ZMLUVNÉ PODMIENKY


INDIVIDUÁLNA VÝUČBA A DVOJICE

         ÚVOD:    Platobné, zmluvné a storno podmienky

 • Pri individuálnej výučbe  a výučbe dvojíc, prebieha platba za kurz formou mesačnej fakturácie po odučení vypočítaná na základe príslušnej hodinovej sadzby a násobku počtu hodín mesačnej intenzity.
 • Na začiatku výučby sa platí zálohový depozit vo forme jedno-mesačnej splátky podľa zvolenej intenzity výučby.
 • Zálohový depozit vraciame iba bezhotovostne formou odučenia vyučovacích hodín.
 • Mesačná platba predstavuje maximálny počet hodín,ktoré budú odučené podľa intenzity výučby.
 • Študent/ti má právo zrušiť vyučovaciu hodinu v zmysle doleuvedených zmluvných podmienok  časti VI.  PODMIENKY ČERPANIA VYUČOVACÍCH HODÍN INDIVIDUÁLNEJ VÝUČBY A DVOJÍC.
 • Študent/ti môže kedykoľvek celú individuálnu výučbu, alebo výučbu dvojíc zrušiť aj bez udania dôvodu. 
 • Kurz je možné ukončiť, kedykoľvek počas obdobia výučby s mesačnou výpovednou lehotou.
 • Zostatkový počet nevyfakturovaných odučených hodín sa odpočíta zo zálohového depozitu.      

SKUPINOVÁ VÝUČBA   

            ÚVOD:   Platobné zmluvné a storno podmienky 

 • Študent uhrádza platbu za kurz skupinovej výučby, iba prostredníctvom vystavenej faktúry.
 • Hotovostné platby neprijímame.
 • Vystavená faktúra je súčasne aj daňový doklad.
 • Platba za kurz skupinovej výučby je uhrádzaná pred začatím kurzu, domácim bankovým prevodom, prostredníctvom internetového bankového prevodu, alebo priamym hotovostným vkladom na pobočke príslušnej banky.
 • Pri skupinovej výučbe sa faktúra študentovi vystaví až po naplnení minimálnym počtom 4 študentov.
 • Ak sa kurz skupinovej výučby nenaplní do jeho predpokladaného začiatku, študent bude kontaktovaný mailom a telefonicky.
 • Prihláška bude následne stornovaná a osobné údaje študenta-záujemcu budú zlikvidované v súlade s v súlade s nariadením EÚ o GDPR a podľa zákona o ochrane osobných údajov č.18/2018 Z.z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov o ochrane osobných údajov. 

FIREMNÁ VÝUČBA   

          ÚVOD:   Platobné a zmluvné podmienky 

 • Pri firemnej výučbe je potrebné vyplniť žiadosť o cenovú ponuku.
 • Po vyplnení žiadosti sa vypracuje cenová ponuka na základe zadaných parametrov s ponúknutou cenou za hodinu.
 • Cenová ponuka je nezáväzná, a jej akceptovaním objednávateľ súhlasí s doleuvedenými zmluvnými podmienkami pre firemnú výučbu uvedenými v zmluve o výučbe.