ZMLUVA O VÝUČBE

 SKUPINYV Bratislave, dňa .................................


I. ZMLUVNÉ STRANY 

Poskytovateľ :........................................................................

ďalej len "poskytovateľ ",

a

Titul:.............

Meno a Priezvisko: ........................................................

Adresa trvalého pobytu /fakturačná adresa: ........................................................

študent/ zákonný zástupca , ďalej len "študent"

II. PREDMET ZMLUVY

1. Predmetom tejto zmluvy je odplatná výučba anglického jazyka prostredníctvom skupinového kurzu:......................................................ďalej len "kurz", v zmysle § 2 69 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, za podmienok stanovených v tejto zmluve a pokynov poskytovateľa, ktoré sú uvedené v článkoch III. až IX. tejto zmluvy.

2. Zmluva sa uzatvára na obdobie od .....................do....................... a platnosť nadobúda dňom úhrady vystavenej faktúry.

III. CENA A FAKTURÁCIA

1. Cena objednaného kurzu je uvedená v účtovom doklade, ktorým je faktúra vystavená poskytovateľom. Cena kurzu sa stanovuje podľa aktuálne zverejneného cenníka.

2. Cena je splatná v deň uvedený v účtovnom doklade ako dátum splatnosti.

3. Účtovný doklad je faktúra a bude vystavený ako príloha tejto zmluvy spolu so zaraďovacím formulárom.

4. Faktúra sa považuje za uhradenú dňom pripísania celej fakturovanej sumy na účet poskytovateľa.

5. Faktúra (príloha č.1 tejto zmluvy) je vystavená súčasne so zaraďovacím formulárom (príloha č.2 tejto zmluvy).

IV. PLATOBNÉ PODMIENKY

1. Cena kurzu je zaplatená dňom jej pripísania na účet poskytovateľa.

2. Zmluvné strany sa dohodli že, študent v kurze začne a bude pokračovať až po zaplatení dohodnutej fakturovanej ceny.

9. Poskytovateľ si vyhradzuje právo neumožniť študentovi, ktor‎ý neuhradil celú cenu za kurz, včas do dátumu splatnosti, účasť na vyučovacích hodinách kurzu.

V. TERMÍNY VYUČOVACÍCH HODÍN

Poskytovateľ a študent súhlasia že výučba kurzu  bude prebiehať v týchto dňoch, časových intervaloch a spôsoboch:

Deň/Dni: ...............................

Čas/y výučby: . .............................

Spôsob výučby: ...............................

VI. PODMIENKY ČERPANIA VYUČOVACÍCH HODÍN

1. Poskytovanie výučby študentovi v dohodnutých termínoch je pre poskytovateľa záväzné a v prípade zrušenia výučby bude študentovi automaticky poskytnutá náhradná vyučovacia hodina.

2. Termíny a spôsoby poskytovania vyučovacích hodín v týždňovom vyučovacom rozvrhu sú záväzné pre obe strany, ak nedôjde k dohode medzi poskytovateľom a študentom na iných termínoch.

VII. PODMIENKY ZRUŠENIA VYUČOVACÍCH HODÍN

1. Študentovi, ktor‎ý navštevuje kurz, hodiny prepadajú bez nároku na ich finančnú, alebo akúkoľvek inú formu náhrady ak sa ich nezúčastní z akéhokoľvek dôvodu.

2. V prípade zrušenia hodiny poskytovateľom bude študentovi poskytnutá náhradná hodina, ktorá bude odučená v dohodnutom termíne.

3. Pri stornovaní kurzu študentom z akéhokoľvek dôvodu jeho neúčasti v kurze, si poskytovateľ po úhrade ceny za kurz, vyhradzuje právo účtovať storno poplatok v celej výške uhradenej ceny.

VIII. PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN

1. Študent má právo na bezplatné vstupné testovanie a konzultáciu, na základe ktorých bude zaradený do príslušnej jazykovej úrovne kurzu a kategórie kurzu.

2. Poskytovateľ sa zaväzuje odučiť kurz podľa podmienok dohodnutých v zmluve a podľa pokynov, s ktorými sa študent má možnosť oboznámiť na webovej stránke školy v časti ZMLUVNÉ PODMIENKY a v zaraďovacom formulári (príloha č.2. tejto zmluvy).

3. Obe zmluvné strany súhlasia, že poskytovateľ môže prerušiť výučbu kurzu v prípade štátnych sviatkov, školských prázdnin a mimoriadnych okolností spôsobené vyššou mocou, akými sú napr. prerušenie dodávok elektrickej energie, živelné katastrofy, požiar atď., najviac však po dobu jeden (1) mesiac. Zmluvné strany sa dohodli že poskytovateľ bude študenta v prípade plánovaného prerušenia výučby, akými sú školské prázdniny a štátne sviatky, informovať jeden (1) týždeň vopred.

