ZMLUVA O VÝUČBE INDIVIDUÁLNA   VÝUČBA  ,  DVOJICETyp zmluvy podľa kurzu:...................................., kód zmluvy:..................................

I. ZMLUVNÉ STRANY

V Bratislave, dňa .................................

Poskytovateľ výučby anglického jazyka je Anglický Inštitút zastúpený fyzickou osobou zapísanou v , Živnostenskom registri Okresného úradu Bratislava, Číslo živnostenského registra: 110-193846 Andrej Sejna-Anglický Inštitút , IČO 45 432 678, sídlo: Jégého 220/19, 82108 Bratislava, miesto podnikania: Sklenárova 1, 82109 Bratislava Slovenská republika, ďalej len "poskytovateľ ",

a

Titul:.............

Meno a Priezvisko: ........................................................

Adresa trvalého pobytu/ fakturačná adresa: ........................................................

, ďalej len "študent"

II. PREDMET ZMLUVY

1. Predmetom tejto zmluvy je odplatná výučba anglického jazyka v zmysle § 2 69 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, za podmienok stanovených v tejto zmluve a pokynov poskytovateľa, ktoré sú uvedené v článkoch IV. až VI. tejto zmluvy.

2. Zmluva sa uzatvára na  obdobie ................................... od dňa úhrady vystavenej faktúry.

III. CENA A FAKTURÁCIA

1. Cena objednaného kurzu je uvedená v účtovom doklade, ktorým je faktúra vystavená objednávateľom. 

2. Cena kurzu sa stanovuje podľa aktuálne zverejneného cenníka.

3. Cena je splatná v deň uvedený v účtovnom doklade zálohového  depozity do dátumu splatnosti. 

4. Účtovný doklad zálohového depozitu bude vystavený ako príloha tejto zmluvy.

5. Faktúra sa považuje za uhradenú dňom pripísania fakturovanej sumy na účet poskytovateľa.

6. Mesačná fakturácia po odučení je kalkulovaná na celý kalendárny mesiac, prostredníctvom hodinových výkazov podpísaných študentom a mesačného výkazu hodín, ktorý obsahuje celkový počet odučených, zrušených a bonusových hodín, ktorá je prílohou faktúry. Hodinový výkaz vypísaný prostredníctvom e-reportu, na základe printscreenu evidovanej histórie  hovorov resp. potvrdení študenta o účasti na online hodine  z konverzačnej časti /CHAT/, používanej komunikačnej platformy, alebo prostredníctvom elektornického potvrdenia vyučovacej hodiny uverejneného na web stránke školy: https://www.anglickyinstitut.sk/studentska-zona/ .  

7. Faktúra sa vystavuje vždy v prvom týždni nasledujúceho kalendárneho mesiaca s 10 dňovou lehotou splatnosti na základe vystaveného zaraďovacieho formuláru do kurzu ...................................................................  výučby  s  kódom ................................................., (príloha tejto zmluvy).

8. Pri mesačnej fakturácii po odučení do kurzu individuálnej výučby, výučby dvojíc , študent uhrádza zálohový depozit v celkovej maximálnej cene za jeden (1) mesiac výučby, a to pred začiatkom celej výučby. 

9.Poskytovateľ si ponecháva depozit, ktorý bude použitý na posledný mesiac výučby, v zmysle bodov 5. až 8. VIII.PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN.

IV. PLATOBNÉ PODMIENKY

1. Cena za kurz je zaplatená dňom jej pripísania na účet poskytovateľa bezhotovostným prevodom, alebo priamym hotovostným vkladom.

2. Zmluvné strany sa dohodli že, kurz začne a bude pokračovať až po zaplatení dohodnutej fakturovanej ceny  zálohového depozitu.

3. Zmluvné strany súhlasia kurz bude ďalej uhrádzaný prostredníctvom mesačnej fakturácie, na základe skutočného počtu odučených hodín za kalendárny mesiac.

