FAQ KURZY  ANGLICKÉHO JAZYKA

       FREQUENTLY  ASKED  QUESTIONS - ČASTÉ OTÁZKY A ODPOVEDE


Zaraďovací test na vašej stránke mám vyplnený. Je výsledok testu pre mňa záväzný, ak chcem ísť do inej úrovne?

                                                                                                                                                                      Výsledok testu, ktorý vás odporúča do príslušnej úrovne je predbežný, ale veľa napovie o vašej úrovni. Ak sa výsledok testu nezhoduje s vami očakávanou úrovňou, kontaktujte nás telefonicky, alebo mailom. Na vašu žiadosť, vám pred zaradením do kurzu ponúkneme možnosť doplnkového testovania. 

Ako sa zapíšem do kurzu?

Jednoducho, stačí vyplniť vami zvolenú prihlášku, na našej webovej stránke, kde si zvolíte daný kurz. 


Je prihláška do skupinového kurzu záväzná?

Prihláška do skupinového kurzu záväzne garantuje miesto v kurze do ktorého ste sa prihlásili, a platí pre skupinovú, individuálnu výučbu a výučbu dvojíc. Prihlášku je možné kedykoľvek počas prihlasovacieho obdobia  zrušiť písomne, alebo telefonicky v súlade s uvedenými zmluvnými podmienkami. Zmluva o výučbe a prihláška a stáva záväznou až po úhrade faktúry, ktorú Vám pošleme v emaily a je súčasťou zaraďovacieho formuláru. V prípade ak nemôžete z akéhokoľvek dôvodu začať navštevovať kurz, resp. výučbu, jednoducho nás kontaktujte, najlepšie telefonicky a vystavenú faktúru Vám stornujeme. Následne Vám pošleme potvrdzujúci storno email. Pri individuálnej výučbe a výčbe dvojíc sa zmluva  považuje za platne uzatvorenú a účinnú dňom úhrady zálohovej faktúry.

 *Dôležité: Po úhrade faktúry, kurzový poplatok vraciame v zmysle doleuvedených zmluvných podmienok.   

V prihláške je telefónne číslo ako povinný údaj, prečo?

 Áno, požadujeme telefónne číslo ako povinný údaj, nakoľko po odoslaní zaraďovacieho formuláru do vami zvoleného kurzu Vám pošleme aj sms správu potvrdzujúcu odoslanie emailu na vami uvedené číslo. Dôvodom sú inteligentné emailové účty, predovšetkým od známych svetových spoločností, ktoré často automaticky vyhodnotia email ako nežiadúci spam. Zaznamenali sme nejeden prípad, kedy náš odoslaný email pre záujemcu bol automaticky zaradený ako nevyžiadaná pošta. Chceme zdôrazniť že v súlade s ochranou osobných údajov Z.z. 18/2018 a európskej smernice GDPR v žiadnom prípade neposkytujeme, a nikdy nebudeme poskytovať vaše telefónne číslo, alebo inú časť vašich osobných údajov tretím stranám, resp. urobíme tak iba  v presne uvedených prípadoch v zmysle zákona. Viac o ochrane vašich osobných údajov si môžete prečítať tu: https://www.anglickyinstitut.sk/ochrana-udajov/.

Čo obsahuje zaraďovací formulár?

Vo formulári budú všeobecné informácie o kurze. Zaraďovací formulár nie je účtovný doklad. Za ten sa považuje až vystavená faktúra, ktorú posielame emailom, v súlade so zverejnenými zmluvnými podmienkami.                                                                                                                                       

*Dôležité: Pri skupinovej výučbe vystavíme faktúru, ak kurz dosiahne minimálny počet 4 študentov. 

Ako je to s platbou za kurz?  Môžem platiť aj v hotovosti?

Platba za kurz je možná iba bezhotovostne, prevodom na účet, alebo priamym hotovostným vkladom. Jediným daňovým dokladom, bude faktúra vystavená na vami uvedené fakturačné údaje, ktoré vypĺňate v prihláške do kurzu. Nie sme platiteľmi DPH, všetky ceny sú konečné.

*Dôležité:    

Pri skupinových kurzoch, nikdy neprijímame platbu skôr kým oficiálne kurz neotvoríme. O otvorení kurzu vás budeme informovať v priebehu týždňa pred jeho začiatkom. Fakturačné údaje školy spojené s platbou /č.účtu a pod./ sú súčasťou vystavenej faktúry. Ak ste od nás faktúru nedostali, nič dopredu neplatíte. 

Mám záujem navštevovať skupinový kurz, kedy začínate?

Začíname oficiálne podľa plánovaného rozvrhu a na otvorenie kurzu musí byť dosiahnutý minimálny počet 4 študentov. Zaraďovacím formulárom Vám garantujeme miesto v kurze. Číslo formuláru súčasne označuje vaše poradie prihlásenia do kurzu. 

