ZMLUVA O VÝUČBE E-LEARNING


Typ zmluvy podľa kurzu:...................................., kód zmluvy:..................................

I. ZMLUVNÉ STRANY

V Bratislave, dňa .................................

Poskytovateľ výučby anglického jazyka je Anglický Inštitút zastúpený fyzickou osobou zapísanou v , Živnostenskom registri Okresného úradu Bratislava, Číslo živnostenského registra: 110-193846 Andrej Sejna-Anglický Inštitút , IČO 45 432 678, sídlo: Jégého 220/19, 82108 Bratislava, miesto podnikania: Sklenárova 1, 82109 Bratislava Slovenská republika, ďalej len "poskytovateľ ",

a

Titul:.............

Meno a Priezvisko: ........................................................

Adresa trvalého pobytu/ fakturačná adresa: ........................................................

, ďalej len "študent"

II. PREDMET ZMLUVY

1. Predmetom tejto zmluvy je odplatná výučba anglického jazyka v zmysle § 2 69 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, za podmienok stanovených v tejto zmluve a pokynov poskytovateľa, ktoré sú uvedené v článkoch IV. až VI. tejto zmluvy.

2. Zmluva sa uzatvára na obdobie .............mesiac/mesiace, ktoré začína plynúť dňom úhrady vystavenej faktúry.

III. CENA A FAKTURÁCIA

1. Cena objednaného kurzu je uvedená v účtovom doklade, ktorým je faktúra vystavená poskytovateľom.

2. Cena kurzu sa stanovuje podľa aktuálne zverejneného cenníka.

3. Cena je splatná v deň uvedený v účtovnom doklade do dátumu splatnosti.

4. Účtovný doklad, faktúra bude vystavený ako príloha tejto zmluvy.

5. Faktúra sa považuje za uhradenú dňom pripísania fakturovanej sumy na účet poskytovateľa.

IV. PLATOBNÉ PODMIENKY

1. Cena za kurz je zaplatená dňom jej pripísania na účet poskytovateľa bezhotovostným prevodom, alebo priamym hotovostným vkladom.

2. Zmluvné strany sa dohodli že, kurz začne a bude pokračovať až po zaplatení dohodnutej fakturovanej ceny.

V. TERMÍNY VYUČOVACÍCH HODÍN

Poskytovateľ a študent súhlasia že výučba a čerpanie vyučovacích hodín bude prebiehať na základe  vopred dohodnutých termínoch,  vyplnením online rezervácie výučby na web stránke:  https://www.anglickyinstitut.sk/studentska-zona/.

V. PODMIENKY ČERPANIA VYUČOVACÍCH HODÍN INDIVIDUÁLNEJ VÝUČBY A DVOJÍC

1. Poskytovanie výučby študentovi v dohodnutých termínoch je pre poskytovateľa záväzné a v prípade zrušenia výučby bude študentovi automaticky poskytnutá náhradná vyučovacia hodina.

2. Termíny a poskytovania vyučovacích hodín v týždňovom vyučovacom rozvrhu sú záväzné pre obe strany, ak nedôjde k dohode medzi poskytovateľom a študentom na iných termínoch.

3. Poskytovateľ a študent individuálnej výučby a výučby dvojíc sa vzájomne dohodli že sa budú informovať o termíne online výučby vždy týždeň vopred, do posledného pracovného dňa /Piatok/, pred nasledujúcim týždňovým rozvrhom, formou emailu, sms správy, alebo telefonicky.

4. Poskytovateľ si vyhradzuje právo nevyhovieť žiadosti študenta o dodatočnej  zmene termínu výučby, v prípadoch ak nie je možné zabezpečiť výučbu v inom ako dohodnutom termíne podľa bodu 3., a to z akéhokoľvek dôvodu.

5. Vyučovacia hodina sa bude v prípade poskytovateľom neuznanej zmeny termínu navrhovaného študentom, považovať za riadne zrušenú hodinu a nebude sa započítavať.

VII. PODMIENKY ZRUŠENIA VYUČOVACÍCH HODÍN

1. Študent má právo zrušiť vyučovacie hodiny bez udania dôvodu. Medzi zrušené hodiny sa nezaraďujú neodučené hodiny počas štátnych sviatkov a plánovaných dovoleniek študenta a objednávateľa.

2. V prípade výučby dvojíc, majú obaja študenti právo zrušiť vyučovaciu hodinu, ako dvojica a po vzájomnej dohode aj individuálne ktorýmkoľvek zo študentov dvojice. Ak je vyučovacia hodina zrušená jedným zo študentov v rámci maximálnej povolenej doby v zmysle bodu 5.,časti VII.PODMIENKY ZRUŠENIA VYUČOVACÍCH HODÍN, (ďalej len "bod č.5."), vyučovacia hodina sa automaticky ruší pre oboch študentov.

3. Ak je vyučovacia hodina zrušená po povolenej maximálnej lehote uvedenom v bode č.3, danému študentovi vzniká povinnosť uhradiť pomernú časť vyučovacej hodiny, ktorá bude automaticky započítaná ako odučená.

4. Ak jeden zo študentov bude mať záujem o zrušenú vyučovaciu hodinu, ktorá bude riadne odučená, táto hodina bude v zmysle platného cenníka pre individuálnu výučbu zverejneného na webovej stránke www.anglickyinstitut.sk účtovaná ako individuálna.

5. Zrušenie vyučovacej hodiny je potrebné oznámiť poskytovateľovi, respektíve riaditeľovi, alebo ním poverenou osobou najneskôr 3 hodiny pred termínom kedy vyučovacia hodina by mala prebiehať, v opačnom prípade bude vyučovacia hodina automaticky započítaná ako odučená.

6. V prípade zrušenia hodiny poskytovateľom bude študentovi automaticky poskytnutá náhradná hodina, ktorá bude odučená v dohodnutom termíne.

7. Ak poskytovateľ zruší hodinu študentovi vyučovaciu hodinu menej ako 3 hodiny pred termínom dohodnutej vyučovacej hodiny, študentovi bude poskytnutá bezplatná bonusová hodina.

VIII. PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN

1. Študent má právo na bezplatné vstupné testovanie a konzultáciu, na základe ktorých bude zaradený do príslušnej jazykovej úrovne kurzu a kategórie kurzu.

2. Poskytovateľ sa zaväzuje odučiť kurz podľa podmienok dohodnutých v zmluve a podľa pokynov, s ktorými sa študent mal možnosť oboznámiť pred uzatvorením tejto zmluvy na webovej stránke www.anglickyinstitut.sk v časti ZMLUVNÉ PODMIENKY a študent sa zaväzuje čerpať predplatené online vyčovacie hodiny do stanoveného termínu ukončenia zmluvy v zmysle bodu č.2 /II. PREDMET ZMLUVY, po uplynutí tohto termínu vyučovacie hodiny prepadajú bez nároku na akúkoľvek finančnú alebo inú kompenzáciu.

3. Obe zmluvné strany súhlasia, že poskytovateľ môže prerušiť výučbu v prípade štátnych sviatkov, a mimoriadnych okolností spôsobené vyššou mocou, akými sú napr. prerušenie dodávok elektrickej energie, výpadky   internetového  spojenia, živelné katastrofy, požiar atď., najviac však po dobu jeden (1) kalendárny mesiac. Zmluvné strany sa dohodli že poskytovateľ bude o tejto skutočnosti informovať študenta jeden (1) týždeň vopred v prípade štátnych sviatkov. V prípade ak poskytovateľ nezačne výučbu po vypršaní lehoty prerušenia výučby, je povinný vrátiť študentovi pomernú časť neodučených hodín v plnej výške do 30 dní od prvého dňu ukončenia jedno (1) mesačnej lehoty  prerušenia výučby, formou bezhotovostného vkladu na účet študenta.

4. Študent môže požiadať poskytovateľa o prerušenie výučby bez udania dôvodu, najviac však po dobu jeden (1) mesiac. Zmluvné strany sa dohodli že študent bude o tejto skutočnosti informovať poskytovateľa dva (1) týždeň vopred. V prípade ak študent nezačne s riadnou výučbou po vypršaní lehoty prerušenia, pomerný počet predplatených neodučených hodín automaticky prepadne v prospech poskytovateľa bez akejkoľvek finančnej, alebo inej kompenzácie voči študentovi.

5. Študent može požiadať o ukončenie výučby bez udania dôvodu, kedykoľvek počas zmluvného obdobia okrem bodu 4. VIII.PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN, formou písomnej žiadosti o jej ukončení emailom, poštovou zásielkou, prípadne osobným doručením, s jedno (1) mesačnou výpovednou lehotou začínajúcou prvého dňa nasledujúceho mesiaca odo dňa doručenia žiadosti.

6. Zmluvné strany sa dohodli, že účinky ukončenia výučby a odstúpenia od zmluvy podľa tohto článku nastávajú tiež dňom vrátenia nedoručenej zásielky odosielateľovi alebo dňom odmietnutia prijatia zásielky obsahujúcej písomnú dohodu alebo odstúpenie zmluvy adresátom.

IX. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú pokyny poskytovateľa a účtovný doklad ním vystavený, v ktorom je uvedená cena kurzu a dátum jej splatnosti.

2. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, z ktorých každá zmluvná strana obdrží jedno vyhotovenie.

3. Práva a povinnosti zmluvných strán touto zmluvou výslovne neupravené sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatnými všeobecne záväznými právnym predpisom platnými na území Slovenskej republiky.

4. Zmeny a doplnenia tejto zmluvy je možné vykonať iba vo forme písomných dodatkov podpísaných zmluvnými stranami.

5. Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvu uzavreli slobodne, vážne, bez nátlaku, s jej obsahom súhlasia, čo študent, alebo zákonný zástupca v prípade neplnoletosti študenta, potvrdzuje spôsobom bezhotovostnej úhrady ceny za kurz na základe poskytovateľom vystavenej faktúry. 

6. Zmluva sa považuje za platne uzatvorenú dňom úhrady ceny kurzu, bezhotovostným bankovým prevodom, alebo priamym hotovostným vkladom na účet poskytovateľa prostredníctvom vystavenej faktúry maximálne jeden deň pred začiatkom prvej vyučovacej hodiny.

Zásady ochrany osobných údajov

Osobné údaje sú spracovávané v súlade s NARIADENÍM EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov. Podľa článku I tejto zmluvy je poskytovateľ Prevádzkovateľom osobných údajov a študent subjektom údajov. Osobné údaje sú spracovávané vyslovene za účelom nevyhnutným pre plnenie tejto zmluvy, pre potreby komunikácie a fakurácie a kontaktovanie a identifikáciu pre potreby uzatvorenia tejto zmluvy a po dobu trvania záväzkov vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu. Rozsah spracovávaných údajov sú kontaktné údaje subjektu údajov (najmä meno, priezvisko, poštová adresa, adresa elektronickej pošty a telefónne číslo). Osobné údaje budú Prevádzkovateľom spracovávané v elektronickej forme a manuálne v listinnej forme. Subjekt údajov berie na vedomie, že jeho/jej osobné údaje nebudú predmetom automatizovaného rozhodovania a profilovania a nebudú prenášané do tretích zemí. Osobné údaje subjektu údajov nebudú poskytnuté k spracovávaniu iným sprostredkovateľom.
V súvislosti so spracovávaním osobných údajov má subjekt údajov nasledujúce práva: (i) požadovať prístup k svojím osobným údajom, (ii) na opravu svojich osobných údajov, (iii) na vymazanie svojich osobných údajov, (iv) na obmedzenie spracovávania svojich osobných údajov, (v) namietať proti spracovávaniu svojich osobných údajov, (vi) na prenosnosť svojich osobných údajov, (vii) na podanie sťažnosti k príslušnému kontrolnému úradu, ktorým je Úrad pre ochranu osobných údajov. Kontakt pre poskytnutie ďalších informácií o ochrane a spracovávania osobných údajov je ochrana_udajov@anglickyinstitut.sk Podrobnejšie informácie k spracovávaniu a ochrane mojich osobných údajov nájdem na https://www.anglickyinstitut.sk/ochrana-osobnych-udajov/