OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV


Vážený záujemca o kurz  (objednávateľ),

za účelom vybavenia vašej objednávky, ktorú získame prostredníctvom vami vyplnenej prihlášky do niektorých z kurzov na našej webovej stránke www.anglickyinstitut.sk , potrebujeme informácie o vašich osobných údajoch. 

Vaše osobné údaje spracúvame v súlade s nariadením EÚ o GDPR a podľa zákona o ochrane osobných údajov č.18/2018 Z.z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov o ochrane osobných údajov.

 • Prevádzkovateľom je spoločnosť:

Anglický Inštitút zastúpená fyzickou osobou zapísanou v Živnostenskom registri Okresného úradu Bratislava, Číslo živnostenského registra: 110-193846 Anglický Inštitút-Andrej Sejna , IČO 45 432 678, miesto podnikania Jégého 220/19, 82108 Bratislava, prevádzkáreň: Sklenárova 1, 82109 Bratislava Slovenská republika 

 (ďalej len "prevádzkovateľ")

Účel spracúvania osobných údajov

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje za účelom:

 • uzatvorenia kúpnej zmluvy alebo iným vhodným spôsobom splnením si povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy na základe všeobecne záväzných právnych predpisov v zmysle § 2 69 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje objednávateľa  na nasledovné konkrétne účely:

 •  objednanie jazykovej služby prostredníctvom prihlášky do kurzu na webovej stránke www.anglickyinstitut.sk
 • potvrdenie objednávky formou zaraďovacieho formuláru, a uzatvorenie kúpnej zmluvy v zmysle zverejnených zmluvných podmienok akceptovaných objednávateľom.
 • vystavenie daňového dokladu na zaplatenie kúpnej ceny za objednané, alebo poskytnuté služby bez DPH nakoľko nie sme jej platcami 
 • dodanie objednanej služby objednávateľovi v zmysle kúpnej zmluvy a zmluvných podmienok
 • evidencia na administratívne účely akými sú evidencia faktúr pre daňové a účtovné účely 
 • evidencia objednávok-prihlášok do kurzu spolu so zaraďovacími formulármi do kurzov a uzatvorených kúpnych zmlúv za účelom ich spracovania pre horeuvedené administratívne účely

Zoznam spracúvaných osobných údajov:

 • Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutých osôb v rozsahu uvedenom v príslušných právnych predpisoch, v zmluvách a iných dokumentoch prevádzkovateľa v rozsahu, v akom budú tieto osobné údaje poskytnuté prevádzkovateľovi na dokumentoch, listoch a oznámeniach, a v telefonickej, alebo elektronickej komunikácii medzi prevádzkovateľom a objednávateľom.

           Prevádzkovateľ spracúva  nasledovné osobné údaje dotknutých osôb: 

 • meno a priezvisko
 • adresa
 • kontaktné údaje - tel.číslo a email
 • číslo bankového účtu/ resp. IBAN                                                                                                                                             *IBAN je poskytnutý objednávateľom pri uhráde faktúry, nie je súčasťou zmluvy, prihlášky do kurzu a  zaraďovacieho  formuláru.

Dobrovoľnosť poskytnutia osobných údajov

 • Vy ako objednávateľ našich služieb ako dotknutá osoba poskytujete našej spoločnosti ako prevádzkovateľovi svoje osobné údaje dobrovoľne za účelom splnenia našich povinností vyplývajúcich zo zmluvy a zo všeobecne záväzných právnych predpisov.
 • Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutej osoby len po dobu nevyhnutnú na splnenie si svojich povinností vyplývajúcich zo zmluvy a zo všeobecne záväzných právnych predpisov
 • Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutých osôb na účely spracovania prihlášky do kurzu a fakturácie so súhlasom dotknutej osoby v súlade s nariadením EÚ o GDPR podľa zákona o ochrane osobných údajov č.18/2018 Z.z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov o ochrane osobných údajov.
 • Dotknutá osoba prejaví svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov pri registrácii na internetovej stránke www.anglickyinstitut.sk, alebo iným vhodným spôsobom. 