4. Faktúra za vyučovacie obdobie v predchádzajúcom mesiaci bude vystavená v prvom kalendárnom týždni nasledujúceho mesiaca so splatnosťou desať (10) dní od jej vystavenia.

5. V prípade omeškania študenta s úhradou mesačnej faktúry prvým dňom po jej splatnosti, si poskytovateľ vyhradzuje právo výučbu jazykového kurzu okamžite pozastaviť až do uhradenia faktúry v jej plnej výške.

6. Ak študent mešká s úhradou faktúry viac ako tridsať (30) dní po dni splatnosti, poskytovateľ si vyhradzuje právo od zmluvy odstúpiť.

7. Súčasťou odstúpenia od zmluvy je v prípade individuálnej výučby a výučby dvojíc konečná výzva na úhradu faktúry so stanoveným dátumom splatnosti dlžnej faktúry.

8. Zmluvné strany sa dohodli, že účinky doručenia odstúpenia od zmluvy v zmysle bodu 5,článok IV.Platobné podmienky podľa tohto článku nastávajú tiež dňom vrátenia nedoručenej zásielky odosielateľovi alebo dňom odmietnutia prijatia zásielky obsahujúcej písomnú dohodu, alebo odstúpenie zmluvy adresátom.

9. Zmluvné strany sa dohodli že v prípade doručenia odstúpenia od zmluvy v zmysle bodov 5 a 6 ,článok IV. Platobné podmienky, zálohový depozit prepadá v prospech poskytovateľa v jeho plnej výške a následne ak dlžná faktúra nebude uhradená do dátumu splatnosti uvedenom v konečnej výzve na úhradu faktúry,  bude odstúpená tretej strane formou odpredaja ako nedobytnej pohľadávky. 

10. Študent bude písomne informovaný o odstúpení neuhradenej faktúry objednávateľom tretej strane bude študent do tridsiatich (30) kalendárnych dní odo dňa doručenia odstúpenia od zmluvy. 

V.  TERMÍNY VYUČOVACÍCH HODÍN

Poskytovateľ a študent súhlasia že výučba a čerpanie vyučovacích hodín bude prebiehať vo vopred dohodnutých  dňoch, časových intervaloch a spôsoboch výučby na týždennej báze v zmysle bodov 1 až 6, VI:PODMIENKY ČERPANIA VYUČOVACICH HODÍN INDIVIDUÁLNEJ VÝUČBY A DVOJÍC. 

VI. PODMIENKY ČERPANIA VYUČOVACÍCH HODÍN INDIVIDUÁLNEJ VÝUČBY A DVOJÍC

1. Poskytovanie výučby študentovi v dohodnutých termínoch je pre poskytovateľa záväzné a v prípade zrušenia výučby bude študentovi automaticky poskytnutá náhradná vyučovacia hodina.

2. Termíny a spôsby poskytovania výučby, resp. vyučovacích hodín sú záväzné pre obe strany, ak nedôjde k dohode medzi poskytovateľom a študentom na iných termínoch .Poskytovateľ sa zaväzuje zabezpečiť výučbu, akýmkoľvek spôsobom, prostredníctvom online výučby, alebo v priestoroch školy. V prípade ak výučbu nebude možné zabezpečiť v priestoroch školy, bude poskytnutá študentovi automaticky online výučba v zmysle aktuálneho cenníka zverejneného na webstránke školy.

3. Poskytovateľ a študent individuálnej výučby a výučby dvojíc  sa vzájomne dohodli že sa budú informovať o termíne výučby na ďalší týždňový vyučovací rozvrh, v prípade ak bude zmena záväzného termínu, najneskôr do posledného pracovného dňa, ktorým je Piatok okrem štátnych sviatkov pripadajúcich na tento deň, v predchádzajúcom týždni kedy bude výučba realizovaná, formou emailu, sms správy, alebo telefonicky.

