoľvek inú formu náhrady ak sa ich nezúčastní.

6. V prípade zrušenia hodiny poskytovateľom bude objednávateľovi automaticky poskytnutá náhradná bonusová hodina, ktorá bude odučená v dohodnutom termíne.

7. Pri stornovaní kurzu skupinovej výučby študentom z akéhokoľvek dôvodu jeho neúčasti v kurze, si poskytovateľ po odučení prvej vyučovacej hodiny vyhradzuje právo účtovať storno poplatok v celej výške uhradenej ceny za kurz.

VIII. PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN

1. Študent má právo na bezplatné vstupné testovanie a konzultáciu, na základe ktorých bude zaradený do príslušnej jazykovej úrovne kurzu a kategórie kurzu.

2. Poskytovateľ sa zaväzuje odučiť kurz podľa podmienok dohodnutých v zmluve a podľa pokynov, s ktorými sa študent mal možnosť oboznámiť pred podpisom tejto zmluvy na webovej stránke www.anglickyinstitut.sk v časti ZMLUVNÉ PODMIENKY.

3.Obe zmluvné strany súhlasia, že poskytovateľ môže prerušiť výučbu a vyhlásiť školské prázdniny v prípade štátnych sviatkov, najviac však po dobu 21 pracovných dní. Zmluvné strany sa dohodli že poskytovateľ bude objednávateľa o tejto skutočnosti informovať jeden (1) týždeň vopred.

4. Študent individuálnej výučby a študenti výučby dvojíc môžu vypovedať zmluvu kedykoľvek počas zmluvného obdobia formou písomnej žiadosti o jej ukončení s mesačnou výpovednou lehotou Zostatkový počet nevyfakturovaných odučených hodín sa odpočíta zo zálohového depozitu. Zálohový depozit sa študentovi vracia iba bezhotovostne formou odučenia vyučovacích hodín v jednomesačnej výpovednej lehote.

5. Študent individuálnej výučby a výučby dvojíc a poskytovateľ sa dohodli že po uplynutí jednomesačnej výpovednej lehoty kedy sa uplatňuje čepanie zálohového depozitu, všetky neodučené vyučovacie hodiny zanikajú bez nároku na ich akúkoľvek náhradu.

6. V prípade, skupinovej výučby, ak poskytovateľ skupinový kurz zruší, študent má právo od tejto zmluvy odstúpiť a vzniká mu nárok na vrátenie ceny kurzu v jej plnej výške, prípadne jeho pomernej neodučenej časti ak bol kurz vopred uhradený. Poskytovateľ si vyhradzuje právo využiť formu splátkového kalendára pri vrátení ceny za skupinový kurz, ktorý bol študentom uhradený vopred, presahujúcej sumu 99,00€, slovom /deväťdesiatdeväť Eur/, celkovým počtom 12 (dvanásť) po sebe nasledujúcich a rovnomerne rozdelených mesačných splátok.

7. Pri stornovaní kurzu skupinovej výučby študentom z akéhokoľvek dôvodu jeho neúčasti v kurze, si poskytovateľ po odučení prvej vyučovacej hodiny vyhradzuje právo účtovať storno poplatok v celej výške uhradenej ceny za kurz.

IX. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú pokyny poskytovateľa a účtovný doklad ním vystavený, v ktorom je uvedená cena kurzu a dátum jej splatnosti.

2. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, z ktorých každá zmluvná strana obdrží jedno vyhotovenie.

3. Práva a povinnosti zmluvných strán touto zmluvou výslovne neupravené sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatnými všeobecne záväznými právnym predpisom platnými na území Slovenskej republiky.

4. Zmeny a doplnenia tejto zmluvy je možné vykonať iba vo forme písomných dodatkov podpísaných zmluvnými stranami.

5. Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvu uzavreli slobodne, vážne, bez nátlaku, s jej obsahom súhlasia, čo študent, alebo zákonný zástupca v prípade neplnoletosti študenta, potvrdzuje spôsobom bezhotovostnej úhrady ceny za skupinový kurz na základe poskytovateľom vystavenej faktúry v bodoch 1 až 5/ III.CENA A FAKTURÁCIA tejto zmluvy.

6. Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvu uzavreli slobodne, vážne, bez nátlaku, s jej obsahom súhlasia, čo študent, alebo zákonný zástupca v prípade neplnoletosti študenta, potvrdzuje spôsobom začatia výučby prostredníctvom prvej hodiny kurzu.

7. . Zmluva sa považuje za platne uzatvorenú dňom úhrady zálohového depozitu, respektíve celkovej ceny kurzu v prípade výučbu skupín, bezhotovostným prevodom na účet poskytovateľa prostredníctvom vystavenej faktúry maximálne jeden deň pred začiatkom prvej vyučovacej hodiny.

Zásady ochrany osobných údajov

Osobné údaje sú spracovávané v súlade s NARIADENÍM EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov. Podľa článku I tejto zmluvy je poskytovateľ Prevádzkovateľom osobných údajov a študent subjektom údajov. Osobné údaje sú spracovávané vyslovene za účelom nevyhnutným pre plnenie tejto zmluvy, pre potreby komunikácie a fakurácie a kontaktovanie a identifikáciu pre potreby uzatvorenia tejto zmluvy a po dobu trvania záväzkov vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu. Rozsah spracovávaných údajov sú kontaktné údaje subjektu údajov (najmä meno, priezvisko, poštová adresa, adresa elektronickej pošty a telefónne číslo). Osobné údaje budú Prevádzkovateľom spracovávané v elektronickej forme a manuálne v listinnej forme. Subjekt údajov berie na vedomie, že jeho/jej osobné údaje nebudú predmetom automatizovaného rozhodovania a profilovania a nebudú prenášané do tretích zemí. Osobné údaje subjektu údajov nebudú poskytnuté k spracovávaniu iným sprostredkovateľom.
V súvislosti so spracovávaním osobných údajov má subjekt údajov nasledujúce práva: (i) požadovať prístup k svojím osobným údajom, (ii) na opravu svojich osobných údajov, (iii) na vymazanie svojich osobných údajov, (iv) na obmedzenie spracovávania svojich osobných údajov, (v) namietať proti spracovávaniu svojich osobných údajov, (vi) na prenosnosť svojich osobných údajov, (vii) na podanie sťažnosti k príslušnému kontrolnému úradu, ktorým je Úrad pre ochranu osobných údajov. Kontakt pre poskytnutie ďalších informácií o ochrane a spracovávania osobných údajov je ochrana_udajov@anglickyinstitut.sk Podrobnejšie informácie k spracovávaniu a ochrane mojich osobných údajov nájdem na https://www.anglickyinstitut.sk/ochrana-osobnych-udajov/ .