Zdieľať  osobných údajov s ďalšími stranami

 • Vaše osobné údaje môžeme zdieľať s našimi dodávateľmi, ktorí sprostredkúvajú a/alebo zabezpečujú časť našich služieb, napr. v elektronickej forme uloženie vašej prihlášky do kurzu, alebo formulára na webovú stránku www.anglickyinstitut.sk spravovanú naším dodávateľom.  
 •  V prípade  presne určenej okolnosti akou je neuhradenia fakturovanej sumy za naše riadne   poskytnuté služby, ktoré sme v zmysle kúpnej zmluvy spoločne dobrovoľne uzavreli,  môže mať prístup k vašim osobným údajom aj náš právny zástupca.
 •  Vaše osobné údaje môžeme zdieľať aj s našimi Klientmi, ak zastupujete dodávateľa, ktorý je súčasťou služieb, ktoré poskytujeme im a oprávneným inštitúciám.
 • K osobným údajom budú mať prístup aj naši zamestnanci. V takom prípade sa prístup udelí len ak to bude nevyhnutné na opísané účely, a len ak je daný zamestnanec viazaný povinnosťou mlčanlivosti.

Prenos osobných údajov do inej krajiny

Sme lokálna spoločnosť pôsobiaca iba na území Slovenskej republiky nebudú vaše údaje prenášané aj do inej krajiny, ktorá je súčasťou  Európskeho hospodárskeho priestoru (EEA), alebo mimo neho ako napr. USA a pod.

Použitie osobných údajov na reklamné a marketingové účely

 • Nepoužívame osobné údaje o od vás ako objednávateľoch na žiadne marketingové ani reklamné účely, okrem účelu ich spracovania na evidenciu a zaradenie  do príslušného jazykového kurzu, prostredníctvom vyplnenej prihlášky do kurzu, alebo kontaktného formulára.

Poučenie o vašich právach ako dotknutej osoby

Dotknutá osoba je oprávnená na základe písomnej žiadosti vyžadovať od nás ako prevádzkovateľa:

 • potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané.
 • vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme.  
 • Dotknutá osoba je oprávnená oboznámiť sa s postupom spracúvania a vyhodnocovania operácií, vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jej osobné údaje na spracúvanie, vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jej osobných údajov ktoré sú predmetom spracúvania, opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, likvidáciu jej osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie, likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona.
 • Blokovanie jej osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby.
 • Právo dotknutej osoby možno obmedziť, len ak takéto obmedzenie vyplýva z osobitného zákona alebo jeho uplatnením by bola porušená ochrana dotknutej osoby, alebo by boli porušené práva a slobody iných osôb v zmysle zákona o ochrane osobných údajoch.
 • Dotknutá osoba na základe písomnej žiadosti alebo osobne, má právo u prevádzkovateľa kedykoľvek namietať voči spracúvaniu osobných údajov v prípadoch ak sú uvedené oprávnené dôvody alebo predložením dôkazov o neoprávnenom zasahovaní do jej práv a právom chránených záujmov, ktoré sú alebo môžu byť v konkrétnom prípade takýmto spracúvaním osobných údajov poškodené; ak tomu nebránia zákonné dôvody a preukáže sa, že námietka dotknutej osoby je oprávnená, prevádzkovateľ je povinný osobné údaje, ktorých spracúvanie dotknutá osoba namietala, bez zbytočného odkladu blokovať a zlikvidovať resp. vymazať. 
 • Dotknutá osoba pri podozrení, že jej osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať úradu návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov v zmysle zákona.
 • Ak dotknutá osoba nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jej práva môže uplatniť zákonný zástupca.
 • Všetky otázky a žiadosti ohľadom ochrany osobných údajov nám môžete adresovať na  email:  ochrana_udajov@anglickyinstitut.sk 

Zodpovednosť prevádzkovateľa

 • Prevádzkovateľ nezodpovedá za zneužitie osobných údajov tretou osobou, ktorá sa k týmto osobným údajom dostala bez oprávnenia.
 • Zodpovednosť prevádzkovateľa za porušenie jednotlivých ustanovení v súlade s nariadením EÚ o GDPR podľa zákona o ochrane osobných údajov č.18/2018 Z.z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov o ochrane osobných údajov.

Čo sú cookies a ako ich využívame?

 • Cookie je malý textový a číselný súbor, ktorý sa prenáša z webovej stránky a uloží sa vo Vašom počítači alebo vo Vašom mobilnom zariadení. 

Právny základ spracúvania cookies

 • Ak pri zaznamenávaní dokážeme identifikovať osobu návštevníka web prostredia, bude sa jednať o spracúvanie osobných údajov. Pre takéto spracúvanie musíme disponovať právnym základom. Jedným právnym základom môže byť súhlas vás ako dotknutej osoby a druhým najmä pri sledovaní aktivít a ich vyhodnocovaní sa bude jednať o oprávnený záujem prevádzkovateľa teda nás ponúknuť Vám, čo najlepšie nastavenie služieb alebo podpory pri vašich aktivitách v zmluvnom vzťahu s našou spoločnosťou.
 • Niektoré cookies nám umožňujú prepojiť vaše aktivity počas prehliadania si našich stránok od chvíle, keď otvoríte okno webového prehliadača, do okamžiku, keď jej zatvoríte. 

Návody na vymazanie Cookies 

Pri zatvorení okna internetového prehliadača sa  cookies vymažú. Niektoré zostávajú v zariadení počas nastavenej doby a aktivujú sa zakaždým, keď navštívite webovú stránku, ktorá konkrétne cookie vytvorila.

 • Stránky www.anglickyinstitut.sk používajú cookies s cieľom zlepšiť a zjednodušiť Vašu návštevu. Nepoužívame ich na uloženie vašich osobných informácií, a neposkytujeme ich tretím stranám.
 • Súbory cookies môžete odmietnuť, alebo v prípade potreby vymazať. 
 • Pokyny, ako to urobiť nájdete v sekcii "Pomocník" Vášho webového prehliadača.
 • chvíle, keď otvoríte okno webového prehliadača, do okamžiku, keď jej zatvoríte. 
 • Vaše údaje neprenášame do tretích krajín mimo EÚ a EEA
 •   Návody na vymazanie Cookies v jednotlivých internetových prehliadačoch
 • Internet Explorer ™ https://windows.microsoft.com/sk-SK/windows-vista/Block-or-allow-cookies
 • Safari™ https://www.apple.com/
 • Opera™ https://help.opera.com/Windows/10.20/sk/cookies.html
 • Mozilla Firefox™ https://support.mozilla.org/sk/kb/povolenie-zakazanie-cookies
 • Google Chrome™ https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=sk&hlrm=en

Ochrana údajov pre používanie Google Analytics

 • Naša internetová webová stránka používa Google Analytics, službu internetovej analýzy spoločnosti Google Inc. ("Google" ). Google Analytics používa tzv. "cookies", textové súbory, ktoré sa ukladajú do Vášho počítača a ktoré umožňujú analýzu používania internetovej stránky Vaším prostredníctvom. O cookies sme sa podrobne zmienili už v predchádzajúcej časti.
 •  Informácie vytvorené prostredníctvom cookies a prostredníctvom Vášho používania tejto stránky sa spravidla prenášajú na server spoločnosti Google v USA a tam sa uložia. 
 • V prípade aktivácie anonymity IP na tejto internetovej stránke spoločnosť Google Vašu IP adresu predtým skráti v rámci členských štátov EÚ alebo iných zmluvných krajín Dohody o európskom hospodárskom priestore.
 • Len vo výnimočných prípadoch sa na server Google v USA prenesie celá IP adresa a tam sa skráti. V mene prevádzkovateľa tejto internetovej stránky bude Google používať tieto informácie na vyhodnotenie Vášho používania tejto internetovej stránky, na zostavovanie správ o aktivitách internetovej stránky a na podávanie ďalších informácií o používaní internetovej stránky a o službách spojených s používaním internetu v súvislosti s touto internetovou stránkou. IP adresa sprostredkovaná Vaším prehliadačom Google v rámci Google Analytics sa nespojí s ostatnými údajmi Google.
 • Uloženiu cookies môžete zabrániť aj prostredníctvom príslušného nastavenia vo Vašom prehliadači. Za takýchto okolností  je veľmi pravdepodobné, že nebudete môcť používať všetky funkcie tejto internetovej stránky v plnom rozsahu. 

            Všeobecné bezpečnostné odporúčania pri internetovom browsingu

 • "SSL" znamená "Secure Socket Layer" ako efektívna metóda kódovania, ktorá je používaná v celom internetovom svete. Všetky osobné údaje ak sa týmto spôsobom zakódujú  tak sa môžu bezpečne prenášať cez internet. 
 • Tieto informácie sa nemôžu počas prenosu nijako čítať. Dodržiavajte pravidlá preventívnej ochrany, aby ste používali vždy najaktuálnejšiu verziu prehliadača a najnovšie bezpečnostné aktualizácie Vášho operačného systému, aby ste zabezpečili čo najvyššiu bezpečnosť. 

          Starostlivo dbáme na elektronickú bezpečnosť vašich osobných údajov

 • Ako bežný užívateľ webu si pri návšteve akejkoľvek webovej stránky všímajte  ikonky zámku na stránkach, uvedených v hornej lište prehliadačov, kde zadávate adresu webovej stránky, ktorú máte záujem prehliadať.
 • Bezpečné stránku majú ikonku zelenej farby v podobe visiaceho zámku a sprievodný text SECURE spolu s https/ predvoľbou domény.
 •  Takéto stránky disponujú SSL certifikátom.  Naša stránka  www.anglickyinstitut.sk, má takéto zabezpečenie, čím sa maximálne zabezpečuje bezpečnosť a transparentnosť  vašej návštevy na našej webovej stránke všetkými horeuvedenými spôsobmi a metódami a nehrozí tak nežiadúci únik resp. nezákonné preniknutie do vašich dát obsahujúcich vaše osobné údaje. 


UCHÁDZAČI O ZAMESTNANIE


Vážený záujemca/ Vážená záujemkyňa, 

uchádzate sa o zamestnanie v Anglickom Inštitúte. 

 • Po vyplnení Vašej žiadosti formou elektronického formulára zverejneného na web stránke KARIÉRA, sa toto vyhlásenie o ochrane súkromia vzťahuje na Vás a Vami poskytnuté osobné údaje. 
 • Pre účely tohto vyhlásenia o ochrane súkromia, za ochranu vašich osobných údajov je zodpovedný Anglický Inštitút, do ktorého ste si podali žiadosť o zamestnanie (ako prevádzkovateľ pri spracúvaní Vašich osobných údajov). 
 • Toto vyhlásenie vysvetľuje ako budeme používať Vaše osobné údaje, ktoré získavame od Vás alebo od tretích strán počas procesu výberu zamestnanca.

Ak chcete získať podrobné informácie, obráťte sa, prosím, na lokálnu kontakntú osobu zodpovednú za dohľad nad ochranou osobných údajov (viď nižšie).

Toto vyhlásenie môžeme z času na čas aktualizovať bez upozornenia, takže, prosím, pravidelne si ju skontrolujte jeho znenie, avšak najmä v prípade ak nám poskytujete Vaše osobné údaje. Táto verzia Vyhlásenia o ochrane súkromia bolo vydané dňa 24.5. 2018.

Typy osobných údajov

Keď si u nás podáte žiadosť o zamestnanie, získavame od vás nasledovné informácie:

 • Kontaktné údaje.  Vaše meno, priezvisko, adresa, emailová adresa, telefónne číslo.
 • Informácie z vášho životopisu/CV. Ako napríklad vaše predchádzajúce zamestnania, vzdelanie, zručnosti, jazykové znalosti a akékoľvek ďalšie informácie, ktoré sa rozhodnete vo svojom životopise uviesť.
 • Motivačný list. Akékoľvek informácie, ktoré sa rozhodnete uviesť vo svojom motivačnom liste.
 • Spôsobilosť na prácu. Možno budete musieť preukázať, že ste zákonne spôsobilý zamestnať sa na základe predloženia dokumentov potvrdzujúcich vaše relevantné vzdelanie k zverejnenej pozícii.
 • Preverenie pred prijatím do zamestnania. V závislosti od povahy pozície a príslušnej krajiny v prípade ak ste z krajín mimo EÚ akými sú predovšetkým USA,Kanada, Austrália, Nový Zéland a pod. môžeme požiadať odborníka na pracovné právo pre cudzincov o preverenie pred nástupom do zamestnania, aby sme zistili, či existujú okolnosti, ktoré by vás z tejto pracovnej pozície mohli vylúčiť. Pred spustením previerky sa s vami prediskutuje, či sa uskutoční alebo nie jej rozsah a účel.
 • Referencie. Môžeme sa rozhodnúť získať referencie od osôb, ktoré s vami pracovali v minulosti. Všeobecne povedané, budeme tieto osoby kontaktovať len ak nám poskytnete ich mená a kontaktné údaje. Ak už ste zamestnancom Anglického Inštitút, môžeme o referencie požiadať  a to aj bez vášho vedomia.

Účely spracovávania údajov

Správca údajov bude spracovávať vaše údaje na nasledovné účely:

 • Nábor zamestnancov. Vaše údaje spracovávame, aby sme zistili, či ste kvalifikovaným kandidátom na pozíciu, o ktorú sa uchádzate.
 • Riešenie sporov. Osobné údaje môžeme spracovávať za účelom riešenia sporov, sťažností alebo právnych procesov.
 • Dodržiavanie zákona. Možno budeme musieť spracovávať vaše osobné údaje, aby sme dodržiavali zákon alebo aby sme vyhoveli súdnemu príkazu.

Strany, ktoré môžu mať prístup k vašim údajom

Prevádzkovateľ údajov môže zdieľať Vaše údaje s tretími stranami za nasledovných okolností:

 • Ak získame informácie od tretích strán (ako je uvedené vyššie), poskytneme im vaše meno a akékoľvek ďalšie informácie potrebné na to, aby nám poskytli relevantné informácie o vás.
 • Vaše osobné údaje môžeme zdieľať s inými tretími stranami, ktoré konajú v našom mene, napríklad s poskytovateľom služieb náboru. V takýchto prípadoch môžu tieto tretie strany používať vaše osobné údaje len na účely opísané vyššie a iba v súlade s našimi pokynmi ako sprostredkovatelia.
 • K osobným údajom budú mať prístup naši zamestnanci. V takom prípade sa prístup udelí iba vtedy, ak je to potrebné na vyššie uvedené účely, a len vtedy, ak je zamestnanec viazaný povinnosťou mlčanlivosti.
 • Ak to vyžaduje zákon alebo súdny príkaz, vaše osobné údaje môžeme zdieľať napríklad s orgánmi činnými v trestnom konaní alebo inými vládnymi orgánmi.

Uchovávanie osobných údajov

Vaše osobné údaje uchovávame na obmedzený čas a tieto údaje budú vymazané, keď už nebudú potrebné na účely spracovania. To znamená, že vaše údaje uchováme počas trvania výberového konania a vymažeme ku koncu kalendárneho roka nasledujúceho po roku v ktorom ste nám zaslali Vaše osobné údaje. Ak na obsadenie pozície vyberieme Vás, uchováme vaše osobné údaje v osobnej zložke, v súlade s našimi HR smernicami o ochrane súkromia.

Rovnako Vaše osobné údaje môžeme spracovávať dlhšiu dobu po ukončení výberového procesu a to v prípade, ak sa vyskytne právny spor alebo ak nám dáte povolenie na uchovanie vašich osobných údajov v evidencii po dlhšiu dobu.

Právny základ pre spracovávanie vašich údajov

Vaše osobné údaje spracovávame preto, že spracovanie je nevyhnutné na účely legitímneho záujmu, ktorý sledujeme. Náš oprávnený záujem v tomto prípade je prijať kvalifikovaných kandidátov. V niektorých prípadoch budeme vaše osobné údaje spracovať preto, aby sme si splnili zákonné záväzky alebo na základe Vášho súhlasu.

Vaše práva podľa zákona o ochrane údajov

Podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane údaje máte určité práva.

Právo na prístup

Máte nárok na kópiu osobných informácií, ktoré o vás máme ako aj na niektoré informácie o tom, ako ich používame.

Vaše osobné údaje vám budú zvyčajne poskytnuté písomne, pokiaľ nie je požadované inak alebo, ak ste o to požiadali elektronickými prostriedkami, informácie vám budú poskytnuté elektronicky, ak je to možné.

Právo na nápravu

Prijímame primerané opatrenia, aby sme zabezpečili presnosť a úplnosť informácií, ktoré o vás máme. Avšak, ak si to nemyslíte, môžete nás požiadať, aby sme tieto informácie aktualizovali alebo doplnili.

Právo na vymazanie

Za určitých okolností máte právo nás požiadať o vymazanie vašich osobných údajov, napríklad keď osobné údaje, ktoré sme získali, už nie sú potrebné na pôvodný účel alebo keď stiahnete svoj súhlas. Toto však bude potrebné vyvážiť s inými faktormi. Napríklad, môžeme mať právne a regulačné povinnosti, čo znamená, že nebudeme môcť vašej žiadosti vyhovieť.

Právo na obmedzenie spracovania

Za určitých okolností ste oprávnený nás požiadať, aby sme prestali používať vaše osobné informácie, napríklad keď si myslíte, že osobné informácie, ktoré o vás máme, môžu byť nepresné alebo keď si myslíte, že už vaše osobné údaje nepotrebujeme využívať.

Právo na prenosnosť údajov

Za určitých okolností máte právo požiadať nás o prenos osobných údajov, ktoré ste nám poskytli, na inú tretiu stranu podľa vášho výberu.

Právo namietať

Máte právo namietnuť voči spracovaniu údajov, ktoré je založené na našich legitímnych záujmoch, čo je tento prípad. Pokiaľ nemáme presvedčivý legitímny dôvod na spracovanie, keď podáte námietku, nebudeme vaše osobné údaje ďalej spracúvať. Upozorňujeme však, že to znamená, že vašu žiadosť o pracovnú pozíciu už nemôžeme brať do úvahy.

Práva súvisiace s automatizovaným rozhodovaním

Máte právo odmietnuť automatizované rozhodovanie, vrátane profilovania, z ktorého pre vás vyplynie právny alebo podobný významný dôsledok. Anglický Inštitút zvyčajne nepoužíva v kontexte zamestnávania automatizované rozhodovanie alebo profilovanie, ale ak ste boli predmetom automatizovaného rozhodnutia a s výsledkom nesúhlasíte, môžete nás kontaktovať prostredníctvom nižšie uvedených kontaktných údajov a požiadať nás o preskúmanie daného rozhodnutia.

Právo stiahnuť súhlas

Vo väčšine prípadov vaše osobné údaje nespracúvame na základe vášho súhlasu. Môže sa však stať, že v konkrétnych prípadoch o váš súhlas požiadame. Tam, kde to robíme, máte právo stiahnuť svoj súhlas s ďalším používaním vašich osobných údajov.

Kontaktné údaje

Ak by ste sa chceli skontaktovať alebo mali pripomienky pre našu kontaktnú osobu za dohľad nad ochranou osobných údajov v súvislosti so spracovávaním vašich osobných údajov, pošlite prosím        e-mail na:   ochrana_udajov@anglickyinstitut.sk