Čo v prípade ak sa kurz neotvorí pretože sa nenaplní minimálny počet študentov?

V poslednom týždni  pred začiatkom kurzu Vám oznámime:  

a/ Otvorenie kurzu:    

Ak sa kurz otvára budete o tom informovaný telefonicky, sms správou a prostredníctvom mailu Vám pošleme faktúru, s inštrukciami k platbe.

,alebo

b/ Zastavenie náboru do kurzu: 

V prípade ak sa kurz neotvára z dôvodu nenaplnenia minimálnym počtom študentov, budete vyrozumený telefonicky, sms správou, a mailom.

Ako u Vás rozdeľujete kurzy?

Kurzy sú rozdelené podľa nasledovných kritérií:

a/ počtu študentov:

 • Skupina         5 študenti
 • Dvojica          2 študenti
 • Individuál      1 študent

b/ časovej dĺžky:

-úrovňový kurz (Všeobecná a Obchodná angličtina):      15 týždňov

-úrovňový kurz (Príprava na certifikát FCE, CAE):             24 týždňov  

-kurz zručností "Soft Skills English", konverzácie  :           10 týždňov

c/ podľa tématiky:

 • Všeobecná angličitna
 • Obchodná angličitna
 • Konverzačná angličtina
 • Rozvoj jemných zručností-tzv. "Soft Skills English"
 • Príprava na Cambridge certifikáty

Aké základné kurzy ponúkate?                                    

Ponúkame  individuálne kurzy, alebo dvojice, firemné kurzy a prípravné kurzy na Cambridge certifikáty. 

Ako je to s platobnými podmienkami a čo je zálohová faktúra?

Platba za kurz prebieha mesačne po odučení na základe skutočne odučených hodín Zálohová faktúra sa účtuje pred začiatkom kurzu ako depozitná platba, ktorá sa použije na posledný mesiac výučby, v prípade ak sa študent rozhodne ukončiť štúdium v rámci stanovených podmienok  jednomesačnej výpovednej doby, ktorú môže študent oznámiť písomne na adresu školy, alebo emailom.         

Individuálne kurzy a dvojice: výučba je  individuálna, alebo v dvojiciach. Záujemca si môže vybrať aj z ponuky všetkých našich kurzov, ktoré máme  uvedené na našej webovej stránke. Veľkým benefitom pre študentov je spôsob platby za kurz, ktorý je na mesačnej báze prostredníctvom vystavenej faktúry vždy po odučení konkrétneho počtu hodín za daný mesiac bez viazanosti. Výhodou je možnosť zastavenia kurzu, v akejkoľvek jeho fáze počas daného mesiaca. Následne sa štdentovi vystaví faktúra na celkový počet odučených hodín, ktoré za daný mesiac absolvoval.                          

Kurzy pre firmy: sú určené spoločnostiam a firmám formou cenovej ponuky na základe ktorej sa vypočíta jednotková hodinová cena. Výhodou je možnosť mesačnej fakturácie hodín, po odučení,  spolu s 1 mesačnou skúšobnou dobou. Ak vaša spoločnosť nebude chcieť vo výučbe pokračovať ďalej môže tak urobiť výpoveďou bez udania do 1 mesiaca. Podmienkou je aby si spoločnosť objednala kurz na dobu minimálne 6 mesiacov.  

Príprava na Cambridge certifikáty: zahŕňa komplexnú prípravu na úrovňové kategórie certifikátov. V ponuke máme  najčastejšie certifikáty, o ktoré je veľký záujem, ako sú  FCE,CAE certifikáty.  V súčasnosti je príprava možná formou skupinovej výučbe a vyučujúci sú na požiadanie aj native speakeri. O dostupnosti native speakera vždy informujeme individuálnych záujemcov ešte pred začatím kurzu.


Máme záujem o firemnú výučbu,  v cenovej ponuke som si všimla, že máte uvedené parametre kurzov, to podľa nich robíte ponuku?

V cenovej ponuke sú  parametre, ktorí slúžia na zostavenie základnej konštrukcie vášho kurzu a od toho sa odvíjajúcej základnej jednotkovej ceny za jednu vyučovaciu hodinu.  Snažíme sa navrhnúť cenu pre vás tak aby maximálne zodpovedala ideálnemu pomeru kvality poskytovanej výučby a primeranej hodinovej sadzby, ktorá veríme bude pre vás stále zaujimavá, resp. výhodná. 

Učíte lepšie ako iné školy?

Každá jazyková škola s určitou tradíciou učí s menšími rozdielmi pomerne kvalitne. Výber školy je čisto osobná záležitosť a študent sa väčšinou orientuje podľa referencií od známych, najbližšieho okolia, polohy a ceny. Niekedy hrá úlohu jednoduchá zvedavosť a túžba skúsiť niečo nové.