4. Poskytovateľ si vyhradzuje právo navrhované termíny výučby stornovať a výučbu zrušiť v prípade ak študent  invididuálnej výučby a výučby dvojíc, neoznámi potvrdenie termínu navrhovaného objednávateľom,najneskôr do posledného pracovného dňa, ktorým je Piatok okrem štátnych sviatkov pripadajúcich na tento deň, v predchádzajúcom týždni kedy bude výučba realizovaná, formou emailu, sms správy, alebo telefonicky.  

5. Poskytovateľ si vyhradzuje právo nevyhovieť žiadosti študenta o zmene termínu výučby na ďalší týždňový vyučovací rozvrh, prípadoch ak nie je možné zabezpečiť výučbu v inom ako dohodnutom termíne, a to z akéhokoľvek dôvodu.

6. Vyučovacia hodina sa bude v prípade poskytovateľom neuznanej zmeny termínu navrhovaného študentom, považovať za riadne zrušenú hodinu a bude dodatočne odučená v zmysle dohodnutých podmienok zrušenia vyučovacích hodín podľa bodov v zmluve o výučbe 1 až 5/ VII. PODMIENKY ZRUŠENIA VYUČOVACÍCH HODÍN.

VII. PODMIENKY ZRUŠENIA VYUČOVACÍCH HODÍN

1. Študent má právo zrušiť vyučovacie hodiny bez udania dôvodu. Medzi zrušené hodiny sa nezaraďujú neodučené hodiny počas štátnych sviatkov a plánovaných dovoleniek študenta a objednávateľa.

2. V prípade výučby dvojíc, majú obaja študenti právo zrušiť vyučovaciu hodinu, ako dvojica a po vzájomnej dohode aj individuálne ktorýmkoľvek zo študentov dvojice. Ak je vyučovacia hodina zrušená jedným zo študentov v rámci maximálnej povolenej doby v zmysle bodu 5.,časti VII.PODMIENKY ZRUŠENIA VYUČOVACÍCH HODÍN, (ďalej len "bod č.5."), vyučovacia hodina sa automaticky ruší pre oboch študentov. 

3. Ak je vyučovacia hodina zrušená po povolenej maximálnej lehote uvedenom v bode č.3, danému študentovi vzniká povinnosť uhradiť pomernú časť vyučovacej hodiny, ktorá bude automaticky započítaná ako odučená. 

4. Ak jeden zo študentov bude mať záujem o zrušenú vyučovaciu hodinu, ktorá  bude riadne  odučená, táto hodina bude v zmysle platného cenníka pre individuálnu výučbu zverejneného na webovej stránke www.anglickyinstitut.sk účtovaná ako individuálna.  

5. Zrušenie vyučovacej hodiny  je potrebné oznámiť poskytovateľovi, respektíve riaditeľovi, alebo ním poverenou osobou najneskôr 1 deň pre dňom kedy vyučovacia hodina bude prebiehať maximálne do 22:00h, v opačnom prípade bude vyučovacia hodina automaticky započítaná ako odučená. 

6. V prípade zrušenia hodiny poskytovateľom bude študentovi automaticky poskytnutá náhradná hodina, ktorá bude odučená v dohodnutom termíne. 

7. Ak poskytovateľ zruší hodinu študentovi vyučovaciu hodinu 1 deň pred dňom kedy vyučovacia hodina bude prebiehať neskôr ako po 22:00h, študentovi bude poskytnutá bezplatná bonusová hodina.

VIII. PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN

1. Študent má právo na bezplatné vstupné testovanie a konzultáciu, na základe ktorých bude zaradený do príslušnej jazykovej úrovne kurzu a kategórie kurzu.

2. Poskytovateľ sa zaväzuje odučiť kurz podľa podmienok dohodnutých v zmluve a podľa pokynov, s ktorými sa študent mal možnosť oboznámiť pred uzatvorením tejto zmluvy na webovej stránke www.anglickyinstitut.sk v časti ZMLUVNÉ PODMIENKY.

