VÝUČBA ANGLICKÝ JAZYK


 • Pri výučbe používame najmodernejšie audiovizuálne elektronické pomôcky a vyučovacie softvérové systémy.
 • Naša výučba rovnomerne rozvíja všetky jazykové zručnosti, a vysokou interaktivitou vyučovacích hodín zlepšuje postupné osvojovanie si cudzieho jazyka. 
 • Vo vyučovacích hodinách aplikujeme naše interné metodické postupy, ktoré sú v súlade s CEFR-Európskym referenčným pásom pre cudzie jazyky, a so štandardnými jazykovými učebnicami od najznámejších jazykových vydavateľstiev akými sú Cambridge, Oxford, Pearson-Longman, Macmillan a podobne.
 • Sledujeme najnovšie trendy v metodike výučby, a pravidelne sa zúčastňujeme školení jazykových vydavateľstiev a konferencií organizovanými slovenskou asociáciou jazykových škôl.

                                                               MIESTO VÝUČBY

Výučba sa uskutočňuje v priestoroch školy, alebo firemných priestoroch klienta.


                                         UČEBNÉ MATERIÁLY

 •  Originály učebníc, poskytujeme ku všetkým kurzom bezplatne.              
 •  Študenti dostávajú nové učebnice, ktoré zostávajú v ich vlastníctve. 

ČAS VÝUČBY 

Výučba je rozdelená do troch časových intervaloch: 

 • Ranný kurz:    08:00 - 12:00h
 • Denný kurz:    12:00 - 16:00h
 • Večerný kurz: 16:00 - 20:00h
 • Výučba je poskytovaná štandardne d 8:00h do 20:00h, od Pondelka do Štvrtka, s výnimkou štátnych sviatkov a školských dovoleniek, resp. prázdnin.
 • V Piatok výučba prebieha od 8:00h do 15:00h.
 •  Počas  víkendov výučba neprebieha.*  


POČET ŠTUDENTOV

                                                                      

 • INDIVIDUÁLNA VÝUČBA:                    1 študent
 • VÝUČBA DVOJÍC:                                 2 študenti
 • SKUPINOVÁ VÝUČBA:                         5 študenti


INDIVIDUÁLNA VÝUČBA Face to Face

 • pri individuálnej výučbe sa študent zameriava predovšetkým na svoj osobný pokrok, ktorý je presne monitorovaný vyučujúcim
 • výhodou výučby je absolvovanie maximálneho množstva aktivít počas vyučovacích hodín, ktoré umožňujú rýchly jazykový progres 
 • štúdium si vyžaduje aktívny prístup zo strany študenta


VÝUČBA DVOJÍC Lessons for Couples

 • kurzy pre dvojice sú určené pre jednotlivcov, ktorí hľadajú kompromis medzi skupinovou a individuálnou výučbou
 • je to vynikajúca príležitosť pre jednotlivcov, ktorým v pokroku pomáha prítomnosť "sparing-partnera" na rovnakej úrovni
 • pri výučbe dvojíc dochádza k rýchlemu pokroku najmä pre možnosť spoločnej prípravy, ktorá má aj súťaživý charakter
 • študenti majú kvalitné príležitosti prezentovať svoju individualitu a súčasne sa vzájomne podporovať
 • výučba ponúkam množstvo aktívnych "samo-študijných" podnetov, efektívnych aj mimo vyučovacích hodín

SKUPINOVÁ VÝUČBA Group Classes                          

 • výučbu skupín poskytujeme skupinám zloženým z jednotlivcov rovnakej jazykovej úrovne
 • skupinový kurz predstavuje skupina 4 až 5 študentov
 • študenti sú v malých skupinách, kde je veľký priestor na interaktívnu komunikáciu


INTENZITA VÝUČBY

 • BTI-(Basic teaching intensity), základná intenzita výučby /1h týždenne/
 • LPTI-(Language practice teaching intensity), stredná intenzita výučby /2h týždenne/
 • HPTI-(High performance teaching intensity), vysoká intenzita výučby /3h týždenne/ 

VYUČOVACIA HODINA 

 • Výučba môže prebiehať v 60 minútových a  90 minútových intervaloch. 
 • Viac o vyučovacej hodine nájdete na podstránke vyučovacia hodina. 

ZÁZNAM Z VYUČOVACEJ HODINY

Každá vyučovacia hodina je monitorovaná prostredníctvom zápisu o hodine, ktorý vypĺňa učiteľ spolu s dochádzkou. Report uvádza prebraté vyučovacie témy, ktoré študent, alebo skupina absolvovali s prípadným komentárom vyučujúceho a pripomienkami študentov.

Z lesson reportu každej hodiny je možné na vaše požiadanie vyhotoviť kópiu pre študentov skupinovej aj individuálnej výučby, kde získate dôkladný prehľad o absolvovanom učive hodiny.                            Kópie Lesson Reportov vám budú poslané e-mailom.                                                                        Podrobnú štruktúru reportu nájdete tu:


VYUČUJÚCI 

Naši vyučujúci sú  kombináciou slovensky hovoriacich lektorov, spolu s rodenými hovorcami pochádzajúci z Veľkej Británie. Všetci naši vyučujúci absolvovali pobyt v zahraničí, v anglofónnych a iných krajinách, kde mali možnosti v anglickom jazyku aktívne komunikovať s rodenými hovorcami. Veľký dôraz kladieme na pravidelné interné školenia našich vyučujúcich, tak aby boli vyučovacie hodiny čo najviac interaktívne a zaujimavé. Naši vyučujúci disponujú certifikátmi profesionálnej jazykovej spôsobilosti, akými sú štátnice, Cambridge certifikáty, a vysokoškolským vzdelaním  zo Spojených štátov s pokročilou jazykovou znalosťou. 

Veľkú pozornosť venujeme Vašej spätnej väzbe vašej spokojnosti s vyučujúcimi a našou výučbou. Je nám potešením ak po ukončení kurzu od Vás dostaneme vyplnený formulár hodnotenia výučby.    


 CERTIFIKÁTY A HODNOTENIE 

Po absolvovaní kurzov jazykovej výučby vystavujeme tzv. LEVEL ACCOMPLISHMENT CERTIFICATE -certifikát ukončenia kurzu.