Naučím sa s vašou výučbou angličtinu lepšie ako v iných jazykových školách?

Metód a spôsobov výučby, ktoré ponúkajú jazykové školy, je veľa a môžu byť veľmi účinné. Závisí na každom jednotlivcovi aký spôsob výučby mu najlepšie vyhovuje. Nemenej dôležitá súčasť vášho pokroku je ale aj veľmi dobrý vzťah medzi konkrétnym učiteľom a ostatnými študentmi, s ktorými sa potom radi zúčastňujete vyučovacích hodín. Môžete robiť veľké pokroky aj preto, že ste súčasťou skupiny kde prevládajú výborné vzťahy, ktoré nabádajú k efektívnemu používaniu jazyka.  Máte ambíciu sa naučiť aktívne používať komunikačný nástroj, čo cudzí jazyk aj predstavuje a potrebujete inšpiratívne prostredie v ktorom sa zdokonaľujete. 

Napríklad sa môžete dostať aj do situácie, kedy vám konkrétna metóda nemusí takpovediac úplne "sadnúť", ale vyučujúci  je tak charizmatický, a prostredie spolu so študentmi je natoľko motivujúce, že dosiahnete vami želané pokroky a radi sa budete takýchto hodín zúčastňovať. 

Ako dlho trvá kým sa naučím plynule rozprávať?

Váš pokrok v jazyku je podmienený okrem inšpirujúceho prostredia hlavne časom, ktorý mu venujete. Napríklad, máte vodičský preukaz a auto ako nástroj prepravy. Chcete byť lepší šofér? Jazdite viac aby ste získali väčšiu prax. Angličina je, podobne ako vaše auto, v tomto prípade komunikačný nástroj, ktorý používate. Platí jednoduché pravidlo, čím viac jazyk prakticky používate, aktívne sa zúčastňujete hodín a vyhľadávate všetky dostupné príležitosti, kde viete vaše znalosti akokoľvek použiť, tým rýchlejšie budete napredovať. Veľmi dôležité je vytvorenie si tzv. "self-mentoringu", v ktorom Vám radi pomôžeme.

Môžem sa zlepšiť pomocou vami odporúčaného self-mentoringu?

Samovýučba je jedna z najdôležitejších súčastí praktickej automatizácie vašich nadobudnutých vedomostí, podobne ako vaše auto, na ktorom sami jazdíte. Vieme Vám poradiť a monitorovať váš jazykový progres. Odporúčame vám jazykovú "self-ride", každý deň na aktívnych 15 minút a pokroky sa dostavia z našej skúsenosti po približne dvoch až troch mesiacoch. Ak sa chcete dozvedieť viac o self-mentoringu, neváhajte nás kontaktovať a dohodnúť si s nami osobnú konzultáciu.  


Čo mi dajú vaše intenzívne krátkodobé kurzy?

Cieľom krátkodobých kurzov, ktoré máme v ponuke aj my, nie je vás naučiť Angličtinu raz a navždy, ale naopak zamerať sa cielene na určitú jazykovú zručnosť. Nemusí to byť nevyhnutne populárny speaking- rozprávanie, ale napríklad aj písanie, čítanie, zručnosť v telefonovaní, príprava prezentácií, pracovný pohovor a podobne. Nakoľko je veľký dopyt po kurzoch rozvíjajúcich aktívne hovorové zručnosti, tie sú najčastejšie v ponuke mnohých jazykových škôl.

Čo je to aktívna plynulá angličtina, stále sa o tom počúvam?

 • Máte správnu výslovnosť.
 • Vyjadrujete sa jednoducho a presne.
 • Viete používať anglickú gramatiku v praxi.
 • Dokážete správne napísať E-mail či inú korešpondenciu.
 • Ste schopní plynule viesť telefonický rozhovor v anglickom jazyku.
 • Nerobí vám problém komunikácia s native speakrami /rodenými hovorcami/.

Kedy je vhodná skupinová výučba?

 • Najväčšou výhodou skupinovej výučby je jej finančná dostupnosť. Odporúčame si však pozorne všímať pomer ceny a celkového počtu hodín. V prípade nižšieho počtu hodín kurzu, bude váš pokrok skôr "kozmetický" ako reálny.
 • Veľkým prínosom výučby jazyka v skupine je vytvorenie dobrých vzťahov so študentmi a s vyučujúcim ako sme už v predchádzajúcich odpovediach spomenuli. Predovšetkým ak ste v menšej skupine, maximálne 8 študentov, dostanete časovo dostatočne veľký priestor na prezentáciu vašich názorov.

Výučba v skupine mi veľmi nevyhovuje, pretože som väčšinou pomalší ako ostatní.  Dá sa s tým niečo robiť?

