ZMLUVA O VÝUČBE 

KURZ NA MIERU 

FIREMNÁ VÝUČBA
V Bratislave , dňa...............................


I. ZMLUVNÉ STRANY

Poskytovateľ :.......................................................

a

Spoločnosť: ........................................................

Zapísaná: ............................................................, Vložka číslo: ...........................................Zastúpená: ................................................

Adresa: .................................................................

IČO:...........................................DIČ:............................................ IČ DPH: ..........................................

Kontaktná osoba:...................................................Tel.č.:.....................................................Email:.......................................................

, ďalej len "objednávateľ"

II. PREDMET ZMLUVY

1. Predmetom tejto zmluvy je odplatná výučba anglického jazyka v zmysle § 2 69 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, za podmienok stanovených v tejto zmluve a pokynov poskytovateľa, ktoré sú uvedené v článkoch IV. až VI. tejto zmluvy.

2. Zmluva sa uzatvára na obdobie od ................. do ....................., a platnosť nadobúda dňom úhrady vystavenej faktúry.

III. CENA A FAKTURÁCIA

1. Cena objednaného kurzu je uvedená v účtovom doklade, ktorým je faktúra vystavená objednávateľovi.

2. Cena kurzu sa stanovuje podľa aktuálne zverejneného cenníka.

3. Cena je splatná v deň, ktorý je vedený v účtovnom doklade do dátumu splatnosti.

4. Účtovný doklad bude vystavený ako príloha tejto zmluvy.

5. Faktúra sa považuje za uhradenú dňom pripísania fakturovanej sumy na účet poskytovateľa.

IV. PLATOBNÉ PODMIENKY

1. Cena za kurz je zaplatená dňom pripísania celej fakturovanej sumy na účet poskytovateľa bezhotovostným prevodom.

2. Zmluvné strany sa dohodli že, kurz začne a bude pokračovať až po zaplatení dohodnutej fakturovanej ceny.

V. TERMÍNY VYUČOVACÍCH HODÍN, TRVANIE KURZU A ZMLUVY

Poskytovateľ a objednávateľ súhlasia že výučba a čerpanie vyučovacích hodín bude prebiehať v týchto dňoch, časových intervaloch a priestoroch, a v prípade nemožnosti využitia priestorov školy, bude výučba prebiehať online, dištančným spôsobom:

Deň/Dni: ...................................

Čas/y výučby: ..............................

Spôsob výučby: ................................

Výučba: Individuálna, Dvojica, Skupina

VI. PODMIENKY ČERPANIA VYUČOVACÍCH HODÍN

1. Poskytovanie výučby objednávateľovi v dohodnutých termínoch je pre poskytovateľa záväzné a v prípade zrušenia výučby bude objednávateľovi automaticky poskytnutá náhradná vyučovacia hodina.

2. Poskytovateľ a objednávateľ sa vzájomne dohodli že sa budú informovať o termíne výučby na ďalší týždňový vyučovací rozvrh, v prípade ak bude zmena záväzného termínu, najneskôr do posledného pracovného dňa, ktorým je Piatok okrem štátnych sviatkov pripadajúcich na tento deň, v predchádzajúcom týždni kedy bude výučba realizovaná, formou emailu, sms správy, alebo telefonicky.

3. Poskytovateľ si vyhradzuje právo navrhované termíny výučby stornovať a výučbu zrušiť v prípade ak objednávateľ, neoznámi zmenu termínu výučby, najneskôr do posledného pracovného dňa, ktorým je Piatok okrem štátnych sviatkov pripadajúcich na tento deň, v predchádzajúcom týždni kedy bude výučba realizovaná, formou emailu, sms správy, alebo telefonicky.

4. Poskytovateľ si vyhradzuje právo nevyhovieť žiadosti objednávateľa o zmene termínu výučby na ďalší týždňový vyučovací rozvrh, prípadoch ak nie je možné zabezpečiť výučbu v inom ako dohodnutom termíne, a to z akéhokoľvek dôvodu.

5. Vyučovacia hodina sa bude v prípade poskytovateľom neuznanej zmeny termínu, považovať za riadne zrušenú hodinu a bude dodatočne odučená v zmysle dohodnutých podmienok zrušenia vyučovacích hodín podľa bodov v zmluve o výučbe 1 až 5/ VII. PODMIENKY ZRUŠENIA VYUČOVACÍCH HODÍN.

VII. PODMIENKY ZRUŠENIA VYUČOVACÍCH HODÍN

1. Objednávateľ má právo zrušiť vyučovacie hodiny bez udania dôvodu. Medzi zrušené hodiny sa nezaraďujú neodučené hodiny počas štátnych sviatkov a plánovaných dovoleniek oboch zmluvných strán.

2. Zrušenie vyučovacej hodiny prezenčnej výučby v priestoroch školy a online výučby, objednávateľ oznamuje poskytovateľovi, najneskôr 1 deň pred dňom kedy vyučovacia hodina bude prebiehať maximálne do 20:00h, v prípade rannej výučby od 8:00-12:00h, a pri dennej a večernej výučbe od 12:01 do 20:00h, 3 hodiny pred začiatkom vyučovacej hodiny, v opačnom prípade bude vyučovacia hodina automaticky započítaná ako odučená.