3. Obe zmluvné strany súhlasia, že poskytovateľ môže prerušiť výučbu v prípade štátnych sviatkov, a mimoriadnych okolností spôsobené vyššou mocou, akými sú napr. prerušenie dodávok elektrickej energie, živelné katastrofy, požiar atď., najviac však po dobu jeden (1) kalendárny mesiac. Zmluvné strany sa dohodli že poskytovateľ bude o tejto skutočnosti informovať študenta jeden (1) týždeň vopred v prípade štátnych sviatkov. V prípade ak poskytovateľ nezačne výučbu a to akýmkoľvek spôsobom akými sú online výučba, alebo výučba v priestoroch školy, po vypršaní lehoty prerušenia výučby, je povinný vrátiť študentovi 1 mesačný zálohový depozit v plnej výške do jedného (1) kalendárneho mesiaca od prvého dňa po uplynutí 1 mesačnej lehoty prerušenia výučby, formou bezhotovostného vkladu na účet študenta.

4. Študent môže požiadať poskytovateľa o prerušenie výučby bez udania dôvodu, najviac však po dobu jeden (1) mesiac. Zmluvné strany sa dohodli že študent bude o tejto skutočnosti informovať poskytovateľa jeden (1) týždeň vopred. V prípade ak študent nezačne s riadnou výučbou po vypršaní lehoty prerušenia výučby, a to akýmkoľvek spôsobom akými sú online výučba, alebo výučba v priestoroch školy, poskytovateľ a študent sa dohodli že 1 mesačný zálohový depozit automaticky prepadne v prospech poskytovateľa bez akejkoľvek finančnej, alebo inej kompenzácie voči študentovi aj pred skončením zmluvného obdobia. Zálohový depozit zároveň automaticky prepadá v prospech poskytovateľa bez akejkoľvek finančnej, alebo inej kompenzácie voči študentovi prvým dňom, po dni zániku zmluvy, ak nedošlo k  naplneniu bodov 5. až 9. VIII. PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN.

5. Študent može požiadať o ukončenie výučby bez udania dôvodu, kedykoľvek počas zmluvného obdobia, okrem bodu 4. VIII.PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN,  formou písomnej žiadosti o jej ukončení emailom, poštovou zásielkou, prípadne osobným doručením,  s jedno (1) mesačnou výpovednou lehotou začínajúcou prvého dňa nasledujúceho mesiaca odo dňa doručenia žiadosti. 

6.  Zálohový depozit je výlučne predplatná forma odplaty, a je možné ju použiť iba na posledný mesiac výučby, ktorý bol riadne oznámený študentom v zmysle bodu 5. VIII.PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN. Študentovi sa vracia iba bezhotovostnou formou, prostredníctvom odučenia predplateného počtu vyučovacích hodín, v jednomesačnej výpovednej lehote.  

7. Zálohový depozit nie je možné použiť ako spätnú formu odplaty za už odučené hodiny v mesiaci, v ktorom bola žiadosť o ukončenie výučby poskytovateľovi doručená. V prípade nedodržania 1 mesačnej výpovednej lehoty, si poskytovateľ  bude nárokovať ušlý zisk prepadnutím celého depozitu, a súčasne bude študentovi vystavená faktúra  za všetky vyučovacie hodiny, ktoré boli riadne odučené ku dňu oficiálneho doručenia žiadosti o ukončení výučby, v zmysle bodu 6. III.CENA A FAKTURÁCIA.    

8. Študent a poskytovateľ sa dohodli že počas jednomesačnej výpovednej lehoty, sa uplatňuje riadne čerpanie vyučovacích hodín zo zálohového depozitu, tak že študent sa riadne zúčastňuje výučby. Akékoľvek vyučovacie hodiny čerpané zo zálohového depozitu, ktoré budú zrušené študentom počas výpovednej lehoty, a to z akéhokoľvek dôvodu, zanikajú bez nároku na ich akúkoľvek náhradu.

