ZMLUVNÉ PODMIENKY


                                                            ÚVOD 

Zmluvné podmienky sú platné od 05.02.2018 

Prihlásenie do kurzu

Všetky jazykové kurzy okrem firemnej výučby sú poskytované prostredníctvom vyplnenej prihlášky.

 • Jej odoslaním študent akceptuje zmluvné podmienky.
 • Zmluvné podmienky sú zverejnené na webovej stránke Anglického Inštitútu.
 • Pred vyplnením prihlášky odporúčame vyplniť zaraďovací test.

Zaraďovací formulár a registrácia prihlášky

Do 3 pracovných dní po odoslaní a spracovaní prihlášky pošleme študentovi zaraďovacie dokumenty do kurzu, ktoré obsahujú:

 • 1. Zaraďovací formulár  /obsahuje informácie o kurze a Inštrukcie k platbe/
 • 2. Faktúra */Pri skupinovom kurze vystavíme faktúru až po naplnení minimálnym počtom 4 študentov./
 • 3. Zmluva o výučbe+Termíny vyučovacích hodín a podmienky čerpania*/pri kurze na objednávku/                    Zmluva je uvedená na webovej stránke školy v plnom znení, a je spolu s faktúrou prílohou zaraďovacieho formuláru.

Cenové podmienky

 • Cenový rozsah poskytovaných jazykových kurzov je určený jednotnou hodinovou sadzbou pre danú kategóriu vyučovacej hodiny, pre všetky kurzy.
 • Výsledná cena kurzu je vypočítaná násobkom hodinovej sadzby a celkovým počtom vyučovacích hodín kurzu.
 • Pri trimestrálnom kurze, je cena vypočítaná na výšku jedného kurzu.
 • Trimestrálny úrovňový kurz je počas obdobia jedného školského roka rozdelený do dvoch na seba nadväzujúcich kurzov a cena je vypočítaná na výšku jedného kurzu.
 • Študent uhradí cenu kurzu vždy pred jeho začiatkom.
 • Ceny sú konečné, nie sme platiteľmi DPH.
 • Cenník je platný od 1.10.2017 do 30.6.2018.

Platobné a storno podmienky 

 • Študent uhrádza platbu za kurz, iba prostredníctvom vystavenej faktúry.
 • Hotovostné platby neprijímame.
 • Vystavená faktúra je súčasne aj daňový doklad.
 • Platba za kurz je uhrádzaná pred začatím kurzu, domácim bankovým prevodom, prostredníctvom internetového bankového prevodu, alebo priamym hotovostným vkladom na pobočke príslušnej banky.
 • Pri skupinovom kurze sa faktúra študentovi vystaví až po naplnení minimálnym počtom 4 študentov.
 • Ak sa skupinový kurz nenaplní do predpokladaného začiatku kurzu, študent bude kontaktovaný mailom a telefonicky.
 • Prihláška bude následne stornovaná a osobné údaje študenta-záujemcu budú zlikvidované v súlade so zákonom 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 
 • V prípade individuálnej výučby  v kurze na objednávku  je možné požiadať o mesačné rozdelenie platieb pri výbere kurzov z ponuky.

Podmienky čerpania predplatených hodín

 • V prípade individuálnej výučby si študent môže nahradiť nevyčerpané, resp. zrušené hodiny do jedného mesiaca od ich zrušenia.
 • Po uplynutí tejto doby nevyčerpané hodiny prepadajú.
 • V prípade skupinovej výučby, študent nemá nárok na náhradu nevyčerpaných hodín z kurzu.

Platobné a zmluvné podmienky pre firmy

 • Pri firemnej výučbe nie je stanovená presná jednotková cena za hodinu a je potrebné vyplniť žiadosť o cenovú ponuku.
 • Cenová ponuka je nezáväzná, a jej akceptovaním začína proces objednávky kurzu, v ktorom sa dohodnú zmluvné podmienky a fakturácia. 
 • Po podpise zmluvy začína výučba v dohodnutom termíne. 
                                         ZMLUVA O VÝUČBE


                           Typ zmluvy podľa kurzu:..................................................,   číslo zmluvy:..................................

 I. ZMLUVNÉ STRANY

V Bratislave, dňa .................................

Poskytovateľ výučby anglického jazyka je Anglický Inštitút zastúpený fyzickou osobou zapísanou v , Živnostenskom registri Okresného úradu Bratislava, Číslo živnostenského registra: 110-193846 Andrej Sejna-Anglický Inštitút , IČO 45 432 678, miesto podnikania Jégého 220/19, 82108 Bratislava, prevádzkáreň: Sklenárova 1, 82109 Bratislava Slovenská republika, ďalej len "poskytovateľ ",

a

Meno a Priezvisko: ........................................................

