INFORMÁCIE K CENOVEJ PONUKE 

   VÝUČBA PRE FIRMY


Žiadosť o cenovú ponuku je nezáväzná a poskytuje jednotkovú cenu, za vyučovaciu hodinu.           

 Konečná stanovená cena obsahuje všetky náklady. Nie sme platiteľmi DPH.

 Výsledná cena za vyučovaciu hodinu, sa určuje podľa nasledovných parametrov:

 • Intenzita výučby
 • Počet minút za hodinu
 • Platba
 • Miesto výučby
 • Spôsob výučby  Face to Face/Online* 
 • Čas výučby
 • Učebnice

INTENZITA VÝUČBY:  je rozdelená do štyroch základných kategórií:

 •   BTI-(Basic teaching intensity), základná intenzita výučby /1h týždenne/
 • LPTI-(Language practice teaching intensity), stredná intenzita výučby  /2h týždenne/
 • HPTI-(High performance teaching intensity), vysoká intenzita výučby  /3h týždenne/ 

Ak sa intenzita zvyšuje s narastajúcim počtom hodín, odporúčame si zvoliť vyučovacie hodiny nižšej minútovej kategórie. Pri vysokej intenzite výučby, odporúčame 60 minútové hodiny.

POČET MINÚT ZA HODINU: Výučba môže prebiehať v 60 minútových, alebo 90 minútových hodinových intervaloch. Viac o vyučovacej hodine nájdete na podstránke  vyučovacia hodina.

INDIVIDUÁLNA VÝUČBA Face to Face/Online* 

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE:

 • pri individuálnej výučbe sa študent zameriava predovšetkým na svoj osobný pokrok, ktorý je presne monitorovaný vyučujúcim
 • výhodou výučby je absolvovanie maximálneho množstva aktivít počas vyučovacích hodín, ktoré umožňujú rýchly jazykový progres
 • nevýhodou je menší impulz pri samo-štúdiu mimo vyučovacích hodín, štúdium si vyžaduje aktívny prístup zo strany študenta


   VÝUČBA DVOJÍC Lessons for Couples Face to Face/Online*

  VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE:

 • kurzy pre dvojice sú určené pre jednotlivcov, ktorí hľadajú kompromis medzi skupinovou a individuálnou výučbou
 • je to vynikajúca príležitosť pre jednotlivcov, ktorým v pokroku pomáha prítomnosť  "sparing-partnera" na rovnakej úrovni
 • pri výučbe dvojíc dochádza k rýchlemu pokroku najmä pre možnosť spoločnej prípravy, ktorá má aj súťaživý charakter
 • študenti majú kvalitné príležitosti prezentovať svoju individualitu a súčasne sa vzájomne podporovať
 • výučba ponúkam množstvo aktívnych "samo-študijných" podnetov, efektívnych aj mimo vyučovacích hodín


  SKUPINOVÁ VÝUČBA Group Classes / Face to Face/Online*

  VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE:

  • výučbu skupín poskytujeme  skupinám zloženým z jednotlivcov rovnakej jazykovej úrovne  
  • ideálny kurz predstavuje skupina 4 až 5 študentov, ale môže byť aj vyšší, alebo nižší
  • študenti sú kolegovia, takže výučba prebieha v uvoľnenej a priateľskej atmosfére

  PLATBA:

  • Prijímame iba bezhotovostné platby, alebo platby formou priameho hotovostného vkladu na účet. Podmienky čerpania predplatených hodín sú uvedené v zmluve, ktorú spoločne uzatvárame. 
  • Pre firmy oskytujeme  možnosť mesačnej fakturácie po odučení pre skupiny, jednotlivcov a dvojice. Podmienkou je aby firma využívala výučbu kontinuálne 6 kalendárnych mesiacov.

  MIESTO VÝUČBY:  Cenová ponuka sa nenavyšuje o cestovné náklady pri výučbe v našich priestoroch. Študentom bezplatne ponúkame aj malé občerstvenie v podobe teplých a studených nápojov.  Druhá možnosť, ktorú poskytujeme je výučba v priestoroch klienta. Táto možnosť je dostupná iba pri firemnej výučbe, kde sú vzájomne dohodnuté firemné priestory určené na vzdelávanie.  Neposkytujeme výučbu v súkromných priestoroch klienta, pod ktorým sa rozumejú súkromné, nájomné byty, rodinné domy a podobne. V prípade dochádzania a výučby v priestoroch klienta prihliadame na celkovú dostupnosť klienta, ktorú v cenovej ponuke zohľadňujeme individuálne podľa miesta, možnosti parkovania, MHD dostupnosti a času výučby.

  ČAS VÝUČBY: Výučba je poskytovaná našim inštitútom štandardne d 8:00h do 20:00h, každý pracovný deň s výnimkou štátnych sviatkov a školských dovoleniek, resp. prázdnin. Počas víkendov výučba neprebieha.

  Výučba je rozdelená do troch časových intervaloch:


  • Ranný kurz:                8:00 - 12:00h
  • Denný kurz:               12:00 - 16:00h
  • Večerný kurz:             16:00 - 20:00h


  UČEBNICE:   V cenovej ponuke zohľadňujeme, ak si materiály na výučbu študenti zakúpia na vlastné náklady, resp. ich hradí firma. Pre študentov, ktorí má záujem o učebné materiály zakúpené prostredníctvom našej školy, zabezpečíme ich nákup cez našich zmluvných dodávateľov. Učebnice budú započítané do hodinovej sadzby cenovej ponuky. Nakoľko sme schopný získať učebné materiály s našou korporátnou zľavou, ich cena býva spravidla nižšia.

  Doplňujúce informácie k cenovej ponuke

  Platba za výučbu: pri firemnej výučbe sa zameriavam predovšetkým na dlhodobú spoluprácu a pri úhrade za výučbu ponúkame mesačnú fakturáciu po odučení. Podmienkou je aby spoločnosť absolvovala 12 mesiacov výučby, na základe zmluvy ktorú spoločne uzatvárame. Zmluvu je možné počas celého obdobia výučby kedykoľvek vypovedať bez udania dôvodu s jednomesačnou výpovednou lehotou.

  Zálohový depozit:

  • Na začiatku výučby sa platí zálohový depozit vo forme jedno-mesačnej fakturácie podľa zvolenej intenzity výučby.
  • Zálohový depozit slúži na krytie jednomesačnej výpovednej lehoty, kedy posledná faktúra bude z depozitu automaticky odpočítaná.