9. Zmluvné strany sa dohodli, že účinky ukončenia výučby a odstúpenia od zmluvy podľa tohto článku nastávajú tiež dňom vrátenia nedoručenej zásielky odosielateľovi alebo dňom odmietnutia prijatia zásielky obsahujúcej písomnú dohodu alebo odstúpenie zmluvy adresátom. 

IX. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú pokyny poskytovateľa a účtovný doklad ním vystavený, v ktorom je uvedená cena kurzu a dátum jej splatnosti.

2. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, z ktorých každá zmluvná strana obdrží jedno vyhotovenie.

3. Práva a povinnosti zmluvných strán touto zmluvou výslovne neupravené sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatnými všeobecne záväznými právnym predpisom platnými na území Slovenskej republiky.

4. Zmeny a doplnenia tejto zmluvy je možné vykonať iba vo forme písomných dodatkov podpísaných zmluvnými stranami.

5. Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvu uzavreli slobodne, vážne, bez nátlaku, s jej obsahom súhlasia, čo študent, alebo zákonný zástupca v prípade neplnoletosti študenta, potvrdzuje spôsobom bezhotovostnej úhrady ceny zálohového depozitu za kurz na základe poskytovateľom vystavenej faktúry v bodoch 1 až 8/ III.CENA A FAKTURÁCIA tejto zmluvy.

6. Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvu uzavreli slobodne, vážne, bez nátlaku, s jej obsahom súhlasia, čo študent potvrdzuje spôsobom začatia výučby prostredníctvom osobnej účasti na prvej hodine kurzu a splnením bodu č.7. IX ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA.

7. Zmluva sa považuje za platne uzatvorenú dňom úhrady zálohového depozitu,  bezhotovostným prevodom, alebo priamym hotovostným vkladom na účet poskytovateľa prostredníctvom vystavenej faktúry maximálne jeden deň pred začiatkom prvej vyučovacej hodiny.

Zásady ochrany osobných údajov

Osobné údaje sú spracovávané v súlade s NARIADENÍM EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov. Podľa článku I tejto zmluvy je poskytovateľ Prevádzkovateľom osobných údajov a študent subjektom údajov. Osobné údaje sú spracovávané vyslovene za účelom nevyhnutným pre plnenie tejto zmluvy, pre potreby komunikácie a fakturácie a kontaktovanie a identifikáciu pre potreby uzatvorenia tejto zmluvy a po dobu trvania záväzkov vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu. Rozsah spracovávaných údajov sú kontaktné údaje subjektu údajov (najmä meno, priezvisko, poštová adresa, adresa elektronickej pošty a telefónne číslo). Osobné údaje budú Prevádzkovateľom spracovávané v elektronickej forme a manuálne v listinnej forme. Subjekt údajov berie na vedomie, že jeho/jej osobné údaje nebudú predmetom automatizovaného rozhodovania a profilovania a nebudú prenášané do tretích zemí. Osobné údaje subjektu údajov nebudú poskytnuté k spracovávaniu iným sprostredkovateľom.
V súvislosti so spracovávaním osobných údajov má subjekt údajov nasledujúce práva: (i) požadovať prístup k svojím osobným údajom, (ii) na opravu svojich osobných údajov, (iii) na vymazanie svojich osobných údajov, (iv) na obmedzenie spracovávania svojich osobných údajov, (v) namietať proti spracovávaniu svojich osobných údajov, (vi) na prenosnosť svojich osobných údajov, (vii) na podanie sťažnosti k príslušnému kontrolnému úradu, ktorým je Úrad pre ochranu osobných údajov. Kontakt pre poskytnutie ďalších informácií o ochrane a spracovávania osobných údajov je ochrana_udajov@anglickyinstitut.sk Podrobnejšie informácie k spracovávaniu a ochrane mojich osobných údajov nájdem na https://www.anglickyinstitut.sk/ochrana-osobnych-udajov/ .