Adresa: ...................................................................

, ďalej len "študent"

II. PREDMET ZMLUVY

Predmetom tejto zmluvy je odplatná výučba anglického jazyka v zmysle § 2 69 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, za podmienok stanovených v tejto zmluve a pokynov poskytovateľa, ktoré sú uvedené v článkoch IV. až VI. tejto zmluvy.

III. CENA A FAKTURÁCIA

1. Cena objednaného kurzu je uvedená v účtovom doklade, ktorým je faktúra vystavená objednávateľom. Cena kurzu sa stanovuje podľa zverejneného cenníka.

2. Cena je splatná v deň uvedený v účtovnom doklade ako dátum splatnosti. Účtovný doklad bude vystavený ako príloha tejto zmluvy.

3. Mesačná fakturácia je kalkulovaná na celé mesiace a faktúra sa vystavuje medzi 20 až 25 dňom so splatnosťou do konca mesiaca pred začiatkom výučby a nadobúda účinnosť ku dňu vystavenia zaraďovacieho formuláru do kurzu-kód ............................................................................, (príloha č.1 tejto zmluvy), so splatnosťou maximálne do jedného dňa pred začiatkom výučby. .

4. Jednorázová fakturácia na celkovú sumu je fakturovaná ku dňu vystavenia zaraďovacieho formuláru do kurzu, kód ..............................................................................., (príloha č.1 tejto zmluvy), so splatnosťou maximálne do jedného dňa pred začiatkom výučby.

IV. PLATOBNÉ PODMIENKY

1. Zmluvné strany sa dohodli, že študent uhradí fakturovanú cenu kurzu prostredníctvom vystavenej faktúry č..................................., ktorá je prílohovou č.2, tejto zmluvy, v zmysle dohodnutého spôsobu fakturácie podľa bodu č.4/ III. CENA A FAKTURÁCIA uvedeného v zaraďovacom formulári, do dátumu splatnosti uvedeného v účtovnom doklade-faktúre.

2. Zmluvné strany sa dohodli, že študent uhradí fakturovanú cenu kurzu prostredníctvom dohodnutého počtu ................. mesačne po sebe vystavených faktúr, v zmysle dohodnutého spôsobu fakturácie podľa bodu č.3/ III. CENA A FAKTURÁCIA uvedeného v zaraďovacom formulári, do dátumu splatnosti uvedeného v účtovnom doklade-faktúre.

3. Cena kurzu je zaplatená dňom jej pripísania na účet poskytovateľa.

4. Zmluvné strany sa dohodli že, kurz začne a bude pokračovať až po zaplatení dohodnutej fakturovanej ceny.

5. Poskytovateľ si vyhradzuje právo v‎ýučbu zastaviť, alebo zrušiť a od zmluvy odstúpiť v prípade omeškania úhrady kurzu objednávateľom prv‎ým dňom po dátume splatnosti uvedenom v účtovnom doklade.

6. Študent bude o tejto skutočnosti písomne vyrozumený do 3 dní odo dňa zastavenia, alebo zrušenia výučby.

7. V prípade skupinovej v‎‎ýučby si poskytovateľ vyhradzuje právo neumožniť študentovi, ktor‎ý neuhradil cenu za kurz včas do dátumu splatnosti, účasť na vyučovacích hodinách.

V.TERMÍNY VYUČOVACÍCH HODÍN

Poskytovateľ a študent súhlasia že výučba a čerpanie vyučovacích hodín bude prebiehať v týchto dňoch, časových intervaloch a priestoroch:

Deň/Dni: ......................................

Čas/y výučby: .......................................

Priestory výučby: ........................................

VI. PODMIENKY ČERPANIA VYUČOVACÍCH HODÍN

 1. Poskytovanie výučby študentovi v dohodnutých termínoch je pre poskytovateľa záväzné a v prípade zrušenia výučby bude študentovi automaticky poskytnutá náhradná vyučovacia hodina.
 2. Termíny a priestory poskytovania vyučovacích hodín sú záväzné pre obe strany a nie je možné ich meniť bez písomného súhlasu jednej zo strán.
 3. V prípade mimoriadnej situácie, môže študent požiadať o dočasnú zmenu termínu výučby poskytovateľovi najneskôr do posledného pracovného dňa, ktorým je Piatok okrem štátnych sviatkov pripadajúcich na tento deň, v predchádzajúcom týždni kedy bude výučba realizovaná, formou emailu, sms správy, alebo telefonicky.
 4. Poskytovateľ si vyhradzuje právo nevyhovieť žiadosti študenta v prípadoch ak nie je možné zabezpečiť výučbu v inom ako dohodnutom termíne, a to z akéhokoľvek dôvodu.
 5. Vyučovacia hodina sa bude v prípade poskytovateľom neuznanej zmeny termínu navrhovaného študentom, považovať za riadne zrušenú hodinu a bude odučená v zmysle dohodnutých podmienok zrušenia vyučovacích hodín podľa bodov v zmluve o výučbe 1 až 10/ VI. PODMIENKY ZRUŠENIA VYUČOVACÍCH HODÍN.

