E-REPORT


              AKO VYPLNIŤ E-REPORT?

 • Vyučujúci vyplní report do 24 hodín od odučenia hodiny. 
 • Kolonky vyznačené hrubým písmom sú povinné políčka.
 • Do kolonky s číslom vynechať, konkrétne číslo doplní škola.
 • Ak je hodina zrušená a neospravedlnená môžete si vybrať z kolonky niekoľko možností naraz.

 • Ak hodinu zrušila škola vyberte: ŠKOLA, NEOSPRAVEDLNENÁ, študent následne dostáva bonusovú hodinu, ktorá bude v dohodnutý termín odučená bezplatne.

 • Ak hodinu zrušil študent vyberte: ŠTUDENT/KLIENT-FIRMA*, NEOSPRAVEDLNENÁ, hodina bude započítaná ako keby bola odučená, resp. bude uhradená.

 • BONUSOVÁ HODINA s úhradou vyučujúcemu- vyučujúci bude včas informovaný, ktorá hodina bude pre študenta odučená bez úhrady, vyučujúci ju má v plnej výške uhradenú.

 • BONUSOVÁ HODINA bez úhrady vyučujúcemu- ak sa hodina neodučila z dôvodu zlyhania vyučujúceho, resp. jej neskorého zrušenia, vyučujúci je povinný hodinu odučiť bez nároku na jej úhradu.

 • Vypíšte celé meno a priezvisko študenta, alebo  študentov pri výučbe dvojíc a skupín.

 • Ak je výučba firemná napíšte názov spoločnosti do kolonky FIRMA.
 • V prípade súkromnej výučby, do kolonky ŠKOLA napíšte AI-/Anglický Inštitút/*
 • Vypisujte kolonky s cvičeniami podľa predpisového formátu: č.strany+cvičenia a zdroj.

 • V prípade online gramatických cvičení a  VIDEA uvádzajte konkrétny link jeho kopírovaním a priložením.

 • Ak ste použili vlastné materiály, t.j. materiály mimo predpísanej učebnice, ktoré sú dostupné online, uveďte konkrétny link, a materiály ako cvičenia a testy priložte v pdf. formáte do kolonky príloha k výučbe.

 • Po odučení a skončení audio-video hovoru prejdite do sekcie CHAT a vyžiadajte si krátke písomné potvrdenie od študenta v doleuvedenej štylistickej forme.
 • Vyučujúci:   "Odučená online hodina, dátum: DD/MM/RR, čas: od HH:MM do HH:MM."

 • Potvrdenie študenta a meno:  " Potvrdzujem, celé meno študenta."

 • Z danej konverzácie urobte printscreen a priložte ho do e-reportu.

 • Ak printscreen nemáte  k dsipozícii, napíšte do poznámky dôvod jeho nepriloženia.
 • Printscreen pošlite dodatočne emailom riaditeľovi školy do konca pracovného týždňa kedy bola hodina odučená a do predmetu správy napíšte nasledovný text: 

 •  "Printscreen: meno študenta a dátum odučenej hodiny."