4. Ak poskytovateľ už prebiehajúci kurz zruší, študentovi vzniká mu nárok na vrátenie ceny kurzu v jeho pomernej neodučenej časti do 30 dní od jeho zrušenia. O tejto skutočnosti bude študent písomne vyrozumení emailom, a následne doporučenou poštovou zásielkou do 15 dní.

5. Poskytovateľ sa zaväzuje vrátiť plnú sumu za kurz, ktorý bol študentom už uhradený, do 30 dní odo dňa ukončenia náboru do kurzu a jeho zrušenia, v prípade ak sa kurz neotvorí z dôvodu nenaplnenia minimálneho počtu študentov. O tejto skutočnosti bude študent informovaný písomne, emailom, a následne doporučenou poštovou zásielkou do 15 dní.

6. Pri stornovaní kurzu študentom z akéhokoľvek dôvodu jeho neúčasti v kurze, si poskytovateľ po úhrade jeho celkovej ceny za kurz, vyhradzuje právo účtovať storno poplatok v celej výške uhradenej ceny.

IX. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú pokyny poskytovateľa a faktúra ako účtovný doklad ním vystavený, v ktorom je uvedená celková cena kurzu a dátum jej splatnosti.

2. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, z ktorých každá zmluvná strana obdrží jedno vyhotovenie v elektronickej podobe.

3. Práva a povinnosti zmluvných strán touto zmluvou výslovne neupravené sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatnými všeobecne záväznými právnym predpisom platnými na území Slovenskej republiky.

4. Zmeny a doplnenia tejto zmluvy je možné vykonať iba vo forme písomných dodatkov podpísaných zmluvnými stranami.

5. Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvu uzavreli slobodne, vážne, bez nátlaku, s jej obsahom súhlasia, čo študent, alebo zákonný zástupca v prípade neplnoletosti študenta, potvrdzuje spôsobom bezhotovostnej úhrady ceny za kurz na základe poskytovateľom vystavenej faktúry v bodoch 1 až 5/ III.CENA A FAKTURÁCIA tejto zmluvy.

6. Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvu uzavreli slobodne, vážne, bez nátlaku, s jej obsahom súhlasia, čo študent potvrdzuje splnením bodu č.7. IX ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA.

7. Zmluva sa považuje za platne uzatvorenú dňom úhrady celkovej ceny kurzu v prípade bezhotovostným prevodom, alebo hotovostným vkladom na účet poskytovateľa prostredníctvom vystavenej faktúry do dátumu splatnosti uvedeným na faktúre.

8. Neuhradením ceny kurzu v jej plnej výške a do dátumu splatnosti, táto zmluva nenadobúda platnosť a študent bude z kurzu vylúčený. Osobné údaje študenta budú zlikvidované v zmysle platného zákona o ochrane osobných údajov.

Zásady ochrany osobných údajov

Osobné údaje sú spracovávané v súlade s NARIADENÍM EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov. Podľa článku I tejto zmluvy je poskytovateľ prevádzkovateľom osobných údajov a študent, alebo zákonný zástupca študenta subjektom údajov. Osobné údaje sú spracovávané vyslovene za účelom nevyhnutným pre plnenie tejto zmluvy, pre potreby komunikácie, fakturácie, kontaktovanie a identifikáciu, pre potreby uzatvorenia tejto zmluvy a po dobu trvania záväzkov vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu. Rozsah spracovávaných údajov sú kontaktné údaje subjektu údajov (najmä meno, priezvisko, poštová adresa, adresa elektronickej pošty a telefónne číslo). Osobné údaje budú Prevádzkovateľom spracovávané v elektronickej forme a manuálne v listinnej forme. Subjekt údajov berie na vedomie, že jeho/jej osobné údaje nebudú predmetom automatizovaného rozhodovania a profilovania a nebudú prenášané do tretích krajín. Osobné údaje subjektu údajov nebudú poskytnuté k spracovávaniu iným sprostredkovateľom.

V súvislosti so spracovávaním osobných údajov má subjekt údajov nasledujúce práva: (i) požadovať prístup k svojím osobným údajom, (ii) na opravu svojich osobných údajov, (iii) na vymazanie svojich osobných údajov, (iv) na obmedzenie spracovávania svojich osobných údajov, (v) namietať proti spracovávaniu svojich osobných údajov, (vi) na prenosnosť svojich osobných údajov, (vii) na podanie sťažnosti k príslušnému kontrolnému úradu, ktorým je Úrad pre ochranu osobných údajov. Kontakt pre poskytnutie ďalších informácií o ochrane a spracovávania osobných údajov je ochrana_udajov@anglickyinstitut.sk. Podrobnejšie informácie k spracovávaniu a ochrane mojich osobných údajov nájdem na https://www.anglickyinstitut.sk/ochrana-osobnych-udajov.