Určite áno, problémy s pochopením gramatiky sú častým argumentom študentov, ktorý potrebujú viac času na jej spracovanie. Ak je učiteľ skúsený, dokáže vytvoriť dosť času a príležitostí na vysvetlenie a osvojenie si pravidiel. Pri skupinovej výučbe nebudete mať problém "outsidera", ak sa budete snažiť byť aktívny študent.

Ako sa mám stať aktívny študent? 

Veľmi záleží na vašej schopnosti vytvoriť si váš prirodzený priestor v skupine tak, aby ste boli      kedykoľvek schopný aktívne reagovať. Trénujte asertivitu a snažte sa byť prirodzene aktívny v komunikácii. Ak nebude pre vás problém zapojiť sa do diskusie, naučíte sa aktívne vyjadrovať svoj názor aj s gramatickými chybami. To celé si však vyžaduje vašu snahu povzniesť sa nad chyby, ktoré urobíte a zároveň istú trpezlivosť s ostatnými študentmi, ktorí sú niekedy pomalší, alebo rýchlejší.

Aké sú skutočné výhody individuálnej výučby a výučby dvojíc? 


 • V prípade individuálnej výučby, alebo dvojice ste ako študent sústavne nabádaný na komunikáciu a hodiny sú pre Vás maximálne využité. 
 • Hovoríte anglicky niekoľko násobne viac ako pri štandardnej skupinovej výučbe.  
 • Výsledkom je že ako študent  máte vysoko rozvinutú aktívnu angličtinu /priama komunikácia, schopnosť počúvať a rozumieť spolu s čítaním a komplexným písomným prejavom/, navyše pri dvojiciach máte aj "sparing-partnera", a to môže výrazne pomôcť pri aktívnom "self-mentoringu".
 • Všeobecne študenti ovládajú Anglický jazyk na aktívnej úrovni najmä vďaka kvalitným príležitostiam komunikácie ktoré individuálne hodiny prinášajú.


Akú najlepšiu stratégiu by som mala zvoliť keď sa chcem naozaj natrvalo zlepšiť v angličtine? Čo by ste mi poradili, prosím?

Štúdium cudzieho jazyka je dlhodobý proces, ktorí vyžaduje systematickosť a čas. Na základe našich praktických skúseností sme presvedčení, že postupné osvojovanie cudzieho jazyka je postavené na troch základných princípoch, ktoré Vám prinesú skutočne trvalý vedomostný pokrok.

I. Princíp: Angličtina ako Vaše hobby

Môžete byť nadpriemerný iba v tom čo robíte pravidelne, a s nadšením. Ak napríklad radi a často beháte, budete lepší ako väčšina nebežcov, pretože beh sa stal prirodzenou súčasťou Vášho životného štýlu. Automaticky si plánujete denný program tak, aby ste v ňom mali čas na beh. Presne to isté urobte aj s angličtinou. Bude to Vaše rozhodnutie, ktoré bude správne, pretože predstavuje základný predpoklad Vášho úspechu.

II. Princíp: Dlhodobá a systematická výučba s certifikátom

Tu preberáme úlohu my a našim cieľom, je poskytnúť Vám kvalitnú a systematickú výučbu, prepracovanú do najmenších detailov. Každá jazyková úroveň, ktorú máme v ponuke sa skladá zo štyroch trimestrov. Jeden trimester predstavuje jeden kurz danej úrovne. Vaše pokroky monitorujeme prostredníctvom pravidelného testovania Vašich teoretických a praktických vedomostí.

Ak ste napríklad pokročilý začiatočník (úroveň A2), a absolvujete s nami ročnú výučbu, skutočne budete na úrovni mierne pokročilého študenta-B1.

Ďalší krok bude Vaša účasť na skúške Cambridge certifikátu vašej úrovne. Skúška je organizovaná nezávislým testovacím subjektom, a výsledky skúšky obdržíte priamo z Veľkej Británie. Certifikát platí celoživotne.

III. Princíp: Prax a rozvoj aktívnych zručností

Budeme otvorený. Bez možnosti praktického používania angličtiny, mimo vyučovacích hodín bude Váš pokrok veľmi pomalý, alebo minimálny. Ak máte málo príležitostí, alebo žiadne, vaše aktívne jazykové zručnosti, sa nemajú priestor rozvíjať.

Myslíme na to a vieme Vám ponúknuť  aktívny doplnkový študijný program-ATGP, tzv. "Active Telephoning Practice", prostredníctvom ktorého reálne simulujeme anglicky hovoriace prostredie. Náš audio-telefonický program prebieha formou intenzívnych 15 minútových telefonátov v anglickom jazyku, 2 až 3 krát týždenne. Vaše aktívne jazykové zručnosti sa postupne automatizujú a Váš jazykový prejav bude plynulejší a spontánnejší. Viac informácii o programe Vám poskytneme na tel.č. 0903 321 243, alebo osobne.