E-REPORT


              AKO VYPLNIŤ E-REPORT?

 • E-REPORT je účtovný report, ktorý vyučujúci vypĺňa kvôli podkladom pre jeho mesačnú odmenu za vykonanú prácu, a poskytuje všeobecné účtovné a metodicko-učebné informácie študenta, alebo dvojice a skupiny študentov pre školu.
 • Odporúčaná lehota vyplnenia účtovného reportu je do 24 hodín od odučenia hodiny.
 • Do kolonky VYUČUJÚCI, je potrebné uvádzať celé meno a priezvisko vyučujúceho.  
 • Do kolonky s číslom napíšte symbol: Č . ,konkrétne číslo doplní škola. 

 • Dátum odučenej hodiny vypĺňajte v nasledovnom formáte:  DD.MM.RRRR.

 • Ak je hodina zrušená a neospravedlnená môžete si vybrať z kolonky niekoľko možností naraz.

 • Ak hodinu zrušila škola vyberte: ŠKOLA, NEOSPRAVEDLNENÁ, študent následne dostáva bonusovú hodinu, ktorá bude v dohodnutý termín odučená bezplatne.

 • Ak hodinu zrušil študent vyberte: ŠTUDENT/KLIENT-FIRMA*, NEOSPRAVEDLNENÁ, hodina bude započítaná ako keby bola odučená, resp. bude uhradená.

 • BONUSOVÁ HODINA s úhradou vyučujúcemu- vyučujúci bude včas informovaný, ktorá hodina bude pre študenta odučená bez úhrady, vyučujúci ju má v plnej výške uhradenú.

 • BONUSOVÁ HODINA bez úhrady vyučujúcemu- ak sa hodina neodučila z dôvodu zlyhania vyučujúceho, resp. jej neskorého zrušenia, vyučujúci je povinný hodinu odučiť bez nároku na jej úhradu.

 • Vypíšte celé meno a priezvisko študenta, alebo  študentov pri výučbe dvojíc.

 • Ak je výučba firemná, resp. fakturácia je na spoločnosť napíšte názov spoločnosti do kolonky FIRMA/ŠKOLA, v prípade súkromnej výučby AI-/Anglický Inštitút/*.
 • Kolonky vyznačené hrubým písmom sú povinné políčka, ak sa vyučovacia aktivita neuskutočnila, vyberte možnosť: VYNECHANÁ AKTIVITA, a prípadne uveďte stručne dôvod vynechania. 

 • Uvedenie dôvodu je nepovinné, avšak pomáha pri analýze stratégie výučby daného študenta, alebo skupiny. 

 • Do kolonky UČEBNÝ MATERIÁL je potrebné vypísať celý názov materiálu aj s jazykovou úrovňou a súčasnú preberanú lekciu, ak je materiál iný ako predpísaný, prosíme uviesť jeho celý názov+ úroveň.

 • Vypisujte kolonky s cvičeniami podľa predpisového formátu: č.strany+cvičenia a zdroj.

 • V prípade online gramatických cvičení a  VIDEA uvádzajte konkrétny link jeho kopírovaním a priložením.

 • Ak ste použili vlastné materiály, t.j. materiály mimo predpísanej učebnice, ktoré sú dostupné online, uveďte konkrétny link, a materiály ako cvičenia a testy priložte v pdf. formáte do kolonky príloha k výučbe.

 • Po odučení a skončení audio-video hovoru prejdite do sekcie CHAT a vyžiadajte si krátke písomné potvrdenie od študenta v doleuvedenej štylistickej forme.
 • Potvrdenie študenta a meno:  " Potvrdzujem, celé meno študenta."

 • Z danej konverzácie urobte printscreen a priložte ho do e-reportu.

 • Ak printscreen nemáte  k dsipozícii, napíšte do poznámky dôvod jeho nepriloženia.
 • Printscreen pošlite dodatočne emailom riaditeľovi školy do konca pracovného týždňa kedy bola hodina odučená a do predmetu správy napíšte nasledovný text: 

 •  "Printscreen: meno študenta a dátum odučenej hodiny."