GIFT CARD DARČEKOVÁ POUKÁŽKA

OBCHODNÉ PODMIENKY

Poskytovateľ výučby anglického jazyka je Anglický Inštitút zastúpený fyzickou osobou zapísanou v Živnostenskom registri Okresného úradu Bratislava, Číslo živnostenského registra: 110-193846 Andrej Sejna-Anglický Inštitút , IČO 45 432 678, sídlo: Jégého 220/19, 82108 Bratislava, miesto podnikania: Sklenárova 1, 82109 Bratislava Slovenská republika, ďalej len "poskytovateľ ", vydáva tieto Obchodné podmienky (ďalej ako "OP"), ktoré upravujú vzťahy medzi nákupcom prípadne držiteľom darčekovej poukážky a jej poskytovateľom.

1. Základné pojmy

Gift Card (ďalej len "Poukážka")
Poukážka je poukaz na úhradu platby poskytovateľovi v hodnote špecifikovanej na poukážke.

Objednávka poukážky
Nákup poukážky na adrese školy: https://www.anglickyinstitut.sk/gift-card

Nákupca poukážky/ (Zákazník)  (ďalej len "Darca")
Osoba ktorá vykonala Objednávku poukážky a tiež následnú platbu za poukážku.

Držiteľ poukážky (ďalej len "Obdarovaná osoba")
Darca daruje poukážku obdarovanej osobe, ktorá ju bude ďalej uplatňovať pri objednávke kurzu.

2. Objednávka poukážky

Darčekové poukážky je možné zakúpiť na adrese:  https://www.anglickyinstitut.sk/gift-card

Poukážky sa vydávajú v hodnotách:

Individuálny kurz

100,00€     5x60minút 

200,00€    10x60minút

300,00€    15x60minút

Skupinový kurz

160,00€+Učebnica a poštovné zdarma*   20x90minút

Pri objednávke je možné zvoliť sumu poukážky a súčasne jej typ. 

 3. Typy poukážky

Poskytovateľ zabezpečuje iba papierovú formu poukážky. Súčasťou poukážky je informačný leták s podmienkami jej použitia určený obdarovanej osoby. Na uvedenú doručovaciu adresu, ktorá je súčasne aj fakturačná, je odoslaná papierová verzia poukážky, v nasledovných veľkostných parametroch: 21 x 10 cm, 250 až 400g/m2 papier, + darčeková obálka s logom poskytovateľa.

V objednávkovom formulári je potrebné zadať fakturačnú adresu a doručovaciu adresu, ktorá musí byť totožná. V prípade ak je fakturačná adresa iná ako doručovacia, kontaktujte nás emailom na adresu: giftcard@anglickyinstitut.sk ,alebo telefonicky na tel.č. +421 903 321 243. Zároveň je potrebné odsúhlasiť obchodné podmienky. Objednávka sa stáva záväznou kliknutím na tlačidlo Objednať. Po prijatí objednávky vám príde do 24 hodín potvrdzujúca sms o prijatí vašej objednávky na vami uvedené tel.číslo.

4. Platobné podmienky

Po prijatí objednávky bude darcovi vystavená faktúra, ktorú darca uhradí bezhotovostne bankovým prevodom, alebo hotostným vkladom na účet poskytovateľa. Poskytovateľ nezodpovedá za poplatky spojené s prevodom finančných prostriedkov darcu, prostredníctvom priameho hotovostného vkladu, alebo zahraničným prevodom. Poukážka bude odoslaná darcovi až po pripísaní platby do 24 hodín od jej obdržania. Darca bude informovaný o pripísaní platby sms správou, a následne bude informovaný sms správou o odoslaní darčekovej poukážky slovenskou poštou, alebo kuriérom.

5. Distribúcia poukážky

Papierová verzia poukážky je odoslaná doporučene slovenskou poštou,  na doručovaciu adresu darcu najneskôr do 1 pracovného dňa od pripísania platby.

Poskytovateľ nezodpovedá za oneskorenú dodávku poštovej zásielky zapríčinenú slovenskou poštou, alebo kuriérom z dôvodu nesprávneho uvedenia adresy príjemcu resp. darcu, alebo akýmikoľvek nepredvídateľnými okolnosťami spôsobenými vyššou mocou.

