ZMLUVNÉ PODMIENKY


SKUPINOVÁ VÝUČBA   

 • Študent uhrádza platbu za kurz skupinovej výučby, iba prostredníctvom vystavenej faktúry.
 • Hotovostné platby neprijímame.
 • Vystavená faktúra je súčasne aj daňový doklad.
 • Platba za kurz skupinovej výučby je uhrádzaná pred začatím kurzu, domácim bankovým prevodom, prostredníctvom internetového bankového prevodu, alebo priamym hotovostným vkladom.
 • Po úhrade kurzu a absolvovaní prvej hodiny, si účtujeme storno poplatok vo výške celkovej ceny za kurz.
 • Pri skupinovej výučbe sa faktúra študentovi vystaví až po otvorení kurzu a to jeho naplnením minimálnym počtom 4 študentov.
 • Ak sa kurz skupinovej výučby neotvorí, študent bude kontaktovaný mailom a telefonicky jeden (1) týždeň pred jeho začiatkom.
 • Prihláška bude následne stornovaná a osobné údaje študenta-záujemcu budú zlikvidované v súlade s v súlade s nariadením EÚ o GDPR a podľa zákona o ochrane osobných údajov č.18/2018 Z.z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov o ochrane osobných údajov. 

INDIVIDUÁLNA VÝUČBA A DVOJICE

 • Pri individuálnej výučbe  a výučbe dvojíc, prebieha platba za kurz formou mesačnej fakturácie po odučení vypočítaná na základe príslušnej hodinovej sadzby a násobku počtu hodín mesačnej intenzity.
 • Na začiatku výučby sa platí zálohový depozit vo forme jedno-mesačnej splátky podľa zvolenej intenzity výučby.
 • Zálohový depozit vraciame iba bezhotovostne formou odučenia vyučovacích hodín.
 • Mesačná platba predstavuje maximálny počet hodín,ktoré budú odučené podľa intenzity výučby.
 • Študent má právo zrušiť vyučovaciu hodinu v zmysle doleuvedených zmluvných podmienok  časti VI.  PODMIENKY ČERPANIA VYUČOVACÍCH HODÍN INDIVIDUÁLNEJ VÝUČBY A DVOJÍC.
 • Kurz je možné ukončiť, kedykoľvek počas obdobia výučby s mesačnou výpovednou lehotou.    

FIREMNÁ VÝUČBA   

 • Výučba je realizovaná v súlade s dohodnutými zmluvnými podmienkami. 
 • Cenová ponuka je nezáväzná, a jej akceptovaním objednávateľ súhlasí s doleuvedenými zmluvnými podmienkami pre firemnú výučbu uvedenými v zmluve o výučbe.
 • V prípade špecifických okolností sa niektoré zmluvné podmienky môžu prispôsobiť objednávateľovi.