VII. PODMIENKY ZRUŠENIA VYUČOVACÍCH HODÍN

1. Študent má právo v prípade individuálnej výučby, zrušiť vyučovacie hodiny. Medzi zrušené hodiny sa nezaraďujú neodučené hodiny počas štátnych sviatkov a školských prázdnin.

2. Zrušenie vyučovacej hodiny študentom je potrebné oznámiť poskytovateľovi, respektíve riaditeľovi, alebo ním poverenou osobou najneskôr 12(dvanásť) hodín pred začatím danej vyučovacej hodiny, pri rannej výučbe /8:00-11:30h/ a 4 hodiny (štyri) pri dennej a večernej výučbe (12:00-20:00h), v opačnom prípade bude vyučovacia hodina automaticky započítaná ako odučená.

3. V prípade individuálnej výučby si študent môže nahradiť nevyčerpané, resp. zrušené hodiny do jedného mesiaca od ich zrušenia. Po uplynutí tejto doby nevyčerpané hodiny prepadajú.

4. Študentovi, ktor‎ý navštevuje kurz pre dvojice, alebo skupinov‎‎‎ý kurz, hodiny prepadajú bez nároku na náhradu ak sa ich nezúčastní.

8. V prípade zrušenia hodiny poskytovateľom bude objednávateľovi automaticky poskytnutá náhradná kreditová hodina, ktorá bude odučená v dohodnutom termíne.

9. Pri stornovaní kurzu študentom z akéhokoľvek dôvodu jeho neúčasti v kurze, si poskytovateľ pred odučením prvej vyučovacej hodiny vyhradzuje právo účtovať storno poplatok vo výške 25% celkovej uhradenej ceny za kurz.

10. Pri stornovaní kurzu študentom z akéhokoľvek dôvodu jeho neúčasti v kurze, si poskytovateľ po odučení prvej vyučovacej hodiny vyhradzuje právo účtovať storno poplatok v celej výške uhradenej ceny za kurz.

VIII. PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN

1. Študent má právo na bezplatné vstupné testovanie a konzultáciu, na základe ktorých bude zaradený do príslušnej jazykovej úrovne kurzu a kategórie kurzu.

2. Poskytovateľ sa zaväzuje odučiť kurz podľa podmienok dohodnutých v zmluve a podľa pokynov, s ktorými sa študent mal možnosť oboznámiť pred podpisom tejto zmluvy na webovej stránke www.anglickyinstitut.sk v časti ZMLUVNÉ PODMIENKY.

3. V prípade, že poskytovateľ kurz zruší, študent má právo od tejto zmluvy odstúpiť a vzniká mu nárok na vrátenie ceny kurzu v jej plnej výške, prípadne jeho pomernej neodučenej časti ak bol kurz vopred uhradený.

4. Poskytovateľ si vyhradzuje právo využiť formu splátkového kalendára pri vrátení ceny za kurz presahujúcej sumu 99,00€, slovom /deväťdesiatdeväť Eur/, celkovým počtom 12 (dvanásť) po sebe nasledujúcich a rovnomerne rozdelených mesačných splátok.

IX. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú pokyny poskytovateľa a účtovný doklad ním vystavený, v ktorom je uvedená cena kurzu a dátum jej splatnosti.

2. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, z ktorých každá zmluvná strana obdrží jedno vyhotovenie.

3. Práva a povinnosti zmluvných strán touto zmluvou výslovne neupravené sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatnými všeobecne záväznými právnym predpisom platnými na území Slovenskej republiky.

4. Zmeny a doplnenia tejto zmluvy je možné vykonať iba vo forme písomných dodatkov podpísaných zmluvnými stranami.

5. Zmluva sa považuje za platne uzatvorenú a účinnú dňom úhrady ceny za kurz, prostredníctvom vystavenej faktúry.

6. Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvu uzavreli slobodne, vážne, bez nátlaku, s jej obsahom súhlasia, čo študent, alebo zákonný zástupca v prípade neplnoletosti študenta, potvrdzuje spôsobom bezhotovostnej úhrady ceny za kurz na základe poskytovateľom vystavenej faktúry v bodoch 1 až 4/ III. CENA A FAKTURÁCIA tejto zmluvy.