3. V prípade neskorého príchodu na vyučovaciu hodinu, ktorý nie je do začiatku hodiny oficiálne objednávateľom oznámený, telefonicky, sms správou, alebo správou so vzájomne dohodnutej telefonickej komunikačnej platformy /WhatsApp, Viber,Signal atď/ na tel.č. 0903 321 243, sa poskytovateľom určený vyučujúci po uplynutí času 15 minút od oficiálneho začiatku vyučovacej hodiny, v prípade 45/60minútovej hodiny, a po 30 minútach v prípade 90minútovej hodiny, automatický odpojí z platformy pre online výučbu a hodina bude zapísaná ako riadne odučená. Pri prezenčnej výučbe, vyučujúci bude čakať celý vyhradený čas vyučovacej hodiny na príchod objednávateľa, a ak bude vyučovacia hodina začatá, bude ukončená v riadnom časovom termíne, uvedenom v rozvrhu, bez možnosti jej dodatočného časového predĺženia.

4. Ak poskytovateľ zruší vyučovaciu hodinu 1 deň pred dňom kedy vyučovacia hodina bude prebiehať neskôr ako po 20:00h pri rannej výučbe a v časovom intervale menej ako troch (3) hodín počas dennej a večernej výučby objednávateľovi bude poskytnutá bezplatná bonusová hodina.

VIII. PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN

1. Objednávateľ má právo na bezplatné vstupné testovanie a konzultáciu, na základe ktorých bude zaradený do príslušnej jazykovej úrovne kurzu a kategórie kurzu.

2. Poskytovateľ sa zaväzuje odučiť kurz podľa podmienok dohodnutých v zmluve a podľa pokynov, s ktorými sa objednávateľ mal možnosť oboznámiť pred uzatvorením tejto zmluvy na webovej stránke www.anglickyinstitut.sk v časti ZMLUVNÉ PODMIENKY, a prostredníctvom emailovej komunikácie.

3. Objednávateľ môže písomne požiadať poskytovateľa o prerušenie výučby bez udania dôvodu, najviac však po dobu jeden (1) mesiac. Zmluvné strany sa dohodli že objednávateľ bude o tejto skutočnosti informovať poskytovateľa jeden (1) týždeň vopred. V prípade ak objednávateľ nezačne s riadnou výučbou po vypršaní lehoty prerušenia, zvyšné predplatené a neodučené vyučovacie hodiny prepadnú v prospech poskytovateľa bez akejkoľvek finančnej, alebo inej kompenzácie.

4. Skončením dátumu trvania kurzu a platnosti zmluvy, zvyšné predplatené a neodučené vyučovacie hodiny, ktoré si objednávateľ riadne do dátumu ukončenia trvania kurzu a zmluvy nevyčerpal, prepadnú v prospech poskytovateľa bez akejkoľvek finančnej, alebo inej kompenzácie.

IX. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú pokyny poskytovateľa a účtovný doklad ním vystavený, v ktorom je uvedená cena kurzu a dátum jej splatnosti.

2. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, z ktorých každá zmluvná strana obdrží jedno vyhotovenie.

3. Práva a povinnosti zmluvných strán touto zmluvou výslovne neupravené sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatnými všeobecne záväznými právnym predpisom platnými na území Slovenskej republiky.

4. Zmeny a doplnenia tejto zmluvy je možné vykonať iba vo forme písomných dodatkov podpísaných zmluvnými stranami.

5. Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvu uzavreli slobodne, vážne, bez nátlaku, s jej obsahom súhlasia, čo objednávateľ, potvrdzuje spôsobom bezhotovostnej úhrady predplatnej ceny kurz na základe poskytovateľom vystavenej faktúry a súhlasným prijatím všetkých bodoch uvedených v článkoch II až IV. tejto zmluvy.

6. Zmluva sa považuje za platne uzatvorenú dňom úhrady ceny kurzu, bezhotovostným prevodom, alebo priamym hotovostným vkladom na účet poskytovateľa prostredníctvom vystavenej faktúry do dátumu splatnosti. 

Zásady ochrany osobných údajov

Osobné údaje sú spracovávané v súlade s NARIADENÍM EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov. Podľa článku I tejto zmluvy je poskytovateľ prevádzkovateľom osobných údajov a študent, alebo zákonný zástupca študenta subjektom údajov. Osobné údaje sú spracovávané vyslovene za účelom nevyhnutným pre plnenie tejto zmluvy, pre potreby komunikácie, fakturácie, kontaktovanie a identifikáciu, pre potreby uzatvorenia tejto zmluvy a po dobu trvania záväzkov vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu. Rozsah spracovávaných údajov sú kontaktné údaje subjektu údajov (najmä meno, priezvisko, poštová adresa, adresa elektronickej pošty a telefónne číslo). Osobné údaje budú Prevádzkovateľom spracovávané v elektronickej forme a manuálne v listinnej forme. Subjekt údajov berie na vedomie, že jeho/jej osobné údaje nebudú predmetom automatizovaného rozhodovania a profilovania a nebudú prenášané do tretích krajín. Osobné údaje subjektu údajov nebudú poskytnuté k spracovávaniu iným sprostredkovateľom.

V súvislosti so spracovávaním osobných údajov má subjekt údajov nasledujúce práva: (i) požadovať prístup k svojím osobným údajom, (ii) na opravu svojich osobných údajov, (iii) na vymazanie svojich osobných údajov, (iv) na obmedzenie spracovávania svojich osobných údajov, (v) namietať proti spracovávaniu svojich osobných údajov, (vi) na prenosnosť svojich osobných údajov, (vii) na podanie sťažnosti k príslušnému kontrolnému úradu, ktorým je Úrad pre ochranu osobných údajov. Kontakt pre poskytnutie ďalších informácií o ochrane a spracovávania osobných údajov je ochrana_udajov@anglickyinstitut.sk Podrobnejšie informácie k spracovávaniu a ochrane mojich osobných údajov nájdem na https://www.anglickyinstitut.sk/ochrana-osobnych-udajov