6. Uplatnenie a platnosť poukážky

Poukážku je možné uplatniť u poskytovateľa iba výlučne spôsobom na to určeným, a to ako odplatnú formu poskytovania jazykového kurzu anglického jazyka individuálnym, alebo skupinovým spôsobom.

V prípade vyššej ceny služby kupovanej na poukážku, kupujúci doplatí rozdiel priamo predajcovi. Z poukážky nie je možné vydávať finančnú odplatu hotovosťou , alebo prevodom na účet, ani z jej akejkoľvek pomernej časti zostatkovej hodnoty. Poukážku je možné použiť opakovane až do vyčerpania jej hodnoty výlučne využívaním jazykových služieb do uplynutia lehoty jej platnosti. V prípade ak poukážka expiruje resp. nebude jej hodnota, alebo akákoľvek časť vyčerpaná do dátumu platnosti, jej hodnota nenávratne prepadá aj s ňou spojenými jazykovými službami. 

Pri zakúpení poukážky skupinovej výučby bude učebný materiál (študentská učebnica) zabezpečená a poslaná študentovi bezplatne až po uplatnení poukážky formou nástupu do daného skupinového kurzu. 

Poukážka je definovaná svojím špecifickým kódom a lehotou platnosti. Tento kód je súčasťou faktúry darcu a informačného letáku, viazaného na konkrétnu poukážku. Poukážka je bez informačného letáku, prípadne leták bez poukážky neplatný.

7. Záväzky predávajúceho

Poskytovateľ sa zaväzuje dodať objednanú poukážku v dohodnutej forme, a súčasne sa zaväzuje sprístupniť možnosť uplatniť poukážku do jej lehoty platnosti.

8. Reklamácia a záruka

Reklamácia a záruka sa vzťahuje výhradne iba na grafický dizajn podtlače poukážky, resp. nesprávne vytlačeného typu na základe objednávky, a nekompletnosti údajov v priloženom informačnom letáku, ktorý je jej súčasťou. Pri akomkoľvek poškodení poukážky je potrebné neodkladne informovať poskytovateľa najneskôr do 24 hodín od zistenia poškodenia na tel.č. +421 903 321 243, alebo emailom: giftcard@anglickyinstitut.sk

9. Odstúpenie od zmluvy a vrátenie tovaru

Zákazník je oprávnený odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu v súlade s ust. § 7 zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku v lehote 14 dní od prevzatia tovaru.

Právo na odstúpenie od zmluvy je darca povinný uplatniť písomnou formou v listinnej podobe a to doporučene na adresu sídla objednávateľa. Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak darca oznámenie o odstúpení od zmluvy odoslal najneskôr v posledný deň lehoty.
Odstúpením od zmluvy sa kúpna zmluva ruší od jej začiatku. V súlade s ust. §517 ods. 1 Občianskeho zákonníka môže zákazník uplatniť odstúpenie  len vo vzťahu k časti predmetu zmluvy, a v takom prípade sa zmluva ruší len v tejto časti. Náklady spojené s vrátením tovaru k poskytovateľovi znáša zákazník resp. darca.
Kúpnu cenu poukážky vráti poskytovateľ najneskôr do 14 dní na účet, ktorý bude uvedený v žiadosti zákazníka resp. darcu.

10. Ochrana osobných údajov

Poskytovateľ v súlade s ust. § 15 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov získava a spracúva osobné údaje nákupcov poukážok resp. darcov v rozsahu meno, priezvisko, adresa, email, tel.číslo, a to výlučne na účely doručenia zakúpených poukážok. V žiadnom prípade tieto údaje nebudú poskytnuté tretím stranám okrem slovenskej pošty a kuriérskym službám.

Zakúpením poukážky udeľuje darca v zmysle ust. § 11 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov poskytovateľovi súhlas na spracovanie jeho osobných údajov na vyššie uvedené účely. Práva darcu poukážky podľa ust. § 28 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